20. 6. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Ing. Pavel Richter, starosta MČ P5

Věc: Vypořádání námitky Stavebním úřadem k zajištění požární vody

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci vypořádání námitky Stavebního úřadu k zajištění požární vody.

Stavební úřad vydal pod č. j. MC05 16625/2017 rozhodnutí o umístění stavby “BARRANDOV KASKÁDY – 1. etapa – objekty F, G, H, I” s vypořádanými námitkami, mezi kterými je uvedena námitka č. 7d “Není zaručena kontinuální dodávka požární vody”:
“V doloženém vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací je uvedeno, že Pražské vodovody a kanalizace nezaručují kontinuální dodávku požární vody. To však není řešeno ani v projektu, ani ve vyjádření Hasičského záchranného sboru. Vzhledem k navrhované výškové budově požadujeme doplnit jak projekt žadatele, tak vyjádření Hasičského záchranného sboru.”

Stavební úřad námitku vypořádal takto:
“Problematika zajištění požární vody je předmětem ochrany orgánu požárního dozoru, který vydal k záměru kladné závazné Stanovisko dne 29. 6. 2016. Stavební úřad jeho závěr nezpochybňuje, požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s právními předpisy. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. ve svém vyjádření sdělují, že nejsou schopni zajistit dodávku požární vody v případě havárie veřejného vodovodu, což je skutečnost, kterou nelze zpochybnit, ale zároveň nelze požadovat zajištění zásobování vodou z dalších zdrojů a hledat variantní řešení. Havárie vody je stav, který nastává náhle a většinou je neprodleně vyřešen. Územní rozhodnutí však neřeší stav území v případě havárie vodovodních řadů, ale řeší území za řádného fungování dopravní a technické infrastruktury.”

Při posuzování žádosti o územní rozhodnutí musí Stavební úřad zkoumat zajištění bezpečného provozování budovy za všech okolností, a to i v případě havárie veřejného vodovodu. Vypořádání námitky je proto nedostatečné. Stanoviska Pražských vodovodů a kanalizací a Hasičského záchranného sboru vznikala souběžně a není zřejmé, zda byla stavebním úřadem koordinována.

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Uložil stavební úřad investorovi, aby zajistil řešení nutné pro požární bezpečnost stavby i s ohledem na vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací?
  • Věděl hasičský záchranný sbor o vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď na interpelaci