19. 6. 2018

Interpelace místostarosty Martina Slabého Martinou Pokornou

25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018

Martin Slabý
1. zástupce starosty ÚMČ Praha 5

Věc: Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5

Vážený pane místostarosto,

obracím se na vás jako na radního pro veřejný prostor ve věci používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5. Glyfosát, který je základní účinnou látkou Roundupu a dalších prostředků proti plevelu, je od března 2015 podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace řazený mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A). Monsanto tvrdí, že Roundup je pro člověka naprosto neškodný a biologicky plně rozložitelný. Z výsledků nezávislé studie však vyplývá, že bezpečná denní dávka je dvanáctkrát nižší, než množství které povolují zákony. A podle dalších studií víme, že v trávicím traktu se vstřebává cca 15-30 % této látky, která zůstává v tkáních, a že 6 z 10 obyvatel České republiky má ve svém těle přítomný glyfosát. Navíc se v rostlinách ukládá a není možné se ho zbavit omytím plodů.

Dále se z výzkumů nesponzorovaných Monsantem dozvíme, že glyfosát vede k výživovým deficitům i systémové toxicitě a je jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů vývoje mnoha chronických onemocnění. Inhibuje cytochrom P450 (CYP) – enzymy, které jsou zásadní pro zneškodnění toxických látek ze zevního prostředí. Omezení schopnosti těchto enzymů omezuje likvidaci škodlivých látek v organismu, a tak zvyšuje i jejich škodlivost. Negativní následky jsou pak zákeřné a projevují se pomalu v podobě zánětlivého poškození buněk celého organismu. Následkem jsou dnes nejběžnější onemocnění spojované se západním způsobem stravy, jako jsou onemocnění žaludku a střev, obezita, nemoci srdce, deprese, neplodnost, autismus, nádorová onemocnění a nebo Alzheimerova nemoc.

Co se týče množství použitých herbicidů, které neobsahují jen glyfosát, ale celý koktejl chemikálií, je množství použité v zemědělství řádově vyšší než použití ve městech a při údržbě veřejného prostranství. Nicméně právě ve městech je kontakt většiny obyvatel s těmito látkami mnohem intenzivnější na bázi denního pobytu a herbicidy mohou interagovat v prostředí nebo v lidském těle s dalšími látkami, které se již v znečištěném městském prostředí vyskytují. Musíme vzít v potaz malé děti nebo domácí mazlíčky. Déšť může spláchnout přípravek do vody a dále kontaminovat půdu. Navíc spolu s nežádoucí vegetací je ničena i vegetace žádoucí.

Jedním z předpisů, kterým se MČ může řídit, je směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady č. 128/2009, odst. (16): “Použití pesticidů může být zvláště nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, jako jsou například lokality Natura 2000 chráněné v souladu se směrnicemi 79/409/EHS a 92/43/EHS. Na jiných místech, jako jsou veřejné parky a zahrady, sportoviště, rekreační plochy, školní pozemky a dětská hřiště, a v těsné blízkosti zdravotnických zařízení jsou rizika vyplývající z vystavení vlivu pesticidů vysoká. V těchto oblastech by mělo být používání pesticidů omezeno na minimum, nebo zakázáno. Pokud se pesticidy používají, měla by být stanovena vhodná opatření pro řízení rizik a v prvé řadě by mělo být zvažováno používání pesticidů představujících nízké riziko a metod biologické ochrany“.

Argument, že to bez roundupu nejde, neobstojí. Herbicidní přípravky lze nahradit vhodnějšími prostředky s přihlédnutím na konkrétní použití. Například pro hubení plevelů mezi dlažbou ve městě jsou tyto alternativy:

 • odstranění pomocí napařovacího zařízení, které pod vysokým tlakem opaří rostliny párou o teplotě 108 °C
 • odstranění ostrými kovovými kartáči na zametacím voze, speciálně určeném pro chodníky. Ty ze spár plevel vytrhají a vůz je nasaje do zásobníku
 • plevel se vytrhne
 • nebo prostě nedělat nic, zvlášť pokud tráva mezi dlažbou ničemu nevadí. Každá zeleň, která se zachytí na chodníku, tak nám může pomoci v létě lépe dýchat, protože zachytává dešťovou vodu a uvolňuje ji potom do ovzduší. Nemusíme sekat trávu úplně na nízko, protože zachytává lépe prach. Jak se v létě rozpaluje povrch chodníků a z města se stává výheň, tak za každou zeleň můžeme být nakonec vděční a být tolerantnější. Není potřeba vše likvidovat.

Pokud je na území MČ herbicid s označením Roundup používán například firmami provádějícími úklid a údržbu čistoty a zeleně, jsem pro úplný zákaz používání. Je zde namístě přiklonit se k institutu předběžné opatrnosti. Jde o naše zdraví a životy a je naprosto zbytečné se nechat vystavovat rakovinotvrným látkám.

Škodlivých vlivů na zdraví je v našem životním prostředí až dost a není třeba k nim přidávat další.

Ptám se vás, pane místostarosto:

 • Je na území naší MČ používán herbicid Roundup?
 • Pokud ano, v jakých lokalitách je používán?
 • Je používán na dětských hřištích, sportovištích a ve školních areálech?
 • Vzhledem k tomu, že na Praze 5 je stále ještě nějaká nezastavěná zemědělská půda, používají zemědělci na polích Roundup? Pokud ano, informují zemědělci o postřicích herbicidy, aby se kolem pole nepohybovali lidé, s dětmi na procházce nebo venčili své domácí mazlíčky?
 • Používají Roundup na území MČ Praha 5 Lesy hl. m. Prahy?
 • Pokud je Roundup na území MČ používán, dodržují firmy vykonávající úklid pro MČ zákon o rostlinolékařské péči (zákon č. 326/2004 Sb. v platném znění)?
 • Mají pracovníci, kteří tyto přípravky používají, a ti, kteří je řídí, ze zákona vyplývající osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin?
 • Jste ochoten se zasadit ještě teď nebo v příštím volebním období, pokud budete zvolen, za zákaz používání toxického Roundupu a začít používat šetrnější přístupy k údržbě zeleně a veřejného prostranství?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 19. 6. 2018

Odpověď na interpelaci