18. 4. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 2. 4. 2019

Přítomní členové výboru: Ing. Milan Kryl, Bc. L. Herold, Ing. M. Černý, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, M. Slabý – místostarosta MČ, Ing. Arch. Z. Hamanová, Ing. Richter, Ing. Arch. Lukáš Vacek

Bytové domy „Na Farkáně“

VÚR posuzoval podnět na úpravu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 116/1, 119 v k.ú. Radlice přibližně zde. Jde o svah pod ulicí Na Farkáně IV, východním směrem na něj navazují pozemky, kde má vzniknout Rezidence Na Farkáně IV, směrem k Radlické se nacházejí budovy bývalých pomocných provozů továrny Walter.

Vlastník pozemku, firma A – TRIO Bydlení, s.r.o., chce funkci pozemku OB-B změnit na OB-E, což by umožnilo postavit tu jednu rozsáhlejší budovu nebo dvě menší 4-podlažní s podzemními garážemi pro 25 aut, další 3 parkovací místa by měla být ještě na povrchu. Dopravní obsluha má být realizována ze slepé ulice U Slévárny.

Stavby by výrazně zvýšily hustotu osídlení oblasti a došlo by ke zvýšení provozu na místních komunikacích. Pozemky by mohly být případně propojeny s ulicí Radlickou, což by ale umožnilo tranzitní provoz přes Farkáň z ulice Peroutkovy na Radlickou a naopak.

Námitky členů VÚR: Není dobře řešena dopravní propustnost ve vztahu k ulicím U slévárny, Na Vysoké i Na Farkáně IV. Nesmí být umožněna zkratka pro jízdy z ulice Radlické.

Návrh usnesení

1. Umožnit změnu funkčního využití území OB-B na OB-E.
2. Jednat s majitelem areálu Walter o možnosti dopravního propojení do Radlické.

Návrh byl většinově schválen – ale někteří členové VÚR byli proti oběma bodům návrhu.

Západní konec ulice Na Loužku

HTL Development představil projekt „Bytový areál Radlická, etapa 1, DUR“ v prudkém svahu pod ulicí Na Loužku – na pozemcích č.parc. 1388/1-3, 1597/2 k.ú. Smíchov, přibližně zde. Stávající vilu chce zbořit a místo ní postavit dva bytové domy, třípodlažní C1 a čtyřpodlažní C2 s celkem 22 byty. Najíždět do nich by se mělo shora. Parkovací stání budou v suterénech, dalších 5 míst má sloužit návštěvníkům.

Záměr developer obhajoval tím, že stavby zůstanou pod horním obrysem okolních domů, že rozšířený konec ulice usnadní otáčení vozidel záchranné služby, hasičů, apod., že udrží pás kvalitní zeleně na jižním okraji stavebních parcel. Údajně chce „kultivovat prostředí“. Podél nové stavby chce postavit schodiště mezi ulicemi Radlická a Na Loužku se dvěma bočními nástupy.

Námitky členů výboru: Zatím není dořešeno vlastnictví stavebních pozemků – developer potřebuje část pozemku ve vlastnictví MHMP odělit a odkoupit od MHMP. Praha 5 už v minulosti s projektem nesouhlasila. Podmínkou prý je schválení projektu stavebním úřadem – situace je tedy poněkud zablokovaná. Ztratí se cenné zelené svahy a hrany. Nové objekty jsou příliš nahuštěné, C2 by měl by být o patro nižší. Je zde sporný výpočet koeficientu podlažních ploch a stanovení míry využití území.

Paní Vidmarová (Spolek za Zelené Malvazinky) rozporovala souhlas předchozího VÚR se zástavbou na těchto pozemcích a upozornila na horší stabilitu svahu, na nutnost inženýrskogeologického průzkumu, na komplikace s odváděním nebo zadržováním dešťové vody, na další ničení biotopu s chráněnými živočichy. Námitky zatím nebyly vypořádány.

Další obyvatelé z okolí: Okolní domy mají jen 6-8 bytů, tato zástavba není přiměřená. Pro matky s kočárky a důchodce nebude schodiště použitelné. Domy by se měly posunout níž po svahu, aby se ulice Na Loužku mohla rozšířit.

VÚR se shodl (9-0-0) na odkladu rozhodnutí o tomto projektu a požaduje:
1. Dohodnout s MHMP hranice pozemků tak, aby respektovaly uliční čáru
2. Snížit objekt C2 na stejnou úroveň jako navržený objekt C1
3. Provést znovu výpočet míry využití území pro oba objekty – stanovit ji pouze pro území v předpokládaném vlastnictví developera.

Bulvár Radlická

Stejný investor HTL Development podal podnět na úpravu územního plánu na parcelách č. 1386, 1388/1 a 1392 k.ú. Smíchov při ulici Radlická přibližně zde. Jde o pozemky typu SV (všeobecně smíšená výstavba), na nichž chce míru využití území zvýšit z SV-D na SV-H, aby mohl podél Radlické realizovat projekt „Bytový areál Radlická, 2. Etapa“. Vzniknout by tu měla řada tří mohutných bytových domů s veřejnou vybaveností v přízemí. Ve svahu nad nimi chce realizovat stavební projekt popsaný v předchozím bodě jednání.

Výbor posuzoval návaznost nové zástavby na starší zástavbu – na sousedící budovu školy (již v katastru Radlice) a na starší zástavbu na protější straně ulice. Námitky směřovaly k objemu staveb (který bude částečně schován ve svahu) a k jejich výšce. Žádá, aby budovy dodržely uliční čáru, aby byla zachována zeleň ve svahu nad stavbami a průchodnost. Musí být vytvořeny podmínky pro budoucí zástavbu podél Radlické až k ulici K Vodojemu. Musí být vyřešena infrastruktura v daném místě. Pro navrhované 6-patrové domy stačí míra využití území G, není důvod pro míru H, který by umožnil stavby zvýšit o další 3 patra nebo víc zastavět zelený svah. Paní Hamanová a p. Richter ale doporučují kód H.

Bylo schváleno usnesení VÚR:
1. Doporučuje zvýšit využití území na SV-G
2. Zahájit jednání s investorem na rozvoj infrastruktury
3. Zadat studii na využití pozemků podél Radlické až k ulici K Vodojemu
4. Stanovit stavební a uliční čáru zástavby.
5. VÚR konstatuje spokojenost se zachováním a zlepšením vertikální i horizontální prostupnosti zeleného svahu nad stavbami.

Dva členové (p. Hamanová a p. Richter) se zdrželi.

Musíme upozornit na budoucí velkou zastavěnost radlického údolí a nevyřešenou dopravní infrastrukturu. Za současných podmínek by v Radlické ulici byl velmi ztížený provoz a v hustější zástavbě se mohou imise dostávat na nebezpečnou úroveň. Stavět by se tu mělo raději méně!

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta