20. 6. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Ing. Pavel Richter, starosta MČ P5

Věc: Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti jak na běžícím pásu.

V námitkách do ÚŘ schválených Radou MČ dne 8. 2. 2017 do ÚŘ stavby „Barrandov Kaskády F, G, H, I“ (č. usnesení RMČ 6/161/2017) je uvedeno:

“Záměr stavby nezajišťuje v centrální části dostavovaného souboru odpovídající vybavenost a služby. Dostavba Barrandova postrádá prodejny, poštu, lékařskou péči, kulturní a školská zařízení, a není možno tyto oprávněné nároky obyvatel v centrální části a v ploše SV ignorovat.
MČ Praha 5 konstatuje, že navrhovaný podíl nebytových funkcí 1,6 % z HPP je nedostačující. MČ Praha 5 požaduje, aby investor minimálně v objektech H, I zvýšil podíl nebytových ploch, minimálně v parteru budov, které budou součástí budoucího náměstí. MČ Praha 5 žádá, aby výjimka z 40% vybavenosti v ploše SV na takto navržený projekt nebyla udělena.
Projekt nezajišťuje dle našeho názoru dostatečný počet parkovacích stání. Naprostá většina bytů je deklarována jako 1+kk (což činí celých 82 %) a ve výpočtu dopravy v klidu je na ně počítáno pouze 0,5 parkovacího stání. Přitom však velikost těchto bytů a jejich dispoziční uspořádání s nedokončenou příčkou a většinou dvěma vstupy do místnosti počítají s možností velmi snadné úpravy na byt 2+kk. MČ Praha 5 žádá, aby dispozice bytů byly v projektu poctivě vykresleny a počty stání navýšeny odpovídajícím způsobem.”

V příspěvku na webu MČ Praha 5 je v článku k odvolání proti ÚR uvedeno:

“Praha 5 podá odvolání proti vydanému Územnímu rozhodnutí na stavby Kaskády Barrandov F, G, H, I, které 11. dubna vydal Stavební úřad. „Samospráva podala v rámci územního řízení námitky, ty však nebyly vzaty v potaz. Výbor územního rozvoje doporučil radě, aby podala odvolání, což v každém případě učiníme,“ říká starosta Pavel Richter (TOP 09). Námitky k územnímu řízení, které radní schválili v únoru 2017, uvádí, že záměr stavby pro bydlení nesplňuje požadavek 40% podílu jiné funkce, např. pro služby a občanskou vybavenost. Dále není dostatečně zajištěno parkování, tj. doprava v klidu. Radní také nesouhlasili s postupným schvalováním jednotlivých etap celku Kaskády Barrandov s tím, že investor by měl záměr projednat v územním řízení jako celek, aby mohly být komplexně řešeny všechny atributy a funkce důležité pro životaschopné město.”

V doplnění odvolání proti vydanému ÚR stavby ze dne 9. 5. 2017 (č. j. MC05 27242/2017), které jsem nenašla, že by bylo schváleno RMČ, je uvedeno, že “v souladu se stavebním zákonem “Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení dle stavebního zákona může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný záměr, jehož ochranou se podle zvláštního předpisu zabývá.” Veřejný zájem v této souvislosti chápeme jako odpovědnost za tvorbu města, charakter zástavby a eliminaci zásahů, které budou mít z hlediska chápání urbánní a krajinné struktury města dopad na občany. Z výše uvedeného důvodu proto MČ Praha 5 i nadále trvá na požadavku, aby dispozice bytů byly doplněny dle již započatého půdorysného schématu a na jejich základě byly odpovídajícím způsobem upraveny počty parkovacích stání.”

Přes Radou MČ schválené námitky proti výjimečné přípustnosti a nedodržování územního plánu a veřejné deklarace o tomtéž jste 28. 4. 2017 podal odvolání, doplněné 6. 5. 2017 (č. j. MC05 27242/2017), kde jako zástupce městské části jste do námitek uvedl pouze nesouhlas s prostorovým uspořádáním bytů a požadujete přepracování půdorysů navržených bytů.

V okolí budoucí tramvajové zastávky (Osvobozeného náměstí) jsou v územním plánu čtyři funkční plochy SV, kde mohly být postaveny stavby s jinou než bytovou funkcí. Celková HPP těchto ploch je 85 199 m2. Při splnění UP by na těchto plochách mělo být nejvýše 60 % bytů a 40 % ploch s jinou než bytovou funkcí t.j. 34 080 m2.  Tři z těchto ploch  jsou již zastavěny nebo na ně existuje územní rozhodnutí (Kaskády III, Výhledy, Kaskády C, G, H a I), kde je postaveno nebo projektováno celkem pouhých 907 m2 (1,06 %) ploch s jinou než bytovou funkcí.

Žádám Radu MČ Praha 5, aby naslouchala námitkám a zpětné vazbě občanů a ptala se jich sama, jak se ve skutečnosti lidem bydlí v objektech za určitých podmínek, například když se postaví příliš málo parkovacích míst nebo nebytových prostor.

Žádám také, aby Rada MČ Praha 5 odmítala schválení výjimečně přípustné stavby s čistě bytovou funkcí v lokalitě Barrandov – západ nebo se spokojila s výrazně nižším poměrem mezi bytovou a nebytovou funkcí, rozhodně ne pod 35 %. Je v zájmu obce i občanů, aby na Barrandově vyrostlo opravdové město, nikoli jen ubytovna.

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Kdy schválila Rada MČ text doplnění odvolání o konkrétní důvody dle námitek MČ Praha 5 uplatněných v odvolacím řízení, jehož vypracování bylo uloženo Petru Marešovi usnesením č. 20/546/2017.
  • Proč odvolání proti ÚR již nezmiňuje dodržování poměru bytových a nebytových prostor 60/40 jako před tím námitky podané do ÚŘ a jak zmiňuje v článku na webu MČ Praha 5? Zvláště nebyly-li námitky zapracovány.
  • Jaké konkrétní kroky podniknete, abyste pochybení v odvolání napravil?
  • Plánuje Rada MČ trvat na dodržování ÚP u všech budoucích projektů na Barrandově?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď na interpelaci