window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Etický kodex člena Zastupitelstva podepsali všichni zastupitelé Strany zelených před svou kandidaturou ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 5.

Preambule
My, členové zastupitelstva obce, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Základní ustanovení

 1. Člen zastupitelstva obce (dále jen „zastupitel“) vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

Obecné zásady

 1. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu a obce.
 1. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům města, včetně těch, kteří ho nevolili.
 1. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem. Nejedná svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.
 1. Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci ostatních volených představitelů obce a zaměstnanců obecního úřadu (dále jen „zaměstnanec úřadu“).
 1. Zastupitel se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů, jednacího řádu nebo dalších vnitřních předpisů obce. Zastupitel přichází na jednání připraven.

Poskytování informací

 1. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.
 1. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní zastupitele a zaměstnance úřadu.

Oznámení o činnostech, příjmech a majetku

 1. Zastupitel odevzdá v souladu se zákonem č. 159/2006. Sb., o střetu zájmů, vždy do 30. června následujícího roku oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Tyto údaje souvisí s výkonem funkce zastupitele a umožňují kontrolu jeho zastupitelské činnosti.
 1. Text oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích poskytne zastupitel také Hlavní kanceláři SZ, která zajistí jeho uveřejnění na oficiálních internetových stránkách SZ.

Střet zájmů

 1. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
 1. Zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, definovaný v bodě 11.
 1. Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Zastupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny.
 1. Zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem statutárního, řídícího, dozorčího či kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, která se uchází o přidělení veřejné zakázky od obce, jejíhož zastupitelstva je členem.
  Zastupitel nesmí být po dobu výkonu mandátu členem statutárního, řídícího, dozorčího ani kontrolního orgánu právnické osoby s přímým či nepřímým vlivem obce, jejíhož zastupitelstva je členem. To neplatí, pokud byl do takového orgánu zastupitel jmenován rozhodnutím Rady obce či představenstva společnosti s majetkovou účastí obce ve funkci valné hromady nebo rozhodnutím valné hromady společnosti s majetkovou účastí obce.
  V takovém případě, kdy zastupitel v řídících či dozorčích orgánech obchodní společnosti vykonává vůli obce, která jej do funkce delegovala, náleží zastupiteli za výkon funkce odměna ve výši, kterou stanoví či schválí svým usnesením pověřený orgán obce. Není-li výše odměny stanovena tímto způsobem, odvede zastupitel tyto prostředky formou daru na veřejně prospěšný účel. Je-li valnou hromadou obchodní společnosti s přímým či nepřímým vlivem obce rozhodnuto o odměně členům řídících či dozorčích orgánů formou rozdělení podílu ze zisku, převede zastupitel svou odměnu formou daru do rozpočtu obce.

Ohlášení zájmů

 1. V případě, že má zastupitel soukromý zájem ve věcech, které jsou projednávány kolektivními orgány obce, tak jak je definováno v bodě 11 tohoto kodexu, oznámí tuto skutečnost členům zastupitelstva v průběhu projednávání věci, nejpozději však před hlasováním o této věci, v souladu s §8 zákona o střetu zájmů. Zastupitel by se měl zdržet diskuse a hlasování v těchto věcech.

Dary a výhody

 1. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 1. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
 1. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.
 1. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne obci nebo jeho orgánům učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.

Oznámení nepřípustné činnosti

 1. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku města způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost kontrolnímu výboru zastupitelstv

Kontrola

 1. Zastupitel je připravený poskytnout jinému zastupiteli a občanovi informace a všechny okolnosti, které ho vedly k jeho rozhodnutí ve funkci zastupitele.
 1. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří místně příslušná KRK SZ na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná místně příslušná RKO SZ na svém zasedání. Závažné či opakované porušení ustanovení tohoto Kodexu bude v případě členů SZ důvodem k přijetí kárných opatření dle stanov, v případě nečlenů SZ může být důvodem k tomu, aby zastupiteli bylo usnesením orgánů SZ znemožněno kandidovat do jakékoliv veřejné funkce na kandidátce SZ.
 1. Zastupitel se tímto zavazuje spolupracovat s místně příslušnou KRK SZ při prověřování úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Odepření této spolupráce může být důvodem k přijetí kárných opatření dle bodu 22.

Závěrečné ustanovení

 1. Zastupitel se ztotožňuje s principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

 

Jméno kandidáta do zastupitelstva obce:
Podpis:
V …………………………………………….. dne: