6. 1. 2013

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Areál bývalé Waltrovky je jeden z nejznámějších a nejrozlehlejších „brownfields“ v Praze 5. Na prknech projektantů už vzniklo několik projektů, jak tuto oblast urbanizovat, viz např. článek Waltrovka slavná továrna v rubrice Mapa horkých míst. Developeři ukazují budoucí bydlení v těchto místech v růžových barvách – slibují domy obklopené zelení, málem i zelené louky plné motýlů. Okolí Waltrovky je opravdu mimořádně pěkné – v blízkosti jsou rozsáhlé přírodní oblasti – stolová hora Vidoule (část přírodního parku Košíře – Motol), Děvín, za ním Prokopské a Dalejské údolí, dosud zelený kopec Vysoká… Mnohem horší ale je blízké a nejbližší okolí. Areál bývalé Waltrovky obklopují ze všech stran neproniknutelné ohrady, nevzhledná skladiště, další průmyslové a administrativní areály, hned dva sběrné dvory, hasičská stanice, železniční násep trati „Smíchovský Semmering“ a Radlická ulice, kde jezdí tolik aut, že ve dne je těžké ji přejít. A další bariéru vytvoří chystaná Radlická radiála.

Člověk asi nemusí studovat architekturu a urbanismus aby pochopil, že pro úspěšnou přeměnu areálu bývalé Waltrovky v obytnou čtvrť bude potřeba zásadně změnit i jeho blízké okolí a vybudovat nové komunikace, které tuto zatím uzavřenou lokalitu propojí s širším okolím. Z nové čtvrti je třeba se dostat nejen automobilem, ale i pěšky nebo na kole. Jediné současné komunikace Radlická, Klikatá, Jinonická a Peroutkova jsou tak přetížené, že pro pěší a cyklistický pohyb lidí se naprosto nehodí.

Waltrovka a její okolí představuje dopravní problém i v mnohem širším kontextu – leží na křižovatce tras od severu (Košíř, Klamovky) k jihu (Jinonicím, Radlicím, Děvínu, Butovicím a Prokopskému údolí) i od východu (Farkáně, Malvazinek, Smíchova) k západu (Stodůlkám, Vidouli, Motolu). Veškerá doprava v těchto směrech ale je díky mimořádně členitému terénu koncentrována do těchto několika ulic a jiné spojovací ani objízdné trasy tudy prakticky nevedou. Pro pěší a cyklisty tedy Waltrovka představuje hořkou pilulku – v těchto místech musí počítat s tím, se budou muset pohybovat v těsné blízkosti aut v lepším případě po neuklízených chodnících a někdy ani to ne. Klikatá ulice má u Waltrovky jen jeden chodník, Peroutkova ulice jen uzoučké chodníky pro jednoho člověka. Znám to bohužel dobře z vlastní zkušenosti – dojmy z mnoha vycházek po jinak krásném okolí mám pokažené úsekem kolem Waltrovky. Urbanizace Waltrovky by tedy měla být spojena i s výstavbou pěších a cyklistických tras tímto prostorem.

Příprava na urbanizaci Waltrovky by se jistě měla objevit v územním plánu Prahy. Jak tento problém odborníci řeší? Dne 6. 12. 2012 zasedal Výbor územního rozvoje ZHMP a projednával dvě změny UP v bezprostředním okolí Waltrovky. A světe div se, podpořil změny, které míří přesně opačným směrem.

Změna Z 1830 /07 se týká území západně od Waltrovky, hned za ulicí Klikatou. Na parcele č. 953 k.ú. Jinonice (zastavěná plocha a nádvoří) ještě nedávno stály jakési nevzhledné boudy, nyní jsou strženy a je tam volné staveniště.

Waltrovka_2013-03-24_100_7144

Změna spočívá v tom, že tato zpevněná plocha pod železničním náspem se má využít pro vybudování skladového dvora. Podle studie EIA PHA728 a obrázku č. 3 obrazové přílohy ale má být na tomto pozemku vybudováno rameno lávky, která přemostí ulici Klikatou. Stezka vedoucí přes tuto lávku musí na západní straně sestoupit dolů na úroveň ulice, aby pak mohla podejít vyvýšenou železniční trať. Pro pěší a cyklistické spojení mezi jádrem Waltrovky a Jinonicemi – Vidoulí i pro širší spojení ve směru východ – západ je toto místo zdaleka nejpříhodnější, dá se říci klíčové.

Pozoruhodné je, že tato parcela má stejného vlastníka, jako celý areál Waltrovky, je jím společnost Pembroke Jinonice a.s., Svobodova 1961/1, 128 00 Praha Nové Město. Tato společnost by jistě měla znát projet EIA PHA728, a neměla by žádat o změnu, která by bránila realizaci rozvojových plánů tohoto území.

Změna Z 2188 /00 se týká území jižně od Waltrovky. Za tratí se tam rozprostírají rozsáhlé neproniknutelné areály, jedním z nich je sběrný dvůr v Puchmajerově ulici.

Waltrovka_2013-03-24_100_7160

Změna kupodivu spočívá v tom, že tento sběrný dvůr se má zachovat. Jeho přítomnost spolu s několika dalšími ale brání přístupu od Waltrovky ale i od Jinonic a Vidoule na doposud zachovalou rozsáhlou přírodní plochu Na rovinách na temeni kopce Děvín.

S vybudováním pěší a cyklistické trasy v tomto směru EIA PHA728 nepočítá, ale určitě by tam měla být. Kdyby se podařilo propojit vycházkové trasy vedoucí po úbočí Vidoule s cestami po Děvíně, vzniknul by zcela výjimečný rozlehlý rekreační prostor, na který by se daly napojit další trasy do Hlubočep a Prokopského údolí na jedné straně a na Stodůlky a Motol na straně druhé. Téměř bez kontaktu a automobily by se pak dalo projít nebo na kole přejet vrchem po kopcích např. z Hlubočep až do Řep. Taková soustava tras by měla význam pro velkou část Prahy 5 a umožnila by veliký rozvoj cyklistiky i zdravého pěšího pohybu lidí.

Největší překážku v těchto místech představuje železniční trať, Radlická ulice a budoucí Radlická radiála. Každá taková komunikace nebo i všechny najednou se dají překonat podchodem nebo po lávce, každý podchod a lávka ale potřebuje na obou stranách překonávané komunikace nějaký „napojovací prostor“. Teprve takový areál jako sběrný dvůr těsně sousedící s komunikací představuje pro rekreační trasu smrtelné nebezpečí. Trochu podobná situace je např. v Praze 6 na Hradčanské. Podchod pod Buštěhradskou dráhou se tam podařilo dokončit, až když byl na severní straně trati zrušen areál stavebnin.

Chtěl bych jen tak „do větru“ položit několik spíše laických otázek:

  • Tuší odborníci na městské plánování, že se chystá urbanizace Waltrovky?
  • Byli se tam podívat?
  • Zkusili se tam po okolí projít nebo dokonce projet na kole?
  • Podívali se aspoň na mapu?
  • Umějí si představit novou obytnou čtvrť sevřenou ze všech stran neproniknutelnými skladišti, komunikacemi a průmyslovými areály? Takové ghetto, ze kterého se nedá uniknout jinak než autem?

A nakonec mám ještě jeden principiální problém: 
Je moudré, že návrhy podobných změn posuzují úředníci a nakonec o nich rozhodují zastupitelé v ústředí hlavního města Prahy? Vždyť Velká Praha má plochu 49 600 ha. Žádný člověk nemůže tak velké území, od Sobína do Kolovrat, od Vinoře do Lipenců, podrobně znát.

Členové VURM dne 6. 12. 2012 posuzovali celkem návrhů 42 územních změn, každá z nich přitom představuje nějaký specifický problém, jehož pozitivní i negativní řešení se významně dotkne mnoha lidí. Ze zápisu je ale zřejmé, že drtivou většinu z nich VURM schválil, aniž by se k ní předtím kdokoliv vyjádřil. Znamená to, že tyto návrhy změn jsou tak bezproblémové a jednoznačně pozitivní, že nebylo potřeba se k nim vůbec vyjadřovat? Vsadím se, že ne. Jsem si jist, že schvalovatelé o většině návrhů nemají ani páru. Vždyť jsou to jen lidé a jen pánbůh by dokázal tolik problémů dopodrobna poznat, pochopit a zodpovědně posoudit. Asi na ty chudáky klademe mnohem větší úkoly, než jsou schopni zvládnout.

Ještě mnohem horší je, že o všech těchto změnách nakonec rozhodují zastupitelé hlavního města Prahy. Co mohou ti o nich vědět? Vždyť se musí zabývat tolika jinými vážnými věcmi. Nejméně polovinu svého času (možná mnohem víc) musí věnovat piklení v koalicích a antikoalicích, svému PR a svým funkcím v akciových společnostech. V čase, který jim zbyde, se musí věnovat všem možným druhům problémů, od psích výkalů přes úklid ulic, narkomany, prostitutky, bezdomovce, herny, silnice, parkoviště, městskou dopravu a zeleň, služby, školy, školky, nemocnice, divadla a kina, knihovny i krematoria, juniory i seniory, živnostníky, zaměstnané i nezaměstnané až po bydlení, rozpočet, legislativu a privatizace obecního majetku. Čas, který v tom návalu mohou věnovat projektu jednoho skladiště někde v Jinonicích nebo v Kolovratech se musí počítat na vteřiny. Jak to, že o takových důležitých věcech rozhodují lidé, kteří o nich vůbec, ale vůbec nic nevědí (pokud jsem někomu náhodou ublížil, tak se mu omlouvám)?

Nemělo by se celé územní plánování přenést na mnohem nižší úroveň městské hierarchie?

 

V Praze dne 6. 1. 2013

RNDr. Drahomír Bárta

 

Příloha vyobrazení lokalit, kde má dojít ke změně a návrh na funkční využití urbanistických bloků podle územní studie Walter – Jinonice

Více viz článek Waltrovka – ohromný brownfield se radikálně mění