23. 6. 2016

Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou, podávaná za spolek Za lepší Barrandov

13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6. 2016

MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Rozhodnutí na umístění stavby Kaskády VI, VII a IX, 1. etapa – objekty C, D a E

Na základě jednání dne 31. 5. 2016 doporučil VÚR Radě MČ Praha 5 podat odvolání proti územnímu rozhodnutí na umístění stavby Kaskády VI, VII a IX, 1. etapa – objekty C, D a E.

Rada MČ Prahy 5 se na svém 24. zasedání dne 15. 6. 2016 usnesla k bodu programu č. 39 neakceptovat doporučení Výboru územního rozvoje a odvolání nepodat.

Podkladem pro zamítnutí doporučení VÚR byl dopis investora adresovaný vám a stanovisko Odboru územního rozvoje Praha 5.

Musíme zde vyjádřit hluboké znepokojení nad způsobem rozhodování rady, které může zakládat nejrůznější podezření, týkající se hájení zájmů MČ Praha 5 a jejích obyvatel.

Stanovisko OÚR bylo podle našeho názoru připraveno velmi neprofesionálně a zdá se být povrchním kompilátem osobního dopisu ředitele Finepu a názorů stavebního úřadu Praha 5 vyjádřených v důvodové zprávě k vydanému územnímu rozhodnutí. Toto rozhodnutí stavebního úřadu přitom doporučil Výbor pro územní rozvoj napadnout a odvolat se proti němu.

Zásadní otázkou proto je, zda takové rozhodnutí mohlo být nestranné. Jsme přesvědčeni, že nikoliv, a žádáme proto o vysvětlení postupu, kterým jste tento bod předkládal, mimo jiné zda byl přizván na jednání rady zástupce VÚR.

Neméně znepokojující je profesní úroveň Stanoviska OÚR MČ Praha 5. Evidentně pouze kopíruje části zmíněných dokumentů a ani náznakem se nepokusilo o hlubší odborné stanovisko. Jako příklad uvádíme následující (citát z vyjádření je uveden kurzivou):

 • ….(domy C, D, E) leží mimo centrální lokalitu náměstí určenou pro rozvoj komerčních ploch…
  Nepravdivé tvrzení pro budovu C, která tam leží, je umístěna na ploše SV a je vzdálena pouze 90 m od zastávky tramvaje u tohoto náměstí na spojnici k existující pěší zóně.
 • Územní studie Prahy 5 počítala s umístěním komerčních ploch…
  Doslovně opsaný text z dopisu investora (Finepu) tvoří více než 1/3 celého textu
 • Celkem tedy v místě náměstí u tramvajové zastávky přibude cca 700 m2 nebytových ploch…
  Dle platného ÚP by v této lokalitě při splnění regulativů ÚP mělo být v tomto rozvojovém území 158 880 m2 HPP a z toho 33 280 m2 (26,5 %) nebytových ploch. Tím, že jsou Stavebním úřadem povolovány stavby výjimečně přípustné, došlo k redukci na pouhých 700 m2 (0,56 %). To určitě není v obecném zájmu, ale pouze v zájmu investora. Jedná se o důsledek „notorického“ povolování výjimečně přípustných staveb, které vede k degradaci městské zástavby na noclehárnu. Očekával bych, že právě OÚR má takovým situacím předcházet.
 • Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle OTPP… Spekulace o následném rozdělování bytů 1+kk na vícepokojové byty není v kompetenci stavebního úřadu ani OÚR MČ a eventuální rozporuplnost jde na vrub definování a výkladu platných OTPP.
  Při posuzování záměru je stavební úřad povinen zkoumat všechny okolnosti předkládaného záměru. Skutečnost, že předložená projektová dokumentace obsahuje neobvykle vysoké procento středometrážních bytů s dispozicí jednoduchým způsobem rozdělit byt na vícepokojový spolu s faktem, že počet parkovacích míst je hluboko pod průměrným počtem osobních automobilů v Praze, zakládá stavebnímu úřadu povinnost se touto záležitostí zabývat, což se nestalo. Stanovisko OÚR však tuto skutečnost bagatelizuje a nevyužívá platné legislativy k ochraně veřejných zájmů. Situace s parkováním na Barrandově je již nyní velmi špatná a případná výstavba takto vyprojektovaných domů ji pouze dále zhorší.
 • Dále upozorňujeme na skutečnost, že ÚMČ Prahy 5 neuplatňoval námitky…
  Nepodání námitek nemůže být argument pro nedoporučení odvolání, spíše naopak. Pokud VÚR shledal důvody k odvolání, lze to chápat jako příležitost k nápravě.

Celý text stanoviska působí dojmem, že byl buď psaný na objednávku, nebo jeho autor postrádá potřebné kompetence pro výkon své funkce. Žádáme vás proto jako osobu, které OÚR podléhá, abyste učinil opatření, která výrazným způsobem zvýší kvalitu práce tohoto útvaru.

V Praze 23. 6. 2016

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

Spolek „Za lepší Barrandov, z. s.“
Ondřej Blaha – předseda spolku
Voskovcova 1075/61, 152 00 Praha 5
IČ: 03166929
Datová schránka: 8yfssd3

Odpověď na interpelaci