28. 9. 2018

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 11. 9. 2018

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Retence dešťových vod Studie Na Pláni

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci dopisu spolku Za zelené Malvazinky adresovaného dne 20. 8. 2018 Radě MČ Praha 5 ve věci “Žádost o revizi Studie Na Pláni, schválené dne 20. 12. 2017 Radou MČ Prahy 5, z hlediska nedostatečných schopností retence dešťových vod v lokalitě mezi ulicemi Na Pláni a K vodojemu”.

V dopisu se dočteme, že při zadání studie upozornil spolek na to, že se ulice K vodojemu vždy při silnějším dešti mění v řeku a že dochází ke zhoršování. Zároveň zcela logicky požadovali nerušit zelenou plochu před hřbitovem a restaurací U Krbu, která částečně pomáhá při vsakování dešťové vody a chtějí, aby bylo prověřeno celé území Studie Na Pláni z hlediska vsakování a zadržování dešťových vod. Což někteří víme, že je jedním z opatření, která mají pomoci v krajině, aby dešťová voda netekla rovnou do kanálu, zůstala v krajině, kde je jí třeba, a pomáhala zmírnit následky přívalových dešťů, které jsou čím dál častější.

Spolek upozorňuje na to, že skutečná plocha zeleně je mnohem menší, než jaká je uvedena ve studii – plocha stromů zabírá 600 m2 podle studie, kdy jsou předpokládám započítány koruny stromů, nikoli skutečná plocha na zemi schopná vodu vsáknout. Navíc dojde ke zmenšení této plochy za účelem rozšíření parkoviště a není ze studie zřejmé, co bude se zeleným pásem vedoucím kolem ulice Štorkánova. Podle výpočtů spolku je ztráta retenční půdy okolo 150 m2. Na základě techto zjištění spolek žádá o revizi Studie Na Pláni, schválené dne 20. 12. 2017 Radou MČ Prahy 5, z hlediska nedostatečných schopností retence dešťových vod v lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu a následnou implementaci závěrů revize do studie, eventuálně do jiného řešení lokality.

Ptám se Vás tedy, pane starosto,

  • Umožníte prověřit, jak se změní podle studie současný špatný stav při přívalových deštích, když se ubere retenční plocha výstavbou a vydlážděním a sníží se schopnost vsakování dešťové vody?
  • Co plánujete udělat s dešťovou vodou, která se nevsákne? Odvádět ji do kanalizace? V době klimatických změn, kdy je každá kapka deště dobrá?
  • Není lepší v místech, kde dochází k masivnímu splachování vody do kanálu, vytvořit opatření pro zasakování vody?
  • Zasadíte se o to, aby studie a developerské projekty, které se budou projednávat v rámci poradních orgánů, obsahovaly konstruktivní, případně inovativní, řešení nakládání s dešťovou vodou?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 11. 9. 2018

Odpověď na interpelaci