19. 4. 2013

(Praha 10. 4. 2013 – Tisková zpráva Strany zelených)

Ve čtvrtek 11. 4. končí termín pro podání připomínek k návrhu zadání Metropolitního plánu pro městské části, veřejnost má na připomínky ještě týden. Zelení upozorňují na hlavní rizika návrhu zadání, kterými jsou vytváření příležitostí pro korupci, nadřazení soukromých zájmů nad veřejnými, přílišná obecnost, slepé kopírování zahraničních postupů a pak samotný proces projednávání za zavřenými dveřmi.

Kap. II.A.1.2.2. navrhované pevné stanovení čtyř způsobů využití není vhodné, mělo by být reflektováno podrobněji z důvodů střetů vzájemně neslučitelných činností (§ 3, odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb.).

Kap. II.A.2.2. chybí požadavek řešit sídelní zeleň jako systém s propojením na veřejná prostranství a např. cyklistické trasy.

Z celého zpracování čiší nedostatečná vize formy rozvoje i základního urbanistického uspořádání viz kap. II.A. 1.2.3.– Požadavky na základní koncepci územního plánu – kde autor ještě nezvážil ani měřítko pro dvě úrovně. Vzhledem k tomu, že existuje již vydaný plán v měřítku 1: 10 000 (zpracovaný na základě katastrální mapy), dá se jistě uvažovat o jeho využití pro třetí a druhou úroveň územního plánování. Při vizi vhodné metodiky by v zadání již představa o měřítku a vztahu plánovaných úrovních měla být prezentována. Jinak tyto úrovně postrádají smysl. Měla by být stanovena kritéria pro vymezení řešených území (zde uvedeno pouze: části Prahy, pro které je pořízení v podrobnějším měřítku nezbytné) a v neposlední řadě by se jistě mělo zvažovat jakým způsobem (kdo a jak) bude využívat kterou úroveň. Je nezbytné jasně formulovat požadavek povinných regulačních plánů či územních studií pro zmiňované lokality transformační a rozvojové. Jejich specifikace by měla být rozšířena.

V kap. II. A. 1. 3. – Základní koncepce V podkap. II.A.1.3.3. se uvádí, že Základní koncepce bude založena na zásadách nového zpracování Strategického plánu hl. m. Prahy, ke kterému však teprve dojde (není určeno ani datum). Navrhovaná koncepce je opravdu jen naznačena – přičemž je zcela opomenuta nejzásadnější priorita hl. m. Prahy – řešení dopravní infrastruktury, není zde ani počítáno s návazností a provázaností navrhovaných základních charakteristik lokalit – lokalit stabilizovaných, lokalit transformačních a lokalit rozvojových – na dopravní infrastrukturu.Vynecháno je i hledisko sledování a vnímání hlukového a imisního zatížení v návrhu koncepce.

V kap. II.A.3.1.6. záměr nové plavební komory na Smíchově je neslučitelný s konceptem ochrany historických památek – zde je konkrétní rozpor v textu zadání.

Kap. I.A.4. není v souladu s ochranou životního prostředí – vymezovat územní systém ekologické stability se snahou dát přednost ochraně soukromého vlastnictví.

Zpracovala: RNDr. Marcela Stárková

Dne 19. 4. 2013