window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

16. 2. 2017

Interpelace starosty Radka Klímy Martinou Pokornou

16. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 16. 2. 2017

MUDr. Radek Klíma, starosta ÚMČ Praha 5

Věc: Veřejná zakázka: „Interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná“

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci veřejné zakázky.

V zadávací dokumentaci v příloze č. 4 Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů je uvedeno, že dodavatel “realizoval v posledních 3 letech min. 1 zakázku na službu obdobného charakteru v rozsahu, jako je tato veřejná zakázka malého rozsahu. Službami obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služby, jejichž předmětem bylo zpracování interaktivní webové či obdobné aplikace kombinující mapové podklady s datovými informacemi o subjektech v zobrazované lokalitě, případně služby obdobného charakteru a funkčnosti, a to ve finančním rozsahu minimálně 400 000 Kč bez DPH”.

Z webových stránek vítězného dodavatele Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. (swissconsulting.cz) se dozvíme, že:

 • hlavní činností je působení v oblasti ekonomického a podnikového poradenství a v současné době se zabývá především řízením a realizací projektů a odbornou asistencí jednatelům spol. s r. o.
 • Dále má dodavatel v portfoliu řešení dílčích činností spojených s osobní asistencí jednatelům, zejména v oblasti společenských smluv, dědění a vypořádání obchodních podílů atd.
 • Pořádají odborné semináře například na témata: rizika a příležitosti spol. s r. o., společenské smlouvy, dědění a vypořádání obchodních podílů, benefity a motivace, motivace manažerů, prodej firem apod.
 • A v referencích na projekty najdeme Škola jako úřad, Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč o práci, Právo pro firmy a Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti práva a řízení projektů.

Tedy ani zmínka o tom, že by dodavatel realizoval veřejnou zakázku, jak je požadováno v technických kvalifikačních předpokladech zadávací dokumentace.

Zato…

Uchazeč BrusTech s.r.o. (it.brustech.cz), který ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek figuruje až na druhém místě, se zabývá vývojem webů, webových aplikací, e-shopy, specifickými on-line řešeními, IT poradenstvím, CRM a pod.

V sekci Reference má například zakázky:

 • Dotace a fondy EU – vyhledávač dotačních programů (dotace-fondy.eu) realizovaný pro společnost Asistenční centrum, a.s. a i web společnosti (asistencnicentrum.cz)
 • webové stránky společnosti Sykora Swiss Consulting CZ (swissconsulting.cz)
 • webové stránky společností Brain Solutions Institut (bsi.cz), s.r.o, AC Innovation s.r.o. (acinnovation.cz) a AC Education s.r.o. (aceducation.cz), ve kterých je jednatelem Ing. František Jochman a společníkem s vkladem Asistenční centrum, a. s.
 • webové stránky projektu Řízení inovací (rizeniinovaci.cz) společnosti VVV MOST a web této společnosti (vvvmost.cz), kde jsou jednateli RNDr. Jaroslav Jochman a Ing. Ladislav Jochman 

a v sekci Reference také překvapivě uvádí referenci na zakázku Obchody a služby Prahy 5, včetně mobilní aplikace na GooglePlay obchodysluzby.praha5.cz realizovanou v prosinci 2016!

Toto zavdává důvodné podezření, že firmy byly spolu domluvené na realizaci zakázky předem.

Mezi další neméně zajímavá fakta patří to, že:

 • rozdíl v nabídkové ceně mezi oběma oslovenými firmami bez DPH je rozdíl 30 000 Kč;
 • Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. má provozovnu v Mostě a BrusTech sídlí v Mostě;
 • člen realizačního týmu Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. konzultant RNDr. Jaroslav Jochman je předsedou dozorčí rady Asistenčního centra, a.s. se sídlem v Mostě, které je partnerskou společností Hospodářské komory. RNDr. Jaroslav Jochman je též bývalým místopředsedou představenstva Okresní hospodářské komory Most a bývalým předsedou dozorčí rady Podnikatelského servisu HK ČR. A v těchto a dalších společnostech Asistenčního centra a sítě Hospodářských komor figurují další osoby s příjmením Jochman;
 • stejné trvalé bydliště v Mostě a příjmení, jako má jednatel BrusTechu s.r.o. Ing. David Smetánka, Ph.D., má také Ing. Jakub Smetánka, který je bývalým místopředsedou představenstva Asistenčního centra a.s. se sídlem v Mostě.

Podle Transparency International je provázanost realizačního týmu jedním ze signálu podvodu.

Ptám se vás tedy, pane starosto:

 • Byla odeslána výzva k účasti na uvedené veřejné zakázce nejméně 3 dodavatelům, jak je požadováno v Metodickém návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu? Které firmy to byly?
 • Na základě čeho byly dvě firmy z Mostu osloveny?
 • Žádám uveřejnění dopisu, kterým byly firmy osloveny.
 • Jakou referenci předložil vítězný dodavatel v bodě Technické kvalifikační předpoklady?
 • Proč nebyli osloveni firmy z Prahy 5, abychom podporovali podnikání podnikatelů na území naší MČ, ale firmy ve vzdáleném Mostu?
 • Informoval dodavatel, že se na plnění zakázky bude podílet také subdodavatel?
 • Poskytla MČ souhlas s tím, že se na plnění zakázky bude podílet také subdodavatel?
 • Je pro vás přípustné, aby uchazeč, který zakázku nezískal a skončil na druhém místě, figuroval jako subdodavatel?
 • Nepovažujete za střet zájmů, že zakázku realizují firmy napojené na Hospodářskou komoru a jejich partnerskou organizaci Asistenční centrum?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 16. 2. 2017

Odpověď na interpelaci