11. 12. 2012

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Janem Martincem

Rada MČ zadala vypracování řady auditů, analýz a studií z veřejných prostředků radnice. Dodnes nejsou studie, analýzy a audity přístupné všem zastupitelům na intranetu a nejsou ani zveřejněny.
Za studie, analýzy a audity níže vyjmenované zaplatila radnice celkem téměř 14 miliónů Kč.

  1. „Přehledový audit hospodaření MČ Praha 5 za období 2009 – 2010“ od firmy NEXIA AP a. s. v ceně 2 136 000 Kč,
  2. „Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“ od firmy VGD – AUDIT s. r. o. v ceně 2 160 000 Kč,
  3. „Energetická certifikace budov ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5“ od firmy KVS – Projekt, s.r.o. v ceně 2 352 000 Kč,
  4. „Studie proveditelnosti posuzující ekonomické možnosti financování a výstavby sociálních bytů na území MČ Praha 5“ od firmy Deloitte v ceně 2 274 000 Kč,
  5. „Pasportizace, audity bytových a nebytových fondů“ od firmy SECURITAS ČR, s. r. o., v ceně 4 790 000 Kč.

Prosím o sdělení, kdy budou výše zmíněné audity, analýzy a studie zveřejněny?
Zároveň žádám o neprodlené zpřístupnění zmíněných studií na intranetu pro zastupitele (nejpozději k datu odpovědi na tuto interpelaci).
Děkuji za odpověď a zpřístupnění dokumentů.

V Praze dne 11. 12. 2012

RNDr. Jan Martinec, CSc., zastupitel za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.