window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Plná verze našeho programu s konkrétními řešeními pro Prahu 5 je zde: Volební program Strany zelených pro volby do zastupitelstva MČ Praha 5 ve volebním období 2018-22.

1 /    Občan jako tvůrce místa, kde žije: čisté prostředí, citlivý územní rozvoj 

Chceme, aby si Praha 5 udržela svůj unikátní charakter pestré mozaiky obytných čtvrtí a přírodních lokalit, aby nám i příštím generacím zůstaly zachovány nejen velké a dobře známé zelené plochy, jako je Přírodní park Košíře-Motol, Vidoule, Děvín a Prokopské údolí, ale i další zelené kopce, k nimž patří Paví vrch, Brabenec, Skalka či Kotlářka, i menší plochy parků a parčíků. To vše dodává naší městské části neopakovatelný ráz. V ohrožených lokalitách jako Na Pláni, Jinonická, Park Klamovka a Park Kavalírka budeme pomáhat místním obyvatelům a spolkům zabránit bezohledné výstavbě. Budeme chránit všechny zbývající zahrádkářské kolonie a jejich komunitní charakter.

Chceme, aby každý obyvatel Prahy 5 měl v dosahu od svého bydliště nejen potřebné služby a občanskou vybavenost, ale i kousek volného veřejného prostoru pro děti, psy a rozvíjení sousedských vztahů, aby neustálé zahušťování zástavby a s ním spojené zhoršování vzduchu a životních podmínek postupně nedohnaly většinu lidí k životu pouze uvnitř vlastních domů a bytů.

Při dalším projednávání Metropolitního plánu, který je podle nás v současné podobě velmi problematický, maximálně podpoříme připomínky obyvatel Prahy 5 a místních spolků, budeme dbát o to, aby veřejnost byla o vývoji plánu dostatečně informovaná, zajistíme poradenství a konzultace s odborníky. Při plánování dalšího rozvoje hlavního města je třeba chránit pražský genius loci a respektovat zájmy obyvatel. Město patří obyvatelům, ne krátkodobým ekonomickým zájmům architektů a developerů.

Ve spolupráci se zastupiteli HMP chceme do Pražských stavebních předpisů prosadit povinnou spoluúčast developerů na budování infrastruktury dopravy a služeb.

Při dalších fázích projektu Smíchov City maximálně podpoříme připomínky obyvatel a místních spolků, tak, aby vzniklo skutečné moderní centrum Prahy 5 s náměstím, parkem, kulturním centrem, chytře vymyšleným autobusovým nádražím a dalšími prvky, ne pouze shluk kancelářských budov a bytových domů bez občanské vybavenosti.

Budeme usilovat o ochranu vody a vzduchu a podporovat veškerá opatření vedoucí k úsporám energie, využívání obnovitelných zdrojů a zmírňování následků klimatické změny. Podporujeme opatření, která lidem usnadní třídění odpadů.

Při rozhodování o veřejném prostoru budeme reflektovat potřeby co nejširšího spektra lidí. Ve všech investicích do veřejného prostoru budeme klást důraz na bezbariérovost, aby se i rodičům s kočárky, starším lidem a lidem se sníženou schopností pohybu a orientace pohybovalo po Praze 5 snadno a bezpečně.

/   Metropolitní územní plán musí hájit zájmy obyvatel Prahy

/   Developeři se musí podílet na budování veřejné infrastruktury

/   Občané a spolky musí být zapojeni do rozhodování o územním rozvoji a životním prostředí

/   Praha 5 by měla lépe využít potenciálu Smíchov City

/   Zlíchovský lihovar jen s vyřešenou dopravou

/   Respektujeme připomínky obyvatel k využití území Na Pláni

/   Park Klamovka si zaslouží více ústupků ze strany developera

/   Na Kavalírce skutečný park

/   Přírodní park Košíře-Motol ponechat přírodě

/   Vidoule jako zelené plíce Prahy

/   Jsme zásadně proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

/   Geopark Barrandien

/   Barrandov západ potřebuje kvalitní, ne bezohlednou zástavbu

/   Podporujeme zahrádkářské kolonie, komunitní zahrady

/   Péče o zeleň musí být koncepč

/   Chceme více stromů

/   Zachování biodiverzity je klíčové pro lidi i zvířata

/   Ochrana vodních zdrojů a zadržování vody v krajině

/   Adaptace na klimatickou změnu

/   Energie a její úspora

/   Odpadům předcházet, maximum třídit

/   Šance pro pejskaře

 

2 /   Ekologická doprava

Jednoznačně preferujeme MHD a „bezmotorové“ formy dopravy – pěší a cyklistickou. Individuální automobilová doprava představuje velkou zátěž pro životní prostředí i pro zdraví obyvatel.

Podpoříme stavbu Dvoreckého mostu určeného pro MHD a výstavbu autobusového nádraží na Smíchově, které umožní rychlé přestupy mezi místními i dálkovými autobusy, tramvajemi, metrem i železnicí. Podporujeme výstavbu P+R parkovišť na okraji města a vyhrazování jízdních pruhů pro MHD. Podporujeme nové železniční zastávky Konvářka a Jinonická.

Podporujeme výstavbu Radlické radiály tak, aby pokud možno celá vedla pod zemí a nenarušovala život v okolí.

Podpoříme zavádění nových technologií a propagaci již existujících technologií, které umožní lépe využívat disponibilní prostředky a kapacity, například sdílení aut, dálkové řízení semaforů, poskytování informací o průjezdnosti ulic a volných parkovacích místech. Podpoříme také budování veřejných stanic pro dobíjení elektromobilů a zavádění autobusů s elektrickým pohonem.

Podpoříme instalaci dopravních kamer všude tam, kde řidiči často překračují povolenou rychlost a ohrožují bezpečnost obyvatel. Budeme usilovat o instalaci zpomalovacích prahů před frekventovanými přechody, zvláště v blízkosti škol a školek, a o zřetelné označení a osvětlení všech přechodů. Budeme usilovat o rozšíření obytných zón s povolenou rychlostí jízdy do 30 km/h.

Podporujeme rozšiřování sítě cyklostezek a cest pro pěší, aby se lidé mohli více a častěji přepravovat přirozenou vlastní silou a nemuseli jen jezdit autem či hromadnou dopravou.

/   Budeme soustavně podporovat rozvoj MHD

/   Podpoříme železniční dopravu

/   Podporujeme rozvoj cyklistické infrastruktury

/   Zlepšíme podmínky pro pohyb chodců ve městě

/   Ohleduplná automobilová doprava

/   Moderní technologie musí dobře sloužit i v dopravě

 

3 /   Dostupné nájemní bydlení, pestrá síť sociálních služeb, bezpečné město

Chceme zastavit privatizaci bytů třetím osobám a výnosy z privatizace, nájemného i vedlejší zdaňované činnosti radnice využívat na modernizaci obecního bytového fondu.

Posílíme služby pro osoby bez domova a zavedeme programy pro prevenci sociálního vyloučení a bezdomovectví, například budeme podporovat práci terénních pracovníků a mobilní zdravotnické služby, které lidem bez domova pomáhají, zapojíme se do programu Housing First. Věříme, že je ekonomicky hospodárnější poskytnout lidem v nouzi byt a pracovat s nimi, aby si ho dokázali udržet, než je nechat na ulici a ubytovnách, kde vznikají mnohem větší náklady na zdravotní péči, sociální služby i práci policie.

Podpoříme zaměstnávání osob znevýhodněných na pracovním trhu.

Zasadíme se o vznik Centra duševního zdraví pro dospělé i děti a mladistvé, včetně krizové pomoci, terénní práce v rodinách a odpoledního klubu pro děti se specifickými problémy. Zachováme a rozšíříme seniorská centra a poradenskou a právní pomoc seniorům, budeme též napomáhat začlenění seniorů do společnosti, například formou právní pomoci a různých besed a kurzů. Podpoříme setrvání seniorů v přirozeném domácím prostředí i rozvoj sociálních služeb péče pro osoby, které si již nemohou samy pomoci. Podpoříme i neziskové organizace, které v této oblasti obětavě pracují.

Budeme usilovat o nulovou toleranci hazardu.

/   Změníme přístup obce k nájemnímu bydlení

/   Prosadíme koncepci sociálního a dostupného bydlení na principu Housing First

/   Posílíme služby pro osoby bez domova a zavedeme programy pro prevenci sociálního vyloučení a ztráty bydlení

/   Zasadíme se o vznik chybějícího Centra duševního zdraví

/   Podpoříme rozvoj sociálního podnikání

/   Rozšíříme seniorská centra, posílíme začlenění seniorů do společnosti.

/   Posílíme asistenční a pečovatelské služby pro seniory, nemocné či lidi s hendikepem

/   Posílíme bezpečnost seniorů

/   Budeme prosazovat nulovou toleranci hazardu

/   Podpoříme programy prevence kriminality a nábor strážníků

 

4 /   Dobré školy pro všechny

V souladu s demografickým vývojem chceme adekvátně navyšovat počet školek a školek, na výstavbě nových škol v rozvojových lokalitách se musí podílet i developer. Obec musí převzít větší odpovědnost za kvalitu základních škol, budeme dbát o to, aby se nerozevíraly nůžky mezi “dobrými” a “ostatními” školami.

Budeme nadále podporovat hrazení obědů dětem z rodin v tíživé ekonomické situaci ve školách a školkách a prosadíme kvalitnější, zdravější a diferencovanější stravování. Podpoříme projekty prevence šikany.

Budeme podporovat vznik lesních školek a dalších alternativních forem předškolního vzdělávání. Plánujeme otevřít školy lokálním sousedským iniciativám, které se v nich budou moci scházet.

/   Zajistíme místo v obecních školkách a školách pro všechny děti

/   Obec převezme větší odpovědnost za kvalitu základních škol

/   Budeme podporovat hrazení obědů dětem ve školách a školkách a prosadíme zdravější stravování

 

5 /   Nejen otevřená, ale i spoluvytvářená radnice

Chceme, aby se veřejnost i opozice mohla více podílet na práci výborů a komisí a měla více prostoru v radničních médiích.

Občané musí být mnohem lépe informováni o programu, průběhu a výsledcích jednání zastupitelstva. Průběh jednání musí být přehledně k dispozici na webu městské části prostřednictvím “odbavovacího systému”, po jednání musí být na webu zveřejněn nejen seznam usnesení, ale i videozáznam, stenozáznam (umožňující fulltextové vyhledávání) a hlasování jednotlivých zastupitelů (a to i ve strojově čitelné a zpracovatelné podobě).

Webové stránky městské části musí být přehledné, musí obsahovat i historická rozhodnutí a usnesení a musí umožňovat snadné prohledávání textů (podle více kritérií, s vyhledáváním i slovních spojení). Podpoříme jednoduchý objednávkový systém, aby občan nemusel informace opakovaně vyhledávat, ale byly mu v elektronické podobě automaticky doručovány.

Občané mají právo vědět, jak jsou odměňováni zastupitelé i jejich poradci.

Zapojíme Prahu 5 a jí zřízených instituce do mezinárodní iniciativy Fairtraidová města.

/   Zajistíme přiměřenou účast vládnoucích a opozičních stran v činnosti radnice

/   Do rozhodování radnice více zapojíme veřejnost

/   Zasedání zastupitelstva a jejich výsledky budou občanům lépe přístupné

/   Radniční média nejen pro starostu

/   Všechny informace patří na internet

/   Občané mají právo vědět, jak jsou odměňováni zastupitelé i jejich poradci

 

6 /   Obsahově vyvážený, finančně vyrovnaný rozpočet, transparentní finance, chytré investice do infrastruktury

Rozpočet městské části musí být vyvážený, hospodárný a pokud možno vyrovnaný, musí být pod kontrolou veřejnosti. V rámci interaktivního klikacího rozpočtu na webu města chceme zveřejnit i výpisy z bankovních účtů městské části i jí zřízených společností.

Budeme prosazovat, aby se zvětšoval podíl výdajů, o kterých bude veřejnost přímo rozhodovat formou participativního rozpočtu. Chceme snížit nehospodárné výdaje na provoz radnice a navýšit prostředky na efektivní investiční projekty.

Veřejnost musí mít přehled o hospodaření smluvních správních firem, které mají pečovat o obecní majetek. Opozice musí být zastoupena v jejich dozorčích radách a kontrolních orgánech většinově.

Jako veřejné by se měly zadávat zakázky již od 50 tisíc Kč (bez DPH).

Zjednodušíme pravidla pro přidělování dotací městské části.

Prosadíme efektivní investice do:

 • veřejné zeleně včetně parků, dětských hřišť, sportovišť, a cyklostezek
 • výkupu zeleně a parků z rukou soukromých majitelů, například parku Kavalírka
 • ochrany a péče o vodu
 • rekonstrukce a modernizace  mateřských a základních škol
 • oprav chodníků a budování záchytných parkovišť
 • zlepšení údržby a rekonstrukcí u stávajícího obecních bytů
 • podpory výstavby i vlastní výstavby obecního nájemního a komunitního bydlení pro místní obyvatele
 • zřízení chybějícího krizového centra pro obyvatele městské části Prahy 5

Dotacemi podpoříme:

 • komunitní činnost místních spolků a neziskových organizací v oblasti ochrany přírody
 • drobné podnikání
 • zaměstnanost matek po mateřské dovolené
 • energetické úspory
 • odpadové hospodářství
 • sousedskou pospolitost a činorodost místních obyvatel

/   Hospodárný a vyrovnaný rozpočet

/   Průběžné navyšování financí do participativního rozpočtu s účastí projektů obyvatel

/   Kontrola veřejností – zvýšení rozsahu transparence v interaktivním klikacím rozpočtu

/   Transparentní hospodaření příspěvkových organizací a správních firem

/   Úspory v provozních výdajích ve prospěch investic

/   Zlepšení dotační politiky

 

7 /   Široká nabídka trávení volného času kulturou, sportem a vzděláváním

Chceme oživit a lépe využít velký kulturní potenciál Prahy 5. Památky a kulturní akce i činnost spolků a občanských iniciativ na Pětce musí mít lepší propagaci na webu MČ i v radničních médiích. Budeme podporovat kulturní rozmanitost, občanské iniciativy a spolky a jejich nekomerční akce.

Budeme se snažit bránit dalšímu chátrání kulturních a architektonických památek, jako je Cibulka, Šmukýřka, Šalamounka, Skalka, Buďánka, Turbová, Bertramka, apod. Zrekonstruujeme objekt trafo stanice na náměstí 14. října, aby se z něj stal plnohodnotný kulturní stánek.

Podpoříme rozšiřování a zkvalitňování sítě veřejných knihoven a výstavbu a zlepšování hřišť a jiných sportovních zařízení.

/   Propagace památek

/   Ochrana zanedbaných památek

/   Zámeček Cibulka

/   Podpora spolků a místní komunity

/   Podpora sítě veřejných knihoven

/   Sportování musí být dostupné všem

 

Plná verze našeho programu s konkrétními řešeními pro Prahu 5 je zde: Volební program Strany zelených pro volby do zastupitelstva MČ Praha 5 ve volebním období 2018-22.