window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

Na této stránce sledujeme zejména „starý územní plán“ a tzv. „celoměstsky významné“ změny územního plánu (CVZ) na území Prahy 5. Vytváření nového Metropolitního územního plánu se více věnuje samostatná stránka Metropolitní plán. Některé případy sledujeme podrobněji na stránkách jednotlivých kauz (Vidoule, Děvín, apod.).

Proces projednávání změn ÚP, viz pěkný postupový diagram od Arniky, probíhá bohužel velmi neprůhledně, námitky k celému systému a návrhy, jak by se měl změnit, jsou vyčleněny do samostatného článku Jak (ne)funguje územní plánování.

Změna Z 2832 funkčních a prostorových regulativů územního plánu

Arnika upozorňuje, že tato změna pravděpodobně přinese významné metodické úpravy, např. převedení směrné části (včetně kódů míry využití území – úprav) do závazné části. Návrh je dostupný zde, zadání pak zde. Připomínky bude možné podávat do 3. 8. 2015.

Vlna V. celoměstsky významných změn UP

POZOR: Rozebíhá se další velká vlna změn ÚP, označovaná římskou číslicí V. Magistrát ohlásil touto vyhláškou, že bude projednávat návrhy zadání. Připomínky může uplatnit každý do 22. 12. 2014.

Na území Prahy 5 je těchto změn zatím 14, podrobnosti najdete ve spodní tabulce „Přehled CVZ na území Prahy 5“ od čísla 2873. Přehledná mapička je zde, více informací najdete na Portálu HMP.

První část těchto nových podnětů změn schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy na bouřlivém zasedání dne 29. 5. 2014. Řada občanů se vyjádřila odmítavě zejména ke změnám v Roztylech a na Vidouli, i samotné projednávání podkladového materiálu „Tisk Z-2478“ (velikosti 4 MB) bylo kontroverzní. Podrobnosti, odkaz na stenozáznam i následné reakce veřejnosti a médií najdete zde.

Druhou část nových podnětů změn schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 6. 2014. Navrhovatelem byl Jan Slezák (známá osobnost listopadu 1989, velitel 1. roty zasahující na Národní třídě). Výbor pro územní rozvoj a komise pro územní plán předtím sestavily souhrnný podkladový materiál „Tisk Z-2681“ (velikosti 3 MB) se dvěma seznamy: se 73 podněty „určenými ke schválení“ a s 61 podněty „určenými k neschválení“. Materiál neprojednala Rada hl. m. Prahy, nestandardně o něm jednalo rovnou zastupitelstvo. Úplný stenozáznam z jednání je zde, přečtěte si aspoň 9stránkový výňatek, kde se dohadují o územním plánu. Je to děs, zastupitelé zřejmě neměli ani ponětí, o čem většina těch změn je, vůbec neřešili věcnou podstatu, pohádali se kdo nejvíc rozbíjel koalici, obviňovali se podle stranického „principu“, vyhrožovali si navzájem, že materiál neschválí, ale nakonec jej trapně drtivou většinou schválili. Stenozáznam jasně dokazuje, že zastupitelé hlavního města Prahy vůbec nejsou schopni změny v tomto rozsahu a na tak rozlehlém území od Březiněvsi po Zbraslav, od Řeporyjí po Koloděje, zodpovědně posoudit.

Přehled nových podnětů CVZ na území Prahy 5
Zelené šipky vedou na oficiální podklady. Malé černé šipky v záhlaví tabulky umožňují případy třídit.

[table tablesorter=“1″]

Číslo‘Kat.území‘Lokalita (kauza)‘Předmět změny‘z‘na‘Žadatel‘Závěry*)

002′Hlubočepy‘Barrandov‘Högerova – bytová výstavba‘VV, SV‘OB (F), ZMK‘příslušná MČ‘KUP=ne, VURM=ne, RHMP=ne, ZHMP=ne

003′Jinonice‘západní část Děvínu.‘Na Rolích – bytová výstavba‘OB, OP/ZVS, OP/ZMK, ZMK, OP, S4, VRÚ‘OB, ZMK, S4, ZVS, VRÚ‘příslušná MČ‘KUP=ne, VURM=ne, RHMP=ne, ZHMP=ne

071′Košíře‘hřiště školy Nad Kavalírkou.‘obytná zástavba‘VV‘OB‘Central Group a.s.‘KUP=ne, VURM=ne, RHMP=ne, ZHMP=ne

072′Košíře‘část přírodního parku Košíře Motol Šalamounka.‘ZOO park‘LR, NL, ZMK, ÚSES‘SP, SO‘BCV, s.r.o.‘KUP=ne, VURM=ne, RHMP=ne, ZHMP=ne

073′Jinonice‘zahrádkářská osada Pod Majerovic.‘obytná zástavba‘PZO‘OB (B-C)‘International business group, Ing. Dalibor Miketa‘KUP=ne, VURM=ne, RHMP=ne, ZHMP=ne

141′Hlubočepy‘pole mezi Barrandovem a Holyní‘doplnění zastavitelného území‘NL‘OB‘Ing. Radim Vojta, Ing. Pavel Svěchota, manželé Miloslav a Jindra Krabcovi, Marie Lichtenštejnová, Marek Krištof‘KUP=ne, VURM=ano, RHMP=ano, ZHMP=ano

143′Jinonice‘západní část Vidoule.‘obytná zástavba‘SO1,3, ZMK, ÚSES‘OB, SO3, S4, ÚSES‘FINEP CZ a.s.‘KUP=ne, VURM=ano, RHMP=ano, ZHMP=ano viz Z 2875

200′Košíře‘Jinonická‘Bytové domy Jinonická‘LR‘OB‘A & C Příbram, s.r.o.‘KUP=ne, VURM=ano, RHMP=ano, ZHMP=ano viz Z 2899

271′Hlubočepy‘pole na okraji Holyně, přibližně zde.‘změna funkčního využití ploch – výstavba RD‘ZMK‘OB‘Ludmila Djemelová, Antonín Knotek, Jaroslava Žežulková‘KUP=ne

294′Jinonice‘pole u kostela sv. Vavřince na západním okraji Děvína, přibližně zde.‘změna funkčního využití ploch – výstavba RD‘ZMK, OP‘OB‘Jiří Krepindl‘KUP=ne

296′Hlubočepy‘ohromný pozemek na území NPP Barrandovské skály, přibližně zde.‘změna funkčního využití ploch – spojení obytné zástavby‘ZMK, ÚSES‘OB‘Ing. Antonín Charouz‘KUP=ne

302′Smíchov‘nábřeží pod železničním mostem, přibližně zde.‘změna funkčního využití ploch – výstavba polyfunkčního objektu‘ZVO‘SV‘River Terrace a.s.‘KUP=ano

356′Košíře‘ulice Nad Turbovou, přibližně zde.‘změna funkčního využití území – výstavba dvou bytových domů‘ZMK‘OB‘Košířské výhledy, s.r.o.‘KUP=ne

359′Jinonice‘znovu ulice Na Pomezí.‘změna funkčního využití území – umístění komunikace městského charakteru‘dle ÚP‘S4′příslušná MČ‘KUP=ano

434′Radlice, Jinonice‘na novou výstavbu bude potřeba hodně betonu z Děvína‘změna funkčního využití ploch, zrušení části VRÚ– potvrzení stávajícího využití území a) provozování stávající betonárny b) provozování stávajícího sběrného dvora‘a) ZMK, ZMK/ZVS, IZ,VRÚ b) ZMK‘a) VN nebo VS, IZ b) TVO, příp. VS‘TBG Metrostav s.r.o., Pražské služby a.s. + příslušná MČ‘VURM=ano, OUR=ano

436′Jinonice‘další část Vidoule‘změna funkčního využití území – obytná zástavba‘SO1,3′OB‘B+3 REAL, a.s.‘OUR=ne

437′Jinonice‘záchranná stanice pro handicapované živočichy‘vyjmutí z celoměstského systému zeleně‘ZMK s celoměstským systémem zeleně‘ZMK (popř. SO) bez celoměstkého systému zeleně‘Lesy hl. m. Prahy, příslušná MČ‘OUR=ano

438′Hlubočepy‘Hlubočepy‘změna funkčního využití území – přeskupení funkčních ploch‘x‘x‘Finep Barrandov, Západ, a.s., příslušná MČ‘OUR=odložit, řešit v rámci US Barrandov

439′Jinonice‘Waltrovka‘přesunutí pevné značky VV‘SV-G (VV-pevná značka), SV-H, DU‘SV-G, SV-H (VV-plovoucí značka), DU‘Novák, příslušná MČ‘

440′Smíchov‘Bývalá poliklinika Sanopz Na Cihlářce, přibližně zde.‘změna funkčního využití území – obytná výstavba‘VV‘OB‘Diners Club Establishment, s.r.o.‘KAMČ=ne, VURM=ne, OUR=odložit

495′Košíře‘Vrchlického ulice, přibližně zde.‘změna funkčního využití území – výstavba polyfunkčního objektu‘VN‘SV-I‘Mazáček Group, s.r.o.‘KAMČ=ne, VURM=ano, OUR=ne

509′Hlubočepy‘u zastávky Geologická, přibližně zde.‘změna funkčního využití ploch – výstavba rodinných domků‘ZMK‘OB‘Jan Rais‘KAMČ=ne, VURM=ne, OUR=doporučit zástavbu jen v uliční frontě, zbytek nechat v ZMK

511′Hlubočepy‘barrandovské ateliéry‘změna funkčního využití ploch – rozvoj komplexu barrandovských ateliérů‘NL/ZKC, ZVO, VN, ZMK, NL/ZMK, IZ‘ZKC, ZVO, VN, ZMK, IZ‘Barrandov Studio a.s., Barrandov Lands a.s.‘OUR=ano

597′Smíchov‘Ženské domovy‘změna funkčního využití ploch – v souladu s reálným využitím budovy Ženských domovů‘OV, SMJ-I, VRÚ‘SV‘Akcent Praha Group a.s.‘OUR=ano

635′Hlubočepy, Jinonice ad.‘Dalejský potok s přítoky‘stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny‘x‘dle výkresů‘OZP MHMP‘RMČ5=ano, KUP=ano, OUR=ano

691′Hlubočepy‘čerpací stanice PHM‘uvedení do souladu se skut.stavem‘IZ, ZVO-F‘VN‘JS Plan s.r.o.‘OUR=ano

701′Hlubočepy‘čerpací stanice PHM‘uvedení do souladu se skut.stavem‘SV-C‘VN‘JS Plan s.r.o.‘OUR=ano

702′Hlubočepy‘čerpací stanice PHM‘uvedení do souladu se skut.stavem‘SV-D‘VN‘JS Plan s.r.o.‘OUR=odložit, řešit v rámci US Barrandov

711′Košíře‘čerpací stanice PHM‘uvedení do souladu se skut.stavem‘IZ‘VN‘JS Plan s.r.o.‘OUR=ano

713′Jinonice‘čerpací stanice PHM‘uvedení do souladu se skut.stavem‘SV-C‘VN‘JS Plan s.r.o.‘OUR=ano

752′Hlubočepy‘nad Klukovicemi v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí přibližně zde.‘změna funkčního využití ploch – stavební parcela‘PS‘OB-B‘Jiří Zuska‘

753′Holyně‘Holyně‘výstavba obytného souboru rodinných domů‘ZMK, NL‘OB-B‘Ing. Jiří Zuska, RNDr. Jaroslava Zusková, LYO, s.r.o.‘KUP=ne, VURM=ne

765′Hlubočepy‘nad Klukovicemi v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí přibližně zde.‘změna funkčního využití ploch – stavební pozemek pro bydlení‘PS‘OB‘Eva Buňátová‘RMČ5=ne, KUP=ne, VURM=ne

772′Smíchov‘ulice Radlická, pozemek nad zastávkou Braunova zde.‘změna funkčního využití ploch části pozemku – zástavba obytným domem nebo zařízením pro obchod a služby, doplnění uliční fronty‘ZP, ÚSES‘OV‘JUDr. Jana Bodláková‘RMČ5=ano (za podmínky dodržení výšky a objemu a náhrady úbytku zeleně)

776′Jinonice‘kolem sportovní haly mezi ulicemi Radlická, Butovická a Stodůlecká zde.‘změna funkčního využití ploch – výstavba obytných budov a budov pro drobné podnikání; zachování haly pro nahrávací a filmové ateliéry‘SP‘OV‘ALETA spol. s r.o., MČ Praha 5′RMČ5=ne, KUP=ne, VURM=ne

785′Hlubočepy‘Nový Barrandov‘Odkanalizování Barrandov západ’OV-D, SV-D, SP, VV, OB-B‘ZMK, VPS‘MČ Praha 5′RMČ5=ano, KUP=ano, VURM=ano

792′Smíchov‘Klamovka‘změna funkčního využití z obytného na veřejné vybavení a sport‘OB-E‘VV, SP‘MČ Praha 5′RMČ5=ano

[/table]

Závěry*):
KAMČ (Kancelář architekta MČ Praha 5) ne=nedoporučuje / ano=doporučuje
RMČ5 (Rada městské části Praha 5 ne=neschvaluje / ano=schvaluje
KUP (Komise pro územní plán) ne=nedoporučuje / ano=doporučuje
VURM (Výbor pro územní rozvoj) ne=nesouhlasí / ano=souhlasí
RHMP (Rada hl. města Prahy) ne=nesouhlasí / ano=souhlasí
ZHMP (Zastupitelstvo hl. města Prahy) ne=neschválilo / ano=schválilo

Přehled CVZ na území Prahy 5
Zelené šipky vedou na oficiální podklady. Malé černé šipky v záhlaví tabulky umožňují případy třídit.

[table tablesorter=“1″]
Číslo změny’Vlna’Katastrální území’Lokalita (kauza)

1187′?’Smíchov’Park Klamovka východ – megalomanský stavební projekt, viz Park Klamovka východ
1201’7’Košíře’Na Vyhlídce – výstavba bytového domu na přírodní ploše více informací
1202′?’Košíře’Obytná výstavba Košíře
1203′?’Košíře’Obytný park Na Stárce – sliby chyby při změně územního plánu, viz Na Stárce
1249′?’Hlubočepy’Studentský dům Barrandov – krycí název pro běžný bytový dům
1257′?’Smíchov’Grafoprint – přestavba na bytové domy
1820′?’Košíře’MŠ Peroutkova – může přijít o krásnou zahradu s vysokými stromy, viz MŠ Peroutkova
1824′?’Radlice’Rezidence Na Farkáně – zrušení propojovací komunikace, viz Rezidence Na Farkáně
1828′?’Radlice’Děvín – rozlehlý kopec nad Prahou láká investory, viz Děvín
1830′?’Jinonice’Waltrovka – novou čtvrt sevře skladovací areál, viz Waltrovka
2188′?’Jinonice’Waltrovka – zachování sběrného dvora Puchmajerova, viz Waltrovka
2710′?’Smíchov’Smíchovské nádraží – revitalizace území, viz Smíchovské nádraží
2753′?’Hlubočepy’Lanovka z Nových Butovic na Barrandov – přes Prokopské údolí, viz Lanovka
2760’IV’Motol’Motol green – privatizace přírodního parku, viz Motol green
2761’IV’Jinonice’Děvín Na rovinách – areál oddechu, viz Děvín
2762’IV’Motol’Motol green – privatizace přírodního parku, viz Motol green
2763’IV’Motol’Motol green – privatizace přírodního parku, viz Motol green
2765’IV’Jinonice’Vidoule – část přírodního parku Košíře-Motol se má proměnit ve stavební pozemek, viz Vidoule
2771’IV’Smíchov’Přístav Smíchov
2773’IV’Jinonice’Vidoule – ulice Na pomezí, viz Vidoule
2802’IV’Stodůlky’Velká Ohrada – Central Group chce okraj Dalejského údolí u Opatřilky změnit na stavební pozemek, viz Velká Ohrada

[/table]

 

Jiné významné přehledy

IPR: Výkresy územního plánu hl. m. Prahy
Arnika: Kde najdete změny územního plánu? (zastaralé)
Arnika: Změny územního plánu Prahy a Analýza 30 významných případů změn Prahy
Arnika: Portál pro vyhledávání změn
IPR: Databáze změn územního plánu Prahy
Arnika: Návod, jak s databází změn územního plánu pracovat
Arnika: Stavební mapa Prahy – změny územního plánu a velké projekty na mapě Prahy
Arnika: Územní plán Až přijedou jeřáby a bagry, bude už pozdě… Znáte územní plán Prahy?
MHMP: Odbor územního rozvoje

Události

V této části sledujeme důležitá jednání o změnách (Metropolitního) územního plánu, i dokumenty, návrhy a aktivity, které k těmto jednáním směřují nebo na ně reagují.

25.07.2018 IPR: Plán udržitelné mobility (koncept) (6.3 MB)
29.05.2014 ZHMP: Usnesení o pořízení nových změn UP
14.05.2014 zasedání Výboru pro územní rozvoj ZHMP
28.04.2014 Pražský patriot.cz: Občanské sdružení: Hudeček se snaží legalizovat úpravy ÚP z dob primátora Béma
14.04.2014 Arnika: Pražští politici umetají cestu developerům. Hrozí další porušení zákona
01.03.2014 Ing. arch. Martin Říha: Sedm let jsem u vás sloužil…
13.02.2014 Arnika: Výzva k odvolání ředitelky odboru stavebního a územního plánu Ing. Jitky Cvetlerové
03.02.2014 Pětka pro vás: Praha 5 připravila připomínky ke vznikajícímu Metropolitnímu plánu hl.m.Prahy též zde
16.01.2014 Zasedání Výboru pro územní rozvoj ZHMP
03.12.2013 Pětka pro vás: Metropolitní územní plán je vnímán radnicí i občany jako velká neznámá
20.12.2013 Ing. Jan Formánek: Podnět MHMP k vyřazení připomínek MČ Praha5, příloha 1, příloha 2
prosinec 2013 Ateliér Casua: Rozvaha o charakteru území Prahy 5 (42 MB!, ke stažení do 26.03.2014)
01.12.2013 ČT2 Nedej se: Zahuštěná Prahakritika koncepce Metropolitního plánu
18.04.2013 Občanská sdružení Prahy 5: Připomínky k zadání Metropolitního územního plánu v oblasti Cibulky, Šmukýřky a okolí
17.04.2013 Ing. Z. Drhová, Mgr. P. Štěpánek: Připomínky Strany zelených k zadání Metropolitního plánu (příloha)
15.04.2013 Ing. arch. K. Adámková: Připomínka k návrhu zadání Územního plánu Hlavního města Prahy (příloha)
22.03.2013 Pražský deník: Praha vytahuje staré kostlivce, rozhoduje o své budoucí podobě
15.03.2013 Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

Další důležité odkazy

V této části soustřeďujeme odkazy na weby, které změny územního plánu definují, dlouhodobě sledují, evidují a dokumentují.

Pražský urbanistický kroužek – platforma odborníků z občanského a akademického sektoru, usilující o větší otevřenost a srozumitelnost územního plánování v Praze a o efektivnější zapojování občanů
Útvar rozvoje Hlavního města Prahy
územní plánování
postup pořizování a účast veřejnosti
navrhněte sami lokalitu
Portál územního plánování
Výkresy územního plánu sm
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území Hlavního města Prahy – výklad pojmů
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Metodický pokyn k Územnímu plánu HMP (01.11.2002, 3.2 MB)
Změny územního plánu
Vyhledávání změn územního plánu
Výbor pro územní rozvoj ZHMP
Ekologický právní servis – poradna: Co je to EIA a SEA ?

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje Prahy 5

 

RNDr. Drahomír Bárta