19. 12. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 24. 11. 2020

Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. L. Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová. Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, Bc. Martin Slabý, za stavební úřad MČ: Ing. arch. Kábrt.

Kvůli opatřením proti 2. vlně pandemie Covid-19 byla jednání VÚR pozastavena od 6. října a dnešní jednání probíhalo za zvláštních opatření – veřejnost měla jednání sledovat jen na monitoru v čekárně v přízemí ÚMČ a k případným připomínkám se lidé měli přihlásit a pak teprve v omezeném počtu přijít na jednání VÚR a připomínky přednést. Bohužel tento systém měl technické závady, akustický přenos byl naprosto nevyhovující. Až po projevené nespokojenosti přítomných VÚR dovolil, aby se omezený počet zástupců veřejnosti jednání zúčastnil, pokud budou splňovat všechny vládní pokyny k zabránění šíření infekce. První projednávaný případ „Kulturní objekt s obřadní síní“ nebyl veřejnosti dostatečně přiblížen, je zde tedy zmíněn pouze rámcově.

Kulturní objekt s obřadní síní

Projekt zpracovaný projekční kanceláří architekta Radana Hubičky předpokládal stavbu na horním okraji parku Sacre-coeur a finanční náklady cca 750 mil. Kč, projednáván byl na konci loňského roku, MČ ale vyhodnotila rozsah a náklady jako nadměrné. Na redukci rozměrů a funkcí je shoda, diskutuje se o umístění pracoviště matriky.

Nyní MČ uvažuje o možnosti získat tyto prostory v nové zástavbě Smíchov City South, nejlépe v objektech České spořitelny, kde mají být podle schváleného projektu též dva společenské sály k pronájmu případně k odkoupení části stavby městskou částí. VÚR se shodl na návrhu doporučit vypsání architektonické soutěže pro upravené zadání. Návrhy tří subjektů by měly být odevzdány do 15. 12. 2020

Viladům Na Cihlářce

Společnost Under Construction Architects představila studii záměru soukromého investora, postavit rozměrný 6-podlažní dům v ulici Na Cihlářce naproti bývalému Sanopzu – na pozemku parc. č. 2561/4 v k. ú. Smíchov přibližně tady.

Ve dvou podzemních podlažích by mělo být 14 parkovacích stání, nad nimi tři nadzemní podlaží + jedno ustupující. Stavba by měla zabírat většinu vyznačené parcely a zasahovat hluboko do prostorů zahrad uvnitř ucelené obytné zóny ohraničené smyčkou ulice Na Cihlářce.

Investor údajně získal souhlas od majitelů sousedních rodinných domů, odkoupil od nich části zahrad a sloučil je do jedné stavební parcely. Pro budoucí uživatele by provedení stavby bylo velmi luxusní – zahrnovalo by terasy se zelení a prosklené stěny směrem do okolních zahrad. Míra využití této zástavby by byla v kategorii F, mnohem víc než je v místě obvyklé. Až na ojedinělé výjimky dřívějších prominentních staveb je současné využití okolního území na úrovni B – C. Stavba údajně má být maximálně ekologická – na vodorovných terasách (střechách) mají být zelené plochy, geotermální vytápění mají zajistit hluboké vrty.

Je ovšem s podivem, že majitelé sousedních domů, bez ohledu na své následníky, dali k záměru souhlas. Výstavba by si vyžádala velký objem zemních prací a nutně by značně zatížila celé okolí. A hlavně pak hotová stavba by výrazně snížila míru soukromí obyvatel sousedních domů, například by jim významně omezila možnost užívat své zahrady. I z hlediska ochrany životního prostředí je projekt sporný – hluboké podzemní části staveb a zejména vrty zpravidla způsobují snížení hladiny spodní vody a narušují prostup podzemních vod, tedy ničení vodních zdrojů. Návrh je typickým příkladem nadměrného zahušťování města bez řešení potřebné veřejné vybavenosti a snížení kvality zahradního bydlení. Parazitoval by na klidnější okolní zástavbě.

Proti nadměrnému objemu stavby a vysokému využití stavebního pozemku se vyjádřili např. Ing. Laciga a Ing. arch. Jobová, jiní členové výboru návrh obhajovali jako přiměřený a vhodný, přítomný vedoucí stavebního odboru zdůvodnil výpočet využitelnosti území a navrženou kategorii OB-F akceptuje.

VÚR většinově rozhodl souhlasit s předloženým záměrem zástavby a zahájit jednání s investorem o spolupráci na rozvoji veřejné infrastruktury v sousedství stavby.

Spiritka

VÚR řešil podnět na pořízení změny ÚP zkráceným postupem P212/2018 pro část lesoparku Spiritka na pozemcích parc. č. 4221/36, 4221/1 část a 4221/39 část v k.ú. Smíchov přibližně tady.

Území v sousedství chráněné přírodní památky Křídových pramenů Spiritka je v současném územním plánu vedené jako ZMK – zeleň městská a krajinná. Vlastník parcel Ladislav Cirhan chce změnu územního plánu využít pro stavbu 9 rodinných domů. Tvrdí, že má kladné vyjádření spolku Společenství pro ochranu křídových pramenů, ten ale proti projektu vznáší námitky stejně jako majitelé domů ležících na jižní hranici území.

Kauzu sledujeme už mnoho let, viz stránku Spiritka.

Přítomný předseda výboru pro životní prostředí (VŽP) Ing. Vejmelka žádal, aby návrh byl předložen VŽP, který jej doposud neprojednal. Ing. Kryl konstatoval, že bude hlasovat proti návrhu, který doposud nebyl předložen k projednání MČ ani VŽP.

VÚR s předloženým návrhem nesouhlasil a doporučil jednání odložit, než bude projednán MČ a VŽP. Vyzval vlastníka, aby předložil písemné vyjádření spolku „Společenství pro ochranu křídových pramenů“ nebo zajistil přítomnost zástupců spolku na jednání VÚR.

V Ostružiní – Kvapilova

Byl předložen investiční záměr firmy CASUA – studie výstavby čtyř bytových domů na pozemku parc. č. 955/27 v k. ú. Košíře přibližně tady.

Jde o rozsáhlý svažitý pozemek mezi bytovými domy z padesátých let, nové domy by měly být objemově mnohem větší. Měly by mít podzemní garáže se stísněnými vjezdy z horní i dolní ulice – Kvapilovy a Na Šmukýřce, nad nimi by mělo vzniknout 39 bytů, se startovacími byty pro mladé rodiny se nepočítá, součástí zástavby by ale měla být mateřská škola pro dvě třídy po 20 dětech. Celková hrubá podlažní plocha záměru je 3600 m2.

Projekt představuje velmi necitlivý a přezíravý zásah do okolního osídlení a také jeho realizace by byla pro místní obyvatel stresující. Úmysl postavit zde mateřskou školu asi má celý záměr jen opticky vylepšit, protože lokalita asi nemá podmínky pro provoz takového zařízení.

Projednávání návrhu a hlasování o něm se nezúčastnila předsedkyně VÚR Ing. arch. Hamanová, neboť participuje na činnosti společnosti CASUA a došlo by ke střetu zájmů.

Ostatní členové výboru se shodli na nepřijetí tohoto návrhu kvůli jeho nadměrnosti a urbanistickému nesouladu s danou lokalitou.

Účelové dělení pozemků pro zkreslování míry využití území

Ing. Milan Kryl předložil podnět, který poukazuje na nežádoucí jev porušování pravidel výstavby v Praze 5 a precedentní případy z dřívějších černých staveb – často na účelově odděleném (např. odkoupeném) pozemku náležejícího k již stabilizované zástavbě v dané oblasti. Účelovým dělením pozemků, např. zahrad u rodinných domů, mohou vzniknout nové parcely, které umožní nežádoucí zahuštění zástavby a překročení zastavěnosti i míry využití území. Původní zástavba v dané lokalitě pak nežádoucím způsobem mění svůj urbanistický charakter a postupně se tak mění i stabilizovaná zástavba včetně památkově chráněné architektury.

Prezentace konkrétních případů a poukázání na porušení Pražských pravidel a míry využití území je z důvodu časové tísně přeloženo na příští jednání dne 1. 12. 2020.

Vojenský areál Jinonice

Probíhá veřejné jednání o návrhu změny ÚP č. Z 3131, ve VÚR již byla projednávána. Další viz na stránkách MHMP v části O městě – změny územního plánu.

K Dalejím

Probíhá veřejné jednání o návrzích změn ÚP Z 3406, která mění zastavitelnou plochu, a Z 3410, která navrhuje snížení míry využití území (zmenšení zástavby) z SV-E na SV-D, viz stránky MHMP O městě – změny územního plánu.

Metro Radlická

Změna vlny 17 se týká revitalizace v okolí stanice metra Radlická, má snížit kód využití území na SV-C, viz stránky MHMP O městě – změny územního plánu.

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta