20. 2. 2018

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 2. 2018

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Bude MČ Praha 5 předkládat připomínky k Metropolitnímu plánu?

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci vypracování připomínek k aktuální verzi návrhu Metropolitního plánu zveřejněné 27. 11. 2018.

Rada MČ Praha 5 schválila dne 29. 6. 2016 usnesením č.26/948/2016, kdy byl předkladatelem bodu váš kolega, v té době ještě starosta, Radek Klíma:

  • zřízení pracovní skupiny k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“,
  • smlouvu o dílo s vybranými zhotoviteli, jejichž výběr proběhl na základě konzultace s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, se sídlem Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (IPR Praha),
  • finanční krytí smluvních závazků v celkové výši 100 000 Kč bez DPH, tj. 121 000 Kč s DPH na jednoho zhotovitele, je zajištěno z rozpočtu OÚR na rok 2016, podkapitola 0115, § 3635, položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby).

V důvodové zprávě je uvedeno, že “Na základě nového připravovaného územního plánu pro Prahu – Metropolitního plánu – zveřejněného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) si MČ Praha 5 nechává zadat následující dílo: „Zpracování podkladů pro připomínky Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu“, sloužící k prosazování zájmů MČ Praha 5 a jejich obyvatel.”

Ve smlouvě o dílo se zhotoviteli s předmětem smlouvy „Zpracování podkladů pro připomínky Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu“ je stanoven termín dodání díla na 1. 9. 2016.

Ptám se vás tedy, pane starosto:

  1. Kolikrát se pracovní skupina k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“ sešla a kde jsou dostupné zápisy/výstupy z jejího zasedání?
  2. Bude skupina pokračovat i nadále ve své práci?
  3. V jaké fázi je vypracování připomínek k aktuálně zveřejněné verzi Metropolitního plánu?
  4. Kdy plánuje MČ vypracování připomínek dokončit?
  5. Kdy budou připomínky MČ předloženy k projednání v poradních orgánech a poté i Zastupitelstvu MČ?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5 V Praze dne 20. 2. 2018

Odpověď na interpelaci