16. 6. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 14. 5. 2019

Přítomní členové výboru: Ing. Milan Kryl, Bc. L. Herold, Ing. M. Černý, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, M. Slabý – místostarosta MČ, Ing. Arch. Z. Hamanová, Ing. Richter, Ing. Arch. Lukáš Vacek

Před jednáním o hlavních bodech dle programu byla dána odpověď na dotaz občanů týkající se projektu SANOPZ: Investor odepsal, že prezentaci projektu udělá v měsíci červnu.

Rezidence Radlická

Projektanti kanceláře Aulík- Fišer Architekti představili plán developera SATPO na stavbu obřího bytového domu na křižovatce ulic Radlická a Na Laurové, na parcelách parc. č. 1316/1-5 a 1316/21 k.ú. Smíchov, na místě domu s prodejnou nábytku – viz turistickou mapu a katastrální mapu.

Nový dům by měl mít 6 pater směrem do Radlické, zadní trakt má být ještě o dvě patra vyšší. Roh do křižovatky má stát na pilířích, což umožní rozšířit chodník do loubí pod stavbou, resp. naopak stavbu nad chodník. Má mít půdorys ve tvaru písmene U. Mělo by zde vzniknout 118 bytů různé velikosti (1KK-5KK) a 128 parkovacích míst v podzemních garážích. Byty mají mít plochu 11067 m2, obchody 805 m2. Projektanti tvrdí, že výškově nenaruší původní zástavbu v této části ulice Radlická, od původní zástavby má být oddělen příjezdovou cestou do dvoupatrových podzemních garáží a k zásobovacímu místu velké prodejny potravin, která by měla vzniknout v přízemí. Kvůli podzemním garážím má být přeložena trasa Radlického potoka – řeší se se společností PÚDIS samostatným projektem.

Několik stanovisek členů VÚR
 • Kryl: dům je příliš vysoký
 • Černý: co přináší Praze 5 ?
 • Hamanová: připoměla zásady, jak se má developer podílet na rozvoji místní infrastruktury
 • Richter: pozitivní stanovisko, Praha se rozvíjet bude, je lepší, když se bude rozvíjet „dovnitř“ a sníží se přepravní nároky
 • Laciga: nebezpečný precedens, další developer bude chtít postavit 10 pater, aby jeho klienti viděli na Vyšehrad, problémem bude zásobování supermarketu i menších obchodů a rovněž parkování nakupujících
 • Slabý a Herold jsou pro.
Usnesení

Návrh byl 8 hlasy přijat s menšími výhradami – 1 člen výboru se zdržel.

Naše stanovisko

Stavba je příliš objemná, supermarket v přízemí nemůže při plném využití bytového domu nabídnout parkoviště pro veřejnost. Bude problém s dopravní obslužností stavby v obvyklých dopravních špičkách. Dispozice stavby s „hlubokým“ suterénem si vynucuje přeložku potrubí s Radlickým potokem – to je hydrologický hazard, zvláště při přívalových deštích. Tato přeložka by zřejmě zasáhla i do provozu v Radlické ulici. Přístup hasičů do vnitrobloku?

Analýza rizik Motolské skládky

Skládka zabírá plochu 22 ha v nezastavěné ploše na okraji Motola – jižní svah nad levým břehem Motolského potoka, viz stránku Skládka Motol. Někde má výšku až 60 m.

Informaci o aktuálním stavu podal Slabý a p. Ederman ze společnosti Geotest, a.s. Analýza rizik Motolské skládky – studie proveditelnosti (Ing. Vrba) stála 13 milionů. V roce 2015 proběhl ekologický audit – byly provedeny 4 vrty, chemická analýza vzorků. Bylo zjištěno velké množství ropných produktů, těžkých kovů (rtuť, kobalt, arsen, nikl) a dalších toxických látek (fenol, benzen, chloridy, aromatické uhlovodíky, kyanidy), které se dostávají dál do podloží okolních pozemků. Nyní probíhá hydromonitoring a sledování stability svahů. Klesá hladina spodní vody. Pouhé zavezení skládky nekontaminovanou zeminou problém neřeší, hrozí sesuvy svahů i vyvěrání kontaminované vody na povrch pod skládkou.

Je formulováno 5 variant řešení:

 1. nulová – nedělat nic
 2. skládku jen oplotit
 3. skládku monitorovat
 4. upravit sklon svahu, spodek utěsnit a odvodnit drenážemi mimo prostor skládky, ostré hrany z jihu přemístit na sever do trasy připravované Břevnovské radiály, povrch přikrýt a rekultivovat
 5. skládku kompletně vymístit, ale není kam, bylo by to příliš nákladné, možná až 17 miliard Kč.
Několik stanovisek členů VÚR
 • Slabý: severní strana ujela, je třeba ji přisypat
 • Richter: Břevnovská radiála není na pořadu, ale její územní rezerva trvá
 • Homola: Peníze máme, ale nemůžeme je dát všechny na rekultivaci skládky, na řešení se musí podílet MHMP.
 • Slabý: musíme krok udělat, ale sami na to nemáme, svůj podíl viny má HMP, projektový manažer musí hledat peníze
 • Richter: souvisí s chystaným tangenciálním propojením Vypich – Plzeňská
 • Ederman: jen asi čvrtina skládky má známého viníka Ekomotol, tři čtvrtiny jsou staré ekologické zátěže. Cena varianty 4 – střední B je asi 1,1 miliardy
 • Laciga: musíme to dokončit nebo raději žádat o řešení MHMP, vládu, MŽP
 • Slabý: V roce 2014 soud zastavil navážení, ale MČ problém na MHMP nepřevedla, zůstal nám
 • Herold: Nemůžeme dát miliardu do skládky, celý náš rozpočet, už jsme dali 14 milionů do skládky ze 70. let
 • Kryl: skloubit s dalšími stavbami HMP – Břevnovskou radiálou, tramvajovou tratí. Střední B je jediní možná varianta, odvézt vše není reálné, nechat být a pouštět těžké kovy do Motolského koupaliště není odpovědné
 • Laciga: projekt nás přijde jen na 400 tisíc, projektový manažer, který sežene peníze a bude jednat s různými orgány, 3 miliony
 • Richter je pro nulovou variantu
 • Slabý: stejně se musí udělat sanace severního svahu, uložila to IŽP
 • Hamanová: Nemůžeme rozhodovat o variantách, na které nemáme
 • Herold: Rozhodnout musí rada.

Na členech předchozích rad MČ, kteří navážení na skládku povolili za podmínek velmi nevýhodných pro obec, se také nedají žádné finanční prostředky vymáhat.

Usnesení

VÚR vzal studii na vědomí. Doporučil koordinovat projekční práce s výstavbou Břevnovské radiály a tramvajové trati s cílem dosáhnout úspor za zemní práce a přesuny hmot. Doporučil postup koordinovat s probíhající změnou územního plánu Z2927.

Naše stanovisko

Je třeba upravit povrch skládky tak, aby na ní nedocházelo k retenci dešťových vod a boky skládky nebyly ohroženy erozí. Kritická místa je třeba zajistit proti sesuvům a proti únikům přebytečné spodní vody, případně se pokusit o lokální dekontaminaci neutralizací, odlučováním, apod. Skládka musí být náležitě „konzervována“, aby se zabránilo poškození životního prostředí v jejím sousedství.

Metodický pokyn k Územnímu plánu

Ing. Kábrt podal informaci, že část ÚP přešla do závazné části.

Usnesení

VÚR vzal informaci na vědomí.

Změna statutu hl. m. Prahy

Ing. Kábrt podal informaci, že s ohledem na novelu stavebního zákona stavby nad 4000 m2 hrubé podlahové plochy (HPP) a stavby dopravní infrastruktury má prvoinstančně řešit stavební úřad HMP, MČ bude jen účastníkem řízení. Odvolacím orgánem bude MMR.

Několik stanovisek členů VÚR
 • Homola: nejasné přechodové podmínky, co s rozpracovanými projekty, např. s projektem Radlické radiály. Změna přinese velký nárůst pracnosti na MHMP, kvalifikované lidi nemají ani na MHMP, zrychlení agendy to nepřinese
 • Hamanová: 4000 m2 má každý běžný panelák
 • Herold: odvolačky budou vždy, řízení se nezrychlí
 • Černý: pokud je špatná projektová dokumentace, MHMP nic nezrychlí
 • Laciga: chybí analýza příčin, investoři se pokoušejí obcházet pravidla, zkomplikuje se hledání příslušnosti, někdy bude sporné, co se do HPP počítá a co ne, změna není legislativně připravena
 • Hamanová: jde nejen o územní a stavební ale i o kolaudační řízení, MHMP neumí kolaudovat
 • Doležal: místní úředníci znají podmínky lépe, hranice 4000 m2 je příliš nízká
Usnesení

VÚR doporučil RMČ nesouhlasit s návrhem novely statutu HMP pro právní nesystémovost a porušení principu subsidiarity.

Karel Kocman a Drahomír Bárta