16. 2. 2017

Interpelace radního Tomáše Homoly Martinou Pokornou

16. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 16. 2. 2017

JUDr. Tomáš Homola, radní ÚMČ Praha 5

Věc: Plán na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5

Vážený pane radní,

světovým trendem vývoje dopravy i urbanismu je humanizace veřejného prostoru. V rozvinutých zemích dochází k usměrňování motorové dopravy ve prospěch nemotorových vozidel, ekologické mobility a hromadné dopravy. Příkladem je plošné budování bezmotorových zón v centrech, zklidněných oblastí v obytných územích a vytváření „umělých“ překážek motorové dopravě tak, aby byla umožněna nezbytná dopravní obslužnost motorovými vozidly rezidentům, ale které zabraňují tranzitu motorové dopravy mimo k tomu určené koridory. Oproti tomu pro bezmotorovou dopravu je zajišťována dopravní preference a plošná prostupnost území. Příkladem mohou být jak legislativní opatření, kdy Francie povolila jízdu v protisměru všemi jednosměrkami, kde je nižší povolená rychlost než 30 km/hod (typicky centra velkých měst, jako je Paříž), a není to vysloveně zakázáno dopravním značením. V Berlíně díky politice zklidňování motorové dopravy, snižování počtu parkovacích míst a podpory hromadné a bezmotorové dopravy již sedm let klesá počet registrovaných vozidel (aktuálně cca 350 vozidel na 1 000 obyvatel), stoupá podíl přepravních výkonů a ziskovost MHD i přepravní výkony cyklistické a pěší dopravy.

Je prokázáno, že zvyšování podílu bezmotorové dopravy příspívá ke:

  • snižování emisí motorové dopravy, otěru pneumatik a brzd a sekundárních zdrojů prašnosti. Motorová doprava je v Praze původcem více než 70 % plynných emisí a hlavním faktorem, působícím smog a zvyžujícím riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a chorob dýchacího ústrojí;
  • snižování hluku;
  • zlepšování zdravotní kondice jejích účastníků;
  • zvyšování plynulosti motorové a veřejné dopravy;
  • zvyšuje kvalitu veřejného prostoru a jeho užitnou hodnotu.

Za podobu veřejného prostoru a organizaci cílové a zdrojové dopravy i její regulaci zodpovídá vždy především městská část. Městská část má největší přímý vliv na kvalitu veřejného prostoru a tedy i života svých obyvatel.

Městská část vykonává roli silničního správního úřadu (SSÚ) pro všechny komunikace, které nejsou ve správě MHMP. V kompetencích SSÚ však není územní rozvoj, ani rozvoj veřejné dopravy, kultivace veřejného prostoru či zajišťování bezpečných, rychlých a souvislých dopravních vazeb pro bezmotorovou dopravu.

Ptám se Vás, pane radní:

  • Co dělá MČ pro to, aby byla zajištěna plošná prostupnost území pro pěší a cyklistickou dopravu? Jak MČ podporuje plynulost a bezpečnost bezmotorové dopravy? Který odbor tuto činnost vykonává, jaké má personální a rozpočtové možnosti, jaké úkoly má v plánu na tento rok. Čeho chce městská část dosáhnout?
  • Jakým způsobem MČ vyhodnocuje intenzitu bezmotorové dopravy na svém území?
  • Jakým způsobem MČvyhodnocuje bezpečnost bezmotorové dopravy na svém území?
  • Jak chce MČ podpořit zvyšování přepravních výkonů bezmotorové dopravy?
  • Jaké konkrétní kroky v oblasti bezmotorové mobility MČ plánuje na nejbližší období?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5
V Praze dne 16. 2. 2017

Odpověď na interpelaci