2. 6. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 5. 5. 2020

Přítomní členové výboru: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. L. Herold, Ing. arch. Vacek, Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola. Omluveni: Ing. arch. Jobová, Bc. Slabý. Odborník: Ing. arch. Pavel Šmelhaus. Host: Ing. Tomáš Beneš.

Nebyl přítomen žádný člen Strany zelených, tak je tato zpráva pouze interpretací informací ze zveřejněného zápisu, někdy obohacená o mapky s vyznačením lokalit plánované zástavby nebo o „zelený“ náhled na věc.

Svěření pozemků HMP do vlastnictví MČ P5

VÚR odsouhlasil cca 20 žádostí o svěření pozemků a objektů ve vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví MČ Praha 5, nebo vyjímečně naopak. Jsou zde například
• pozemky sportovišť na Barrandově
• pozemky pro sociální bydlení, sport a volnočasové aktivity v k.ú. Jinonice, např. pozemky sportovního areálu TJ Uhelné sklady
• sjednocení vlastnictví celého území skládky Motol pro MČ Praha 5
• pozemek pod objektem TESCO v Radlicích
• mnohé nebytové prostory v k.ú. Smíchov mezi ulicemi Matoušovou a v Botanice
• některé plochy pro převedení do městské zeleně
• areál TJ Košíře
• území revitalizované osady Buďánky
• pozemky v zóně Anděl
Některé z těchto návrhů jsou již předloženy Radě MČ k odsouhlasení.

VÚR doporučil netrvat na svěření pozemku č. 719/8 v k. ú. Jinonice a jednat o směně za hřiště Kavalírka, netrvat na žádosti o svěření pozemků p. č. 69 a 70 v k. ú. Smíchov.

Zde lze jenom podotknout, že posílení samosprávy městské části v příslušném území určitě není na škodu, ovšem zase záleží na cílech Rady MČ, jak dané lokality využije a zhodnotí ve prospěch občanů.

K Opatřilce

Předmětem jednání byly pozemky parc. č. 1754 a 1755 v k. ú. Jinonice, viz přibližné zakreslení do mapy. Nalézají se v členitém zčásti nepřístupném terénu v nezastavitelném území na okraji Prokopského údolí a jsou v podílovém vlastnictví MČ Praha 5 a soukromé osoby.

VÚR projednal návrh fyzického rozdělení těchto pozemků mezi MČ P5 a soukromého vlastníka tak, aby oba vlastníci měli ke svým pozemkům přístup.

Novoveská

Společnost GID Velké Jinonice s.r.o. žádá o směnu pozemků parc. č. 1232/2 a 1233/5 v k. ú. Jinonice za pozemky parc. č. 1231/30 a části parcel č.1231/28 a 1233/3 ve vlastnictví HMP, viz přibližné zakreslení do mapy. Zřejmě chce získat lepší přístup ke stavbě na navazující parcele.

Děvín západ

VÚR jednal o podnětu na změnu ÚP na ohromných pozemcích parc. č. 1007/1, 1009, 1017, 1032/1, 1478/1, 1480 v k.ú. Jinonice, viz přibližné zakreslení do mapy. Podnět dává MHMP, aby se mohl i sem rozšířit budoucí lesopark „Dívčí hrady“. Plocha lesoparku by se tím značně zvětšila a vytvořila by se diskrétní zóna pro budoucí sousední vojenský objekt armády ČR nad ulicí Radlická poblíž stanice metra Jinonice.

Butovická východ

Opakovaně se veřejně projednává úprava územního plánu U 1353 u pozemků s původní zástavbou v ulici Butovická blízko křižovatky s Radlickou – na pozemcích parc. č. 713/1, 713/5, 713/7, 713/8, 713/9, 713/10 a 715 v k. ú. Jinonice, viz přibližné zakreslení do mapy. Úprava by změnila jejich využití SV-C na SV-D a umožnila by vyšší všeobecně smíšenou zastavěnost, tj. prakticky výstavbu vyššího bytového domu.

Zde se dá namítnout, že vzhledem k velké rozloze stanoveného stavebního pozemku, může vzniknout velmi objemný objekt, který bude dominantní vůči blízké okolní zástavbě. Způsob využití SV-C by zrovna zde mohl být důležitým regulačním faktorem.

 

Ing. Karel Kocmann
RNDr. Drahomír Bárta