19. 4. 2016

Na jedenáctém jednání zastupitelstva, které se konalo 14. dubna, byly schváleny Zásady pro prodej bytů městské části Praha 5.

Privatizace části bytového fondu, která byla zahájena předchozím zastupitelstvem, by měla po přijetí nových zásad dojít změn, včetně stanovení odkupních cen bytů. Znění Zásad bylo vytvořeno na základě mnoha diskusí mezi politickými subjekty a odborníky a snažilo se maximálně zohlednit všechny námitky. V lednu byl tento návrh také představen veřejnosti na společném setkání, kde nám občané sdělili své připomínky a názory,“ říká radní pro oblast bytové politiky Tatiana Konrádová (SZ).

Hlavní podstata Zásad

Bytová jednotka je oceňována cenou obvyklou dle příslušných právních předpisů.

Oprávněným nájemcem je nájemce, kterému vzniklo a trvá nájemní právo po celou dobu prodeje, nemá dluhy spojené s užíváním bytové jednotky, není účastníkem soudního sporu souvisejícího s užíváním bytu a nevlastní ani neužívá jiný byt (poslední podmínka se nevztahuje na nájemce, který vystavěl byt do vlastnictví MČ Praha 5 vlastním nákladem). Z prodeje jsou vyloučeny byty zvláštního určení a byty sociální.

Oprávněnému nájemci bytu, může být na základě splnění podmínek poskytnuta sleva v max. výši 25 % z této kupní ceny s tím, že kupní cena po slevě nesmí být nižší než 22.000,- Kč/m2.  Podmínky pro poskytnutí slevy jsou uvedeny v části A. čl. II odst. 2.1., 2.2. a 2.3. Kupující se současně zaváže, že pokud v období 10 let bytovou jednotku převede na třetí osobu, je povinen poskytnutou slevu vrátit MČ Praha 5. Za tímto účelem bude v Katastru nemovitostí zapsané zástavní právo, které bude v případě, že kupující nebude hradit kupní cenu prostřednictvím úvěru, pro MČ Praha 5 první v pořadí a v případě, že kupující bude kupní cenu hradit prostřednictvím úvěru od bankovního ústavu, druhé v pořadí.

V případě nevyužití nabídky převodu bytové jednotky oprávněným nájemcem zůstává tato jednotka ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5.

Slevy se nevztahují na prodej volných bytových jednotek, které se budou nabízet k odkoupení formou nabídkového řízení uchazeči, který podá nejvyšší nabídnutou cenu. Nabídkové řízení je prodlouženo na 60 dní a nabídka na prodej bytů bude po tuto dobu zveřejněna na 2 realitních serverech.

V případě prodeje půdních bytů, kde oprávněný nájemce nemá odbydleny vložené investice do výstavby bytu, jsou postup a podmínky pro prodej obdobné jako u ostatních oprávněných nájemců s tím, že část kupní ceny rovnající se dosud neodbydleným investicím vložených do výstavby bytu nájemcem bude vyrovnána s nájemcem formou Dohody o vypořádání vztahů. Podmínkou je, že doplatek kupní ceny nesmí být nižší než 15.000,- Kč/m2.

 

Zdroj: http://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/211547-zastupitelstvo-schvalilo-zasady-pro-prodej-bytu