16. 4. 2018

Vyjádření Petry Kolínské k návrhu Metropolitního plánu:

Vážení,

v souvislosti se zveřejněním oficiálního návrhu nového územního plánu si dovolím zmínit zde několik doporučení:

1) přednostně sledujte webovou stránku POŘIZOVATELE (Odbor územního rozvoje), který je zodpovědný za splnění zákonných náležitostí projednávání návrhu a má informace vždy jako PRVNÍ a věcně správné a přesné.
Konkrétně informace, které tento odbor zveřejňuje na úřední desce.

Již v sobotu byl pořizovatelem zveřejněna informace o vystavení oficiálního návrhu územního plánu s konkrétními daty.

Vlastnímu obsahu návrhu Metropolitního plánu jsou věnovány stránky
• Odboru územního rozvoje: Metropolitní plán (informace jsou zde zveřejněny vždy jako první, ale uživatelsky ne moc přívětivým způsobem)

• plan.iprpraha.cz – stránky IPR Praha – uživatelsky přívětivé prohlížení výkresů návrhu plánu, avšak s určitým časovým zpožděním. on-line s možností hledání dle adresy, názvu lokality, parcely; celý návrh plánu ke stažení; harmonogram pořizování; související dokumenty a usnesení HMP; oponentní posudky k plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků

• metropolitniplan.praha.eu – stránky hlavního města Prahy, které nabízejí základní informace k plánu – pro jednoduchý přehled a rychlý úvod do tématu

2) V prvním kole projednání s veřejností jsou kromě stanovisek dotčených orgánů státní správy zásadní PŘIPOMÍNKY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ. Tyto připomínky musí projednat a schválit zastupitelstvo městské části a odeslat nejdříve 27. 6. a nejpozději 30 dnů po tomto dni (přesné datum zveřejní pořizovatel opět na úřední desce). POZOR: Na dříve nebo později zaslané připomínky nebude možné brát zřetel. Pokud některou připomínku městská část (resp. její zastupitelstvo) označí za zásadní, hlasuje o ní zastupitelstvo hlavního města jednotlivě. Tzn. na způsob jejího vypořádání je více vidět. Veřejnost, majitele pozemků a spolky mohou podávat připomínky.
Pro přípravu připomínek prodloužilo zastupitelstvo hlavního města lhůtu o 60 dní. Celkem tak bude čas na seznámení se s návrhem a formulaci připomínek tři a půl měsíce.

3) Pro výslednou podobu Metropolitního plánu je právě zahájené kolo projednání zcela zásadní. Rozhodně doporučuji podávat připomínky již nyní a nečekat na tzv. veřejné projednání, které se bude konat odhadem v roce 2020. Po skončení připomínkovacího kolečka budou doručené připomínky zaevidovány a utříděny, a poté věcně vypořádány pořizovatelem (ve spolupráci se zpracovatelem a určeným zastupitelem). Upravený návrh plánu bude předložen do druhého kola projednání tzv. veřejného projednání.

Autor: Mgr. Martina Pokorná