13. 12. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 22. 9. 2020

Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Richter, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, Bc. Slabý, JUDr. Tomáš Homola, RNDr. Palovský, za stavební úřad MČ: Ing. arch. Kábrt.

Smíchov City South

Zástupci developera Sekyra Group (např. Ing. arch. Hnilička – zástupce projekční skupiny) představili studii zástavby jižní části nákladového nádraží Smíchov v prostoru přibližně vyznačeném na mapě – od Bieblovy ulice až k lávce přes smíchovské nádraží.

V severní části tohoto území u křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu mají být přes kruhový objezd připojeny nové místní ulice, v jižní části území je projektována 10 patrová válcová budova hotelu a komplex 4 budov České spořitelny s cca 110 000 m2 podlahových ploch – dvě přiléhající k sobě a dvě samostatné oddělené bulvárem s pěší zónou, zelení a relaxační funkcí pro veřejnost. Prostory mezi stavbami ČS a dalšími dvěma plánovanými multifunkčními objekty a také budoucí školou jsou navrhovány tak, aby byly pohledově zajímavé a také sloužily relaxačním i případným sportovním a kulturním aktivitám.

Tato část města musí mít veřejné prostory mezi zástavbou vyvýšeny nad dosavadní úroveň terénu až o 8 m, aby lokalita mohla být přístupná i z ulice Radlické, a přístupové cesty od ulice Nádražní budou tedy v delším mírném sklonu. Na veřejně přístupných plochách by neměly vznikat tepelné ostrovy, je počítáno s dostatkem stromů a fontánou. V severní části blíže k ulici Nádražní je naplánován objekt základní školy a v její blízkosti skatepark a interaktivní park. Celkem bude do prostoru Smíchov City South umístěno 8 objektů zčásti multifunkčního charakteru s velkým podílem prostorů veřejné vybavenosti – s obchody a provozovnami v parterech budov a také s kulturními sály k pronájmu v objektech budoucích vlastníků, resp. správců realizovaných objektů. Využití některých staveb v severní části území ještě není přesně určeno. Zástupci Ateliéru M1 ukázali vizualizace zástavby v celém uvedeném prostoru s konkrétním architektonickým řešením všech objektů, kromě budoucího objektu školy, který ještě není definitivně vyprojektován.

V diskusi si někteří členové výboru ujasňovali využití a přínos staveb pro okolní části města.

Zástupce Strany zelených nepochybuje o tom, že se jedná o kvalitní moderní a funkční architekturu, ale veřejnost se velmi obává narušení funkcí osídlení v těsném okolí a zhuštění dopravy v okolních ulicích (zvláště Nádražní a Radlické) zvláště po dokončení nové zástavby v celém prostoru nákladového nádraží.

VÚR navrhuje Radě MČ souhlasit s projektem a požadovat: Zajistit koordinaci záměru s návrhem ZŠ Smíchov, upřesnit konkrétní umístění školy v kontextu s okolím, řešit kolizi s plánovaným kruhovým objezdem a problém vyrovnávacích schodů, zpřesnit úpravy východního i západního parku s ohledem na řešení školy a lépe vyřešit zelené plochy před západním průčelím školy.

Aktualizace Zásad územního rozvoje HMP

Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR HMP) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Měla by vycházet z připomínek k Metropolitnímu plánu, nové uspořádání textové části by mělo být v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. – musí být sjednocena terminologie a použité pojmy.

Společné jednání o obou návrzích se konalo dne 9. 9. 2020 od 12:00 hodin, kvůli opatřením proti koronaviru prostřednictvím on-line streamované videokonference, podkladový materiál je dostupný na odkazu Usnesení: VÚR/30/5/2020. Pro uplatnění písemných připomínek je stanoven termín 9. 10. 2020.

Ještě nejsou vyhodnoceny veškeré dopady na území MČ Praha 5. Nutno upravit změny rozvojových a transformačních oblastí, které nemohou ZÚR vymezovat, na rozvojové a transformační celky.

VÚR vzal na vědomí informaci o společném jednání o obou návrzích a žádá své členy o zaslání připomínek do 30.09.2020 na Odbor územního rozvoje P5.

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta