20. 11. 2013

(Praha 20. 11. 2013 – Tisková zpráva platformy ZaPět)

Dne 20. 11. 2013 začíná oficiálně působit platforma ZaPět, seskupení spojující občanská sdružení, vzdělávací instituce, bytová družstva, sousedská sdružení i jednotlivé občany Prahy 5, kteří se aktivně zajímají o dění v této městské části. ZaPět chce zastupovat veřejné zájmy obyvatel Prahy 5, protože ty v současné době instituce k tomu určené, tedy volení zástupci a úřady, nehájí. ZaPět není závislá na žádné politické straně.

Hlavními cíli platformy jsou řádná komunální politika, dostatečná informovanost veřejnosti, participace obyvatel Prahy 5, občanských sdružení a nezávislých odborníků v orgánech městské části a na systémových koncepcích Prahy 5 v oblastech územního rozvoje, dopravy, školství, ochrany zeleně, bytové politiky aj. Platforma ZaPět požaduje transparentní a efektivní komunikaci městské části s jejími obyvateli i lokálními občanskými sdruženími. ZaPět chce být jednotící občanskou iniciativou a na prosazení uvedených cílů bude využívat všech legálních prostředků jako jsou aktivní účast na zasedáních volených orgánů, intenzivní komunikace s úřady, otevřené dopisy, petice, referenda, demonstrace a v případě nutnosti také trestní oznámení a žaloby.

Na nejbližším zasedání ZMČ Praha 5, které se koná 21. 11. 2013, hodlají signatáři ZaPět vystoupit proti plánovaným zástavbám v ulici Na Pláni, na stolové hoře Vidouli a v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Tyto developerské projekty podporované městskou částí Praha 5 považuje platforma ZaPět za skandální a nepřijatelné.

 

Kdo jsme?
Platforma ZaPět spojuje občanská sdružení, vzdělávací instituce, bytová družstva, sousedská sdružení i jednotlivé občany, kteří se aktivně zajímají o dění v Praze 5 a usilují o její rozvoj v souladu s veřejným zájmem. ZaPět není spojena ani podporována žádnou politickou stranou, ale přivítá spolupráci s těmi politickými subjekty, které prakticky podpoří její cíle. Platforma ZaPět funguje na demokratických principech, v jejím čele stojí pětičlenná Rada. Platforma ZaPět provozuje domovské stránky ZaPět.cz a spolupracuje s webem Kauza5.cz.

 

Proč existujeme?
Úřady, které by měly hájit zájmy obce jako celku, nefungují. Nekladou žádný odpor agresivním plánům developerů, povolují absurdní výjimky, tolerují nezákonné postupy a nechrání ani historické památky. Řada majitelů nechává cenné historické stavby chátrat a úřady jen nečinně přihlížejí.

Úředníci i volení zástupci v rozhodují bez veřejnosti, ztěžují či znemožňují účast občanů a nezávislých odborníků v komisích a výborech, zveřejňují jen minimum informací, často neúplně a pozdě. Důležitá oznámení na úřední desce jsou složitě dohledatelná a
dešifrovatelná, takže občané jen velmi obtížně zjišťují, které řízení se jich bezprostředně týká, a nemohou proto včas reagovat. Absence archivu pak znemožňuje dokumenty zpětně vyhledat.

Platforma ZaPět chce zdokonalovat základní prvky občanské společnosti, kterými jsou etická, transparentní a efektivní státní správa a samospráva. ZaPět bude veřejně sdílet znalosti a zkušenosti významné pro kontrolu řádného chodu Městské části Praha 5 a různými formami podporovat činnost občanských sdružení.

 

Co prosazujeme?

 • zákonnou, transparentní a efektivní komunální politiku v Praze 5
 • participativní demokracii, veřejnou diskuzi a stálý vliv občanů na správu městské části Praha 5
 • necenzurované a snadno dosažitelné informace o činnosti městské části Praha 5 na jejím webu, vývěskách a tiskovinách
 • otevřený přístup veřejnosti k radničním médiím
 • možnost nezávislé občanské kontroly hospodaření a správy majetku městské části Praha 5
 • koordinovanou, nezávislou a odbornou podporu občanských iniciativ při řešení konkrétních kauz v Praze 5
 • jasná pravidla a pevné zásady pro ochranu přírody a městské zeleně v Praze 5 a pro udržitelnost života ve městě
 • dostupnost, kvalitu a různorodost škol v Praze 5
 • ochranu historických a kulturních památek a původní zástavby
 • ochranu, zkvalitňování a rozšiřování veřejného prostoru – náměstí, parků, lesů, hřišť, kulturních a komunitních center atd.
 • rozumnou dopravní koncepci s prioritou pro budování chodníků, obytných zón, cyklostezek a pro rozvoj bezbariérové MHD

 

Kdo se účastní platformy ZaPět?

Cibulka, o. s.
Ekologické a humanitární sdružení občanů na Farkáně, o. s.
Jinonice Vidoule, o. s.
Košířská Cibulačka, o. s.
Měchurka, o. s.
Občané pro Prahu 5, o. s.
Praha 5 – Radlice o. s.
Prokopovo, o. s.
Přátelé Buďánek, o. s.
Přátelé Malvazinek, o. s.
Přátelé Prokopského a Dalejského údolí o. s.
Sdružení pro krajinu kolem nás, o. s.
SPOPŽP, o. s.
TCP Konzervatoř, o. p. s.
Mezinárodní centrum tance, o. s.
včelařský spolek park Košíře Motol

 

Za platformu Zapět vydala Rada ZaPět ve složení:
Jaroslava Kroupová
Petr Bervid
František Gemperle
Jan Kremer
Antonín Schneider

Kontakt: zapet (zavináč) zapet.cz