23. 6. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 4. 6. 2019

Přítomní členové výboru: Ing. Milan Kryl, Bc. L. Herold, Ing. M. Černý, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, M. Slabý – místostarosta MČ, Ing. Arch. Z. Hamanová, Ing. Richter, Ing. Arch. Lukáš Vacek, za úřad MČ Ing. Kábrt, Ing. arch. Čechová

Dům s pečovatelskou službou Kurandové – Štěpařská

Zástupci společností Landia management s.r.o. a projektové kanceláře Loxia předložili hmotovou studii objektu s poněkud neujasněnou funkcí domu s pečovatelskou službou. Má vzniknout na Barrandově mezi ulicemi Kurandové a Štěpařská, přibližně zde, pokusíme se polohu ještě upřesnit. Má mít 6 obytných podlaží a dva suterény pro parkování aut uživatelů domu i návštěvníků.

Navrhovatelé chtějí funkci parcely VV změnit na SV, což by případně umožnilo i změnu funkce projednávané stavby. Proveditelnost i dopravní řešení stavby prý intenzivně konzultovali s IPR a předložili k tomu potřebné studie. Společnost Landia na základě již uzavřeného memoranda s MČ Praha 5, výhodně odprodá městské části pozemky v hodnotě 20 mil. Kč a očekává, že MČ nebude striktně vyžadovat stavbu domu s pečovatelskou službou.

VÚR sleduje funkčnost daného území a stanovil podmínky pro možné další jednání o této stavbě: Je nutné, aby MČ Praha 5 žádala Magistrát o převod všech pozemků dotčených stavbou do svého vlastnictví. Pro stavbu domu s pečovatelskou službou, který je zde určitě potřebný, je podnět na změnu využití území z VV na SV zbytečný. Návrh stavby v tomto místě bude tedy znovu projednáván.

Rezidence na Zatlance

Zástupci společnosti Central Group po několikaleté pauze předložili nový projekt na stavbu rozsáhlého bytového komplexu na rohu ulic Na Zatlance a Ostrovského, viz katastrální mapu a stránku Rezidence Na Zatlance.

Komplex mají tvořit dvě objemné budovy A a B se 6-8 nadzemními podlažími, spojené nižším „krčkem“. Dohromady v nich má být 159 bytů, 480 m2 v přízemí má sloužit obchodu. Ve 2-4 podzemních podlažích má být parkování pro 156 aut. Podél ulice Na Zatlance, naproti dosavadní poště, má stát dlouhý o trochu nižší blok s vjezdy do podzemních garáží, část z nich bude nad tunely Mrázovka. Nároží směrem do křižovatky má zůstat volné, zůstanou tady tři vzrostlé lípy a kolem nich bude veřejně přístupná zpevněná plocha. Na severozápadní straně komplexu, na svahu kopce Mrázovka, má vzniknout spojovací stezka pro pěší. Využití území bude OB-K, koeficient podlahové plochy (KPP) bude 6,0. Komplex údajně splňuje podmínky Pražských stavebních předpisů, jako jsou pohledy a odstupy. Důvodem pro vysoký kód využití území OB-K má být obdobná intenzita zástavby v okolí.

Několik stanovisek členů VÚR
  • Kryl: předzahrádky by měly být průhledné, obvodové římsy by měly být sníženy o 1-2 patra, aby korespondovaly s okolními staršími budovami
  • Richter: chválí ochranu lip
  • Černý: dopravní zátěž ulic U Santošky a Ostrovského vzroste, může tam dojít ke kolapsům
  • Laciga: před jednáním se členové VÚR dohodli, že budou žádat snížení výšek a objemů, je překvapivé, že nyní je na stole jen snížení ramp.
Usnesení

VÚR souhlasí s podmínkou, že římsy nových budov budou ve výšce okapů starších domů. Proti byl pan Černý.

Naše stanovisko

Jako zástupce veřejnosti vystoupil Ing. Karel Kocman. Novostavba by měla mít víc skromnosti a respektu k okolí, neměla by zastiňovat okolní domy a nepříznivě je ovlivňovat předpokládanou vysokou intenzitou využití. Zátěž ulic U Santošky a Ostrovského je vysoká už dnes, další zvýšení provozu povede k dopravním kolapsům. Problémem bude enormní rozsah zemních prací při realizaci stavby. Doporučil snížit výšku i objem a ubrat nejméně jedno podzemní podlaží.

Administrativní budova Nový Golf

Zástupci kanceláře Alfaville Architects představili studii administrativní budovy, která by měla stát na Plzeňské před hotelem Golf přibližně zde. Od ulice má být vzdálena stejně jako sousední vozovna. Má zahrnovat 4 nadzemní podlaží a suterén pro parkování. Část zeleně má zůstat zachována.

Stavbu by umožnila změna územního plánu Z2932, která má funkci pozemku IZ – izolační zeleň změnit na SV–D a SV-E. Její projednávání bylo zahájeno v roce 2013, ale kvůli chybějící studii využití bylo přerušeno. Se zástavbou v tomto místě prý počítá i návrh budoucího Metropolitního územního plánu.

Několik stanovisek členů VÚR
  • Hamanová: Projekt je v souladu s již schválenou platnou studií Motolské údolí – Západ, která v této části Plzeňské předpokládá střídání zeleně a staveb. Je třeba zde vymezit uliční čáru budoucího bulváru.
  • Richter: Žádá, aby se před budovu vešlo stromořadí
  • Kábrt: Uliční čáru určuje až územní řízení, OUR ji bude hlídat
  • Kryl: MČ musí určit nejen uliční čáru, ale i obrysovou hranu, koeficient zastavěnosti a příčný profil.
Usnesení

VÚR souhlasil se změnou ÚP a s předloženým návrhem. Prostřednictvím OÚR a IPR je třeba určit uliční čáru a příčný profil se založením stromořadí a zpřesnit kód využití území. Musí proběhnout jednání s investorem o uzavření memoranda s MČ P5.

Bytový dům Musílkova

Majitel předložil plán přestavby domu na adrese Musílkova č. 173/11 přibližně zde, viz též katastrální mapu – pozemek parc. číslo 554 k.ú. Košíře. Dům z 19. století je součástí souvislé řady podobných domů. Majitel jej chce zbořit a na jeho místě postavit nový o něco vyšší, který však zachová původní půdorys i tvar a vzhled, na sousední domy bude výškově i vzhledově navazovat, bude v souladu s funkcí území OB. Na parcele má zůstat místo pro malé nádvoří se zelení a nájezd do suterénu s garážemi.

Usnesení

VÚR návrh odsouhlasil bez dalších připomínek – pro bylo 7, 2 se zdrželi

Bytové domy Výhledová

Před zahájením jednání VÚR se někteří zástupci veřejnosti oprávněně vyslovili proti zahrnutí tohoto bodu do plánu dnešního jednání, ale členové VÚR se přiklonili k zahrnutí informace do bodu Různé.

Zástupci kanceláře Aulík Fišer Architekti představili novou studii souboru bytových domů na svahu Dívčích hradů v cípu mezi ulicemi Výhledová a Prosluněná. Původní projekt z roku 2015 byl velmi problematický a ktitizovaný veřejností, viz stránku Bytový dům Hlubočepy, ulice Výhledová a Prosluněná, nový projekt má být k okolnímu prostředí podstatně citlivější.

Soubor mají tvořit dva bytové domy a 3 řadové rodinné domy. Bytové domy postavené v prudkém svahu by při pohledu shora vypadaly jako jednopatrové, při pohledu zdola jako čtyřpatrové, měly by pojmout 26 bytů a 33 parkovacích míst. Území je zastavitelné, návrh s ním není v rozporu.

Jediná připomínka VÚR byla, že stavba bude muset probíhat s použitím lehké mechanizace a technologiemi, ve kterých se uplatní lehce manipulovatelné konstrukční části. Staveniště je totiž přístupné pouze tunelem s menším profilem a mostkem s únosností do 15 t. Což navrhovatel respektuje a nepovažuje za překážku.

Naše stanovisko

Projekt se vyznačuje citlivou kompozicí staveb a příjemným vzhledem fasád a zastřešení.

Stavební řízení v ČR by se méně komplikovalo a probíhalo by i kratší dobu, kdyby navrhovatelé respektovali skutečné potřeby a nepřekračovali funkční možnosti dané lokality, kdyby chtěli opravdu dobře stavět a nejen dobře vydělávat. Jednání se zpravidla protahují oprávněnými obstrukcemi těch, jichž se stavba nepříznivě dotkne. Žádný stavební zákon a žádné slučování úřadů délku stavebního řízení v ČR nevyřeší!

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta