17. 3. 2018

Připomínky k MPP podejte do 26. 7. 2018 !

Metropolitní plán hlavního města Prahy (dále MPP) je jedním z nejkontroverznějších témat současné Prahy. V platnost by měl vstoupit v roce 2020. Území Prahy by měl do značné míry deregulovat.

Současně platný územní plán podrobně reguluje zejména funkční využití území. Podrobně rozlišuje desítky různých funkcí území, například čistě obytné, všeobecně obytné, veřejné vybavení, obchodní, všeobecně smíšené, smíšené městského jádra, nerušící výroby a služeb, výroby, skladování a distribuce, sportu, oddechu, lesní porosty, parky, zeleň městskou a krajinnou, izolační zeleň, louky a pastviny, sady, zahrady a vinice, zahradnictví, zahrádky a zahrádkové osady, ornou půdu atd. Pokud dnes developer chce stavět třeba na orné půdě, musí nejprve absolvovat dlouhý a složitý proces tzv. změny územního plánu, který probíhá v několika cyklech a v každém z nich jeho záměr projednávají komise a výbory místní i městské samosprávy a sousedé, spolky, mnohé úřady a instituce i místní a městské rady a zastupitelstva se k němu mohou vyjádřit. O konečné výsledku rozhoduje na veřejném jednání Zastupitelstvo hlavního města Prahy, takže developer jej nemá zaručený.

Například u nás na Malvazinkách je zahrada Mateřské školy Peroutkova vedená v územního plánu jako plocha pro veřejné vybavení. Majitel pozemku ji chtěl využít pro stavbu obytného domu, tak musel požádat o změnu územního plánu, Městská část ale změnu nepodpořila, protože chce pozemek nechat jako rezervu pro případné rozšiřování mateřské školy, a ZMHP žádost po několika letech schvalovacího procesu zamítla.

Připravovaný MPP naproti tomu vymezuje jen plochy zastavitelné a nezastavitelné a v nich v podstatě jen 4 funkce: obytnou, produkční, rekreační a přírodní. Nestará se o to, co se kde postaví, vychází z předpokladu, že funkce města se nemají centrálně plánovat, neboť trh, vlastník pozemku a developer sami nejlépe vědí, co je pro lidi nejlepší. U obytných území stanovuje jen výškové limity. Těžili by z toho hlavně developeři – na cestě k realizaci jejich záměrů by ubyla hlavní překážka, kterou nyní musí složitě překonávat. Mnohem snadněji by mohli na nejlepších pozemcích postavit lukrativní obytné domy a nemuselo by je už vůbec zajímat, že zda ještě zbylo nějaké místo pro školku, školu, obchod nebo zdravotní středisko. Shrábli by zisky, starosti by nechali na úřadech a odnesli by to občané.

MPP proti současnému územnímu plánu dramaticky zvětšuje zastavitelné plochy. Ohromné dosud nezastavěné plochy plochy definuje jako tzv. transformační území, která bude možné zastavět. Nově zastavitelné plochy a povolené výškové hladiny by umožnily postavit nové byty až pro 600 000 nových obyvatel Prahy!! To by charakter našeho města úplně změnilo, z Prahy by se stala megapole.

Laici i někteří odborníci mají k MPP mnoho dalších výhrad, například

  • nekonkrétnost – zřejmě záměrná
  • nesoulad s jinými druhy plánů, například strategickým, regulačními plány
  • MPP „nevidí“ za hranice Prahy, takže není v pravém slova smyslu metropolitním plánem a nemůže koncepčně řešit dopravní a jiné problémy širšího spádového území města.

Metropolitní plán může ovlivnit život každého z nás. Lidé a spolky, jimž není lhostejné, kde žijí, by měli dění kolem MPP sledovat a až bude ve schvalovacím procesu příležitost, uplatnit své připomínky. Je to i velké politické téma, pražské politické strany by měly k MPP zaujmout stanovisko.

 

Odkazy na další informace

IPR Praha zítra – mapa stavebních záměrů
IPR: Současně platný Územní plán Prahy
IPR: Metropolitní plán

Významné události a dokumenty

05.05.2019 ČT Nedej se: Sliby chyby – co bude dál s metropolitní plánem?
04.03.2019 Arnika: Metropolitní plán je protiústavní, tvrdí ministerstva. Proti dokumentu protestují nejdůležitější úřady
25.07.2018 Spolek Za zelené Malvazinky: Připomínky k řešení lokalit Na Pláni a Sanopz
25.07.2018 Arnika: Připomínky k návrhu Územního plánu HMP (Metropolitnímu plánu)
25.07.2018 Spolek Za lepší Smíchov: Připomínky k návrhu nového územního plánu HMP
22.07.2018 Spolek Cibulka: Připomínky k návrhu nového územního plánu HMP
22.07.2018 Koalice občanských iniciativ Prahy 6: Připomínky k MPP obecnélokální a pokyny
21.07.2018 Drahomír Bárta: Připomínky k návrhu MPP
20.07.2018 Auto*Mat: Připomínkujeme Metropolitní plán, přidejte se k nám!
20.07.2018 Náměstkyně primátorky P. Kolínská: Připomínky k Metropolitnímu plánu
19.07.2018 Petr Janiš: Parky, sady i hřiště v centru Prahy jsou ohroženy
04.07.2018 Odborná informace NPÚ: Návrh Metropolitního plánu vykazuje vážné nedostatky
25.04.2018 Martina Pokorná: Harmonogram projednání návrhu MPP v MČ Praha 5
09.09.2016 „Rudolfinské memorandum“ architektů k Metropolitnímu plánu Prahy
05.08.2013 Platforma ZaPět: Otevřený dopis starostovi MČ P5 ve věci nečinnosti MČ P5 na výzvu k zapojení se do diskuse nad tvorbou celopražského MP

 

Autor: RNDr. Drahomír Bárta