12. 1. 2013

Vidoule je pozoruhodná „stolová hora“ na Prahou. Plochý hřeben se táhne od západu k východu a odděluje Motol a Košíře od Stodůlek a Jinonic. Severní úbočí je pokryto lesoparkem Cibulka, vrchol (371 m) má lesostepní charakter, na východním konci hřebene je rozlehlé pole. Jedná se o významné útočiště drobných živočichů i zvláště chráněných a důležitý krajinný prvek. Podrobnosti viz např. Wipikedie.

Celá Vidoule je součástí Oblasti klidu Košíře-Motol, zřízeného Vyhláškou hlavního města Prahy č. 3/1991. Z ní vyjímám:

Čl. 2 Poslání oblastí klidu
Posláním oblastí klidu je zachovat a trvale chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení prostředí města. Oblasti klidu tak představují specifickou velkoplošnou ochranu zachovalé přírodní krajiny ve městě.

Čl. 3 Stavební činnost v oblastech klidu
(2) Pro oblast klidu se vyhlašuje trvalá stavební uzávěra v tomto rozsahu a za těchto podmínek:
a) v souvisle nezastavěných částech oblastí klidu a ve volné přírodě je zakázáno

  1. Umisťovat nové stavby s výjimkou staveb ke zkvalitnění dané oblasti klidu, včetně drobných účelových zařízení pro zemědělství, lesnictví, rybolov a ochranu přírody.
  2. Budovat zařízení, která by narušila ráz krajiny, nebo ji jinak znehodnotila.
  3. Budovat umělé vodoteče nebo zpevňovat stávající vodoteče způsobem, který by negativně postihoval ráz krajiny a břehové porosty,

b) výstavba objektů pro bydlení a objektů potřebné občanské vybavenosti je v oblastech klidu omezena na dostavbu stávajících obcí a realizuje se formou výstavby rodinných domků a nízkopodlažní zástavby odpovídající architektonické kvality. Intenzivní zástavba sídlištního typu je zcela vyloučena.

V naší konzumní společnosti, ovládané penězi a ziskem, ale nic není svaté. Byla jen otázka času, kdy si tuto oázu dosud zachovalé přírody s krásnými výhledy vyhlédnou investoři a pokusí se krásu přírody patřící všem proměnit v tučný zisk pro sebe. A už se na tom pracuje, stavět chtějí společnosti Finep CZ, a.s. a Ekospol, a.s.

Arnika na svém webu dne 10. 12. 2012 zveřejnila článek „Domovy Pražanů může ohrozit čtvrtá stavební vlna, pomoct si můžou podáním připomínek“, kde mj. píše „Zajímavostí čtvrté vlny změn územního plánu je fakt, že všechny podněty do ní poslaly městské části. Na ruku developerům šla podle Arniky nejvíce Praha 5, která navrhuje zastavět bytovkami stolovou horu Vidouli, která je pražským přírodním unikátem …“.

Je to skandální, že Městská část navrhla Magistrátu změnu, která je ve zjevném rozporu s vyhláškou hlavního města Prahy, a že Magistrát se takovými podněty zabývá. Vidoule se týkají hned dva návrhy změn obsažených ve čtvrté vlně:

  • Změna č. 2765/00 – změna funkčního využití ploch, obytná zástavba (OB) vrchu Vidoule k.ú. Jinonice, která by umožnila rozsáhlou výstavbu na západní plošině vrchu Vidoule a
  • Změna č. 2773/00 – změna funkčního využití ploch, ÚSES – komunikace Na Pomezí k.ú. Jinonice, která by dosud neprůjeznou ulici Na Pomezí vedoucí těsně pod vrcholem Vidoule změnila v rušnou spojnici mezi Košíři a Jinonicemi. Ta by na území přírodního parku Košíře – Motol přivedla tisíce automobilů denně včetně nákladních a doposud souvislé přírodní území by nevratně rozdělilo na dvě nespojité části.

Návrhy těchto změn byly vyhlášeny 12. 11 .2012 s termínem vyjádření do 27. 12. 2012. „Načasování tak důležitého procesu je zcela skandální. Magistrát i pod novým politickým vedením pokračuje v praxi, kdy se významná jednání jakoby náhodu strefí do období letních prázdnin nebo vánočních svátků. V civilizované společnosti by tohle časování politikům rozhodně neprošlo,“ říká odborník Arniky na územní plán Martin Skalský.

Navzdory předvánočnímu času se proti této změně zvedla mohutná vlna odporu obyvatel Prahy 5. Několik občanských sdružení stihlo podat velmi fundované námitky, petici proti změnám podepsaly stovky lidí.

 

V Praze dne 12. 1. 2013

RNDr. Drahomír Bárta