window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

PROGRAM ZELENÝCH PRO BUDOUCNOST PRAHY 5:

1.   Ochrana životního prostředí a územní rozvoj

I. Prosadíme citlivý územní rozvoj s respektem k jedinečným lokalitám Prahy 5. Zasadíme se o jejich ochranu a dáme občanům a občankám Prahy 5 možnost participovat na tvorbě územního plánu.

II. Budeme podporovat opravy staré zástavby a novou výstavbu vytlačovat do nevyužitých již dříve zastavěných ploch, např. bývalých továren (tzv. brownfields).

III. Zasadíme se o nedotknutelnost přírodních parků a ochranných zón a jejich rozšiřování. Zabráníme dalšímu rozprodeji pozemků v přírodních parcích a prosadíme nulovou toleranci výstavby v těchto lokalitách. Iniciujeme výkupy soukromých pozemků v přírodních parcích do vlastnictví obce.

IV. Prosadíme, aby se zeleň stala veřejným prostorem a dostalo se jí odpovídající ochrany. Zasadíme se o rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón.

V. Budeme prosazovat, aby obec zvýšila počet kontejnerů na tříděný odpad a umožnila také třídění biologického odpadu.

VI. Podpoříme stávající zařízení pro opuštěná zvířata nebo záchranné stanice pro nemocná a handicapovaná zvířata. V případě nutnosti podpoříme vznik dalších.

2.   Doprava

I. Zlepšíme podmínky pro pohyb chodců ve městě a odstraníme bariéry na přechodech. Podpoříme zklidnění dopravy v obytných čtvrtích.

II. Opravíme chodníky po celé městské části a podpoříme výstavbu nových stezek pro pěší.

III. Podpoříme rozvoj MHD a nedovolíme další omezování spojů autobusů a tramvají.

IV. Podpoříme pouze takové nové silniční stavby, které zlepší životní prostředí obyvatelstva Prahy 5. Snížíme dopravní zatížení v Plzeňské a Strakonické ulici.

V. Prosazujeme zjednodušení parkovacího systému v celé Praze.

VI. Podpoříme výstavbu nových cyklostezek a rozšíření počtů stojanů na kola. Chceme, aby se jízda na kole stala každodenní součástí našich životů.

3.   Bezpečnost

I. Budeme prosazovat nulovou toleranci hazardu a omezíme kriminalitu na hazard napojenou.

II. Nebudeme utrácet za plošné sledování, ale podpoříme vyšší počet strážníků v ulicích.

III. Zajistíme, aby městská policie nenahrazovala státní, ale efektivněji s ní komunikovala a spolupracovala.

4.   Demokracie a transparentnost

I. Otevřeme jednání orgánů zastupitelstva. Veřejnost se bude moci účastnit nejen jednání zastupitelstva, ale i komisí a výborů.

II. Zavedeme transparentní grantovou soutěž.

III. Smlouvy uzavírané Prahou 5 začneme zveřejňovat na Internetu. Zveřejníme i odměny úředníků a politiků.

IV. Radniční noviny otevřeme opozici a zajistíme rovný přístup ke komunikaci s veřejností.

V. Zapojíme veřejnost ještě před rozhodováním, posílíme jeji roli při posuzování důležitých projektů.

VI. Ukončíme přenášení rozhodování o městských financích do subjektů, jako jsou nadační fondy nebo akciové společnosti. Zprůhledníme hospodaření Prahy 5.

5.   Finanční a rozpočtová politika

I. Prosadíme maximální účast veřejnosti na rozhodování o rozpočtové politice městské části a zohledníme při něm rovné příležitosti žen a mužů.

II. Zjednodušíme pravidla pro udělení grantů městské části tak, aby kritéria pro jeho získání byla jasná a sroumitelná. Nepodpoříme akciové společnoti jako správce obecního majetku.

III. Zprůhledníme veřejné zakázky a výběrová řízení.

6.   Sociální a bytová politika

I. Navrhneme koncepci sociálního bydlení, podpoříme tak sociálně slabé skupiny obyvatelstva a posílíme prevenci bezdomovectví.

II. Prosadíme koncepci bytové politiky a zprůhledníme proces privatizace bytů, nepodpoříme zvyšování nájmu v obecních bytech.

III. Podpoříme rozvoj sociálních služeb v boji proti sociálnímu vyloučení, zesílíme zejména terénní služby. Zlepšíme informovanost o sociálních službách a jejich snadnější dostupnost. Posílíme spolupráci s neziskovými organizacemi, podpoříme sociální podnikání.

IV. Podpoříme vznik mobilní zdravotní služby pro lidi bez domova. Posílíme prevenci a informovanost skupin ohrožených bezdomovectvím.

7.   Školská politika

I. Praha 5 zajistí místa v obecních mateřských a základních školách všem svým dětem.

II. Jako řešení proměnlivé populační poptávky po vzdělávacích zařízeních budeme prosazovat víceúčelové školské budovy.

III. Ke všem obecním školám budeme přistupovat stejně, ale s ohledem na podmínky, kde působí. Všem jejich žákům a žákyním se musí dostat stejných podmínek pro vzdělávání. Praha 5 musí být dobré místo ke vzdělávání bez ohledu na to, v jaké se uskutečňuje škole.

IV. Budeme se zasazovat za to, aby obec převzala větší odpovědnost za kvalitu základních škol, mj. transparentním a férovým výběrem jejich ředitelů a ředitelek.

V. Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školních zařízeních.

8.   Podpora seniorek a seniorů

I. Podpoříme setrvání seniorů a seniorek v přirozeném domácím prostředí podporou asistenční a pečovatelské služby.

II. Podpoříme rozvoj volnočasových aktivit pro seniory a seniorky v dostupných lokalitách, zachováme a rozšíříme seniorská centra a poradenskou a právní pomoc, posílíme komunikaci a jejich začlenění do společnosti.

III. Zajistíme rozvoj sociálních služeb péče pro osoby, které si již nemohou samy pomoci, zejména rozšířením kapacity a kvality služeb v domovech pro seniory nebo ve stacionářích.

IV. Posílíme bezpečnost seniorek a seniorů. Zasadíme se o organizování kurzů první pomoci, ochrany proti podvodným podomním prodejcům, proti zneužití tzv. „šmejdy“.

9.   Kultura a ochrana památek

I. Zachováme pobočky Městské knihovny. Podpoříme jejich rozvoj v kulturní a komunitní centra.

II. Aktivně budeme bránit další devastaci architektonických památek. Ve spolupráci s odbornou veřejností připravíme koncepci k jejich záchraně a případnému využití.

III. Chceme větší kulturní rozmanitost, proto podpoříme kulturní spolky a nekomerční akce, včetně uměleckého pouličního vystupování.

10.   Obec jako komunita

I. Dáváme zelenou komunitním zahradám, zahrádkářským koloniím a veřejným zahradám.

II. Podpoříme rozvoj farmářských trhů a akcí pro setkávání široké veřejnosti a posílení sousedských vztahů.

III. Podpoříme vznik trvale zastřešené tržnice s prodejem lokálních produktů.

 

Stáhněte si podrobnou verzi programu zelených na Praze 5.