15. 5. 2013

(Praha 15. 5. 2013 – Tisková zpráva ZO Strany zelených Praha 5)

Zelení odmítají záměr, který schválila Rada MČ 5 a který se týká rozšíření golfového hřiště v Motole. Kromě samotného faktu rozšíření golfu na úkor veřejného prostoru, porušila koalice i svůj slib, že rozšíření golfu nebude zasahovat za ulici Bucharovu. Lze se jen domnívat, že záměr takového postupu sleduje pohltit salámovou metodou maximálně možný rozsah území lesoparku Košíře-Motol ve prospěch skupiny podnikající v golfu – Golf Club Praha. Vedení radnice tak zcela ignoruje možnost, že by se dané území dalo využít jako území pro všechny lidi a ne pouze pro golfisty i k jinému účelu, než je golf. Tento postoj patrně vyplývá z minimální komunikace s občany a tedy neznalosti jejich názorů. Plíživě tak může pokračovat další privatizace veřejného prostoru a zeleně, a to i přes proklamace a sliby vedení radnice.

Strana zelených podporuje odpor a boj místních občanských sdružení Prahy 5 proti rozšíření golfu v oblasti lesoparku Košíře-Motol. Kompromisní a polovičaté omezení rozšíření golfu přijaté na posledním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 vnímáme jako líbivé proklamace, které mají umlčet vlnu odporu. Ta se zvedla mezi místními obyvateli po zveřejnění záměru MČ rozšířit golf v rámci tzv. 4. vlny návrhu změn Územního plánu HMP. Obavy, že se bude golf rozšiřovat i za hranice, které radnice proklamovala, se potvrdily na zasedání RMČ dne 30. 4. 2013. Radniční koalice nejenže podporuje rozšíření golfu v Motole na úkor zmenšení veřejného prostoru a zeleně, ale bez problému nechala schválit v RMČ bod, kterým došlo k porušení jejího slibu, že nedojde k rozšíření golfu za ulici Bucharovu.

 Co vše schválení tohoto bodu Radou MČ Praha 5 přináší:

  1. Změna územního plánu Z 2760/00 stále probíhá na celé ploše i za Bucharovou ulicí, ačkoli na dubnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 veřejně ujistil jak předseda Komise pro územní rozvoj JUDr. Tomáš Homola (UNP), tak starosta Ing. Miroslav Zelený (UNP), že golf za Bucharovou nebude. Nevěříme, že po nějaké době někdo požádá o změnu zpět na lesní pozemky, tzn. že po proběhnutí změny nebude mít prostor za Bucharovou ochranu a bude ho možno volně využívat bez jakéhokoliv omezení, tedy i pro zástavbu.
  2. Mezi pozemky tzv. „před Bucharovou ulicí“, které dostává k pronájmu Golf Club na 50 let za 1,50 Kč za m2, jsou zařazeny 4 ha převážně lesních pozemků. Patrně dojde k vykácení tohoto lesa, protože golf se v lese hrát nedá.
  3. Není také pravda, jak se tvrdilo na dubnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, že golf za Bucharovu nebude a že nedojde k pronájmu pozemků v této oblasti (viz stenozáznam ze zasedání Zastupitelstva). Min. dva pozemky zasahují za Bucharovu ulici.
  4. Praha 5 bez jakýchkoliv podmínek tímto svým záměrem ruší historickou polní (lesní) cestu pro veřejnost vedoucí od viaduktu podél Bucharovy ulice a pronajímá ji soukromému investorovi Golf Club Praha, který mluví o oplocení z důvodu bezpečnosti. Tím se stává krajina neprůchodnou a jediná cesta dolů k podchodu pod Bucharovu a dál směr Kalvárie je pravděpodobně na 50 let zrušena. Je to jediná cesta k autobusové a tramvajové zastávce a do Motola.
  5. Změna Z 2762/00 na území pod Plzeňskou ulicí je na ploše pobytové louky a zrevitalizovaného území meandrů Motolského potoka. Vede zde hojně využívaná cesta k tramvajové zastávce.

Předseda Zelených na Praze 5, Lukáš Budín, k tomu říká: “Privatizace veřejného prostoru tak nadále pokračuje i přes halasná tvrzení radnice a PR články v radničních novinách, kterými se koalice brání občanské nespokojenosti. Soukromý zájem několika jedinců tak opět vítězí nad zájmem veřejným, nad zájmem místních obyvatel. Zda nadále věřit takovým politikům, nechávám na každém občanovi Prahy 5. Já jim rozhodně věřit nemohu.“

Zástupkyně jednoho z o. s., která bojují proti rozšíření golfu, paní Ing. arch. Kateřina Adámková (O. s. Cibulky) dodává: „Pronájem 26 ha pozemků zeleně a lesa na území ochranného pásma památky UNESCO bez hlubší analýzy a diskuse s veřejností, to znamená upřednostnit zájmy jednoho sdružení před zájmem veřejným a to na 50 let. Je podezřelé, že MČ P5, přes nesouhlasné stanovisko odborníků, podala návrh na změnu využití těchto pozemků pro Golf. Pronájem je navíc bez podmínek, které by alespoň trochu hájily zájem veřejnosti, např. není zohledněna prostupnost území, zákaz přepronájmu, zákaz oplocení- a to zde probíhá USES (pozemky jsou majetek hl. m. Prahy a MČ Praha 5 byl svěřen do péče).“

Pro více informací prosím kontaktujte:
Mgr. Lukáš Budín
Předseda Základní organizace SZ Praha 5
Tel.: 605 587 181
lukas.budin(zavináč)zeleni.cz
Odkazy: