16. 2. 2017

Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou

16. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 16. 2. 2017

MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Porušení Jednacího řádu Rady MČ, které jednoznačně vede k rozhodnutí v neprospěch občanů Prahy 5

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci porušení jednacího řádu Rady MČ P5.

Na 14. zasedání Výboru územního rozvoje městské části Praha 5 konaném dne 29. 11. 2016 byl projednán jako 9. bod programu “Dům Ema – Barrandov, DUR, záměr BD na pozemcích č. parc. 954/12 část a další v k.ú. Hlubočepy”.

VÚR přijal usnesení, že “Bere na vědomí záměr stavby „Dům Ema – Barrandov“ na pozemcích č. parc. 954/12, 42, 43, 1, 11 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 08/2016” poměrem hlasování 9/0/0.

Na 8. zasedání Komise dopravní Rady MČ Praha 5 konaném dne 9. 11. 2016 byl projednán jako 7. bod programu: “Dům Ema – Barrandov, DUR”.

KD přijala dvě usnesení, že “Bere na vědomí prezentaci záměru “Dům Ema” na pozemcích parc. č. 954/12 část a dalčí v k. ú. Hlubočepy, společnosti Landia Management, s. r. o., dat 05-08/2016” poměrem hlasování 7/0/0 a “Doporučuje, aby počet parkovacích míst v projektu odpovídal minimálnímu počtu bytů.” poměrem hlasování 7/0/0.

Na 47. zasedání Rady MČ Praha 5 konaném dne 14. 12. 2016 byl projednán bod “Dům Ema – Barrandov, DUR, Záměr BD na pozemcích č. parc. 954/12 část a další v k.ú. Hlubočepy”.

RMČ P5 přijala usnesení, že “Bere na vědomí záměr stavby „Dům Ema – Barrandov“ na pozemcích č. parc. 954/12, 42, 43, 1, 11 v k. ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 08/2016”.

V tomto bodě je uvedeno, že: Materiál byl projednán ve Výboru územního rozvoje 29. 11. 2016”. Chybí zde však informace, že materiál byl projednán také na Komisi dopravní, a chybí zde usnesení Komise dopravní, ve kterém bylo jednomyslně přijato klíčové usnesení, že KD požaduje, aby parkovacích stání k bytům bylo minimálně tolik, kolik je v projektu bytů.

Ptám se vás, pane starosto:

  • Proč, když na komisích a výborech stále řešíme, že na Barrandově, kde bydlím i já, je kritický nedostatek parkovacích míst, přesto Rada MČ schválí projekt, ve kterém je méně parkovacích stání pro budoucí majitele bytů, než je bytů, a nezohlední stanovisko Komise dopravní?
  • Jak zdůvodníte, že přijímáte rozhodnutí, které je v neprospěch občanů Prahy?
  • Proč jste jako předkladatel bodu nepřiřadil k bodu usnesení Komise dopravní?
  • Jak vysvětlíte, že došlo k porušení Jednacího řádu Rady MČ, když paragrafu 6 “Podklady pro jednání zasedání RMČ P5”, v bodě 4 d) je uvedeno, že “Materiály pro jednání RMČ P5 vždy obsahují: předkladatele a poznámky o schválení komisemi RMČ P5, výbory ZMČ P5”.
  • Proč RMČ rozhoduje v rozporu s usnesením komise coby poradního orgánu RMČ bez jakéhokoli odůvodnění?
  • Co uděláte pro to, aby k porušování Jednacího řádu MČ nedocházelo?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 16. 2. 2017

Odpověď na interpelaci