22. 9. 2016

Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5

Věc: Jaký je stav podpory cyklistické a pěší dopravy na Praze 5

Vážený pane radní,

na území Prahy 5 se nachází pět z dvaceti Pražských mostů a lávek a prochází jí páteřní cyklotrasa A1 spolu s dalšími šesti značenými cyklotrasami (A1 – po levém břehu Vltavy, A12 – Prokopským a Dalejským údolím, A33 – pokračování trasy Prokopským údolím, A112 – napojení Prokopského údolí – Velká Chuchle, A113 – úsek od Barrandova ke Slivenci, A120 – napojení Nové Vsi na Jinonice, A122 – napojení Hlubočep a Jinonic). Území Prahy 5 je „nástupním bodem“ pro cyklisty z celé Prahy na výletní trasy směrem do okolí Berounky, Karlštejna, Mořinu či okolí Vltavy na Zbraslav, Vrané, Štěchovice a cyklisté mohou využívat stanic metra, ležících v blízkosti páteřních tras.

 1. Cyklokoordinátor

Cyklokoordinátor je důležitý,

 • je schopen dozorovat začlenění opatření pro bezpečnou jízdu na kole do realizací staveb na území městské části a navíc bez či s minimálním navýšením nákladů pro městskou část.
 • hlídá, aby se nepromarňovaly příležitosti nebo vznikaly pro cyklisty nepoužitelné paskvily, které jsou pak předmětem oprávněných stížností ze strany uživatelů, mohou být i nebezpečné a důvodem k posměchu městské části (například články na webu na Prahou na kole).
 • na úrovni městské části koordinuje celoměstské záměry cyklo (nové trasy, stezky) s místními projekty a záměry městské části.
 • konečně, má-li městská část generel nebo akční plán, je cyklokoodrinátor odbornou osobou zodpovědnou za jeho naplňování.

Otázky:

 • Kdy bude na Úřadu MČ Praha 5 obnovena funkce cyklokoordinátora?
 • Kdy bude vypsáno výběrové řízení na tuto pozici?

2. Plán rozvoje cyklistické infrastruktury

Poslední akční plán rozvoje cyklisitické infrastruktury byl připraven na roky 2013 – 2015. V roce 2016 zadal Odbor územního rozvoje jeho aktualizaci, ta byla akceptována a převzata. Aktualizovaný akční plán obsahuje řadu doporučení, návrhů projektů a dalších cílů, klíčových pro rozvoj cyklistické infrastruktury se zaměřením zejména na zvyšování bezpečnosti cyklistů jak dopravních, tak rekreačních.

Otázky:

 • Kdy budou přijaty kroky nutné pro jejich realizaci, t. j. zejména výběrová řízení a obsazení pozice referenta pro dopravu na Odboru územního rozvoje, krerý by dohlížel na jejich plnění?
 • Kdo a kdy sestaví návrh rozpočtu na výše zmíněná doporučená opatření a projekty směřující k zvýšení bezpečnosti cyklistů?
 • Kdy a kde bude veřejnosti představen nový přijatý Akční plán rozvoje cyklistické infrastruktury?

3. Ulice Nádražní a Strakonická

Vzhledem k dynamickému vývoji v lokalitě “Zlatého lihovaru”, připravované rekonstrukci tramvajové trati v ulici Nádražní, která nevratně zhorší podmínky pro bezmotorovou dopravu v této ulici i přes to, že zde vede páteřní cyklotrasa A1, a také vzhledem v blízké budoucnosti předvídatelné rekonstrukci ulice Strakonická, nechal OÚR vypracovat studii základních požadavků na zajištění bezpečnosti bezmotorové dopravy v obou ulicích. Studie definovala základní požadavky na profily vozovky při plánovaných rekonsturkcích tak, aby byly dodrženy platné právní předpisy, nebyla zlikvidována bezpečná bezmotorová doprava a naopak zbytečně omezena doprava motorová. Studie byla městskou částí Praha 5 akceptována.

Otázky:

 • Jak bude naloženo s jejími závěry? Budou závěry této studie zveřejněny?
 • Stanou se závěry studie pro úřad městské části závazné?
 • Budou projednány Radou a dále prosazovány, nebo se jedná o vyhozené finanční prostředky?

4. Ulice Dobříšská, Radlická či Plzeňská

Městskou část Praha 5 douhodobě sužuje neutěšená situace v ulicích Dobříšská, Radlická, Plzeňská či Vrchlická, která eskalovala po otevření tunelového komplexu Blanka. Odbor územního rozvoje zahájil práce na přípravě projektu výstavby záchytného parkoviště P+R, které by bylo financováno z prostředů Operačního programu Praha – pól růstu a prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a pouze 10 % by kofinancovala Městská část Praha 5.

Otázky:

 • V jakém stavu jsou práce na zadání studie těchto projektů?
 • Kdo na Městské části Praha 5 koordinuje kroky od specifikace podkladů až ke zpracování projektové dokumentace, včetně včasného získání všech nutných stanovisek (napřříklad EIA) tak, aby městská část získala potřebnou dotaci?

5. Plán zlepšení pro pěší dopravu

Otázky:

 • Chystá Městská část Praha 5 také plán pro zlepšení pěší dopravy?
 • Jak městská část akceptuje závěry akcí “Bezpečně do škol”?
 • Kdo má na starosti zapracování a promítnutí do praxe doporučených opatření pro bezpečnou docházku dětí do školy?
 • Upozornění: při vytyčování a malování parkovacích zón došlo naopak ke snížení či zrušení dříve zavedených bezpečnostních opatření v okolí škol (např. zákaz zastavení u přechodu do základní školy Nepomucká), na koho se mají občaně obrátit s námitkami?

6. Statut Dopravní komise

Statut Dopravní komise byl schválen komisí dne 10. 8. 2016, pod číslem usnesení 5/4/2016.

Otázky:

 • Proč Dopravní komise jako poradní orgán Rady MČ nemá ve statutu v článku III “Rozsah a náplň činnosti komise” vůbec podporu cyklistické a pěší dopravy?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď na interpelaci