10. 4. 2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Bez jakýchkoli ohledů na místní občany a podmínky ve stavebním povolení developer Central Group v dubnu 2016 zahájil výstavbu kontroverzních domů B1 a B2. Na svém webu tuto stavbu označuje jako Rezidence Jenišovská. Od Peroutkovy ulice by jeden z těchto domů mohl vypadat asi takto.

Část dlouhé historie

Po sérii úředních omylů a promarněných slibů se zahrady bytových domů z roku 1950 dostaly do vlastnictví stavební firmy Central group, která na nich a v těsné blízkosti původních domů chce bezohledně prosadit rozměrné novostavby.

Stavební úřad Prahy 5 vydal územní rozhodnutí, přestože nové stavby se k původním domům vůbec nehodí, budou je značně převyšovat a zastiňovat, nebudou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti, chybí prostor pro parkoviště a vjezd k novým domům by musel být řešen tunelem a terénními zářezy, které by zcela narušily ráz oblasti.

Občanské sdružení pro ochranu životních podmínek od Bulovky po Šalamounku vždy podalo včas odvolání, a toto vždy obsahovalo desítky kvalifikovaných námitek, ke kterým Stavební úřad MČ Praha 5 nepřihlédl.

Většinou starší obyvatelé původních domů jsou v šoku – nejprve jim pokáceli stromy na zahradě, a teď jim hrozí, že přijdou nejen o zahrady, ale i o přístupové cesty, venkovní opěrné zdi, ploty a branky a dosud klidné životní prostředí a jejich domy těsně sevřou tunely, zářezy a nové vysoké ploty.

Stavební úřad doposud ignoroval všechny námitky a protesty dotčených občanů a v řízení o stavebním povolení je zcela opomenul.

Poslední baštu odporu představují pozemky 1484/80 a 1484/81, které patří městu a které Central Group potřebuje pro zařízení staveniště. Rada městské části ještě v prosinci roku 2014 odmítla tyto pozemky developerovi pronajmout, ale o 9 měsíců později starosta Klíma oklamal radu svým tvrzením, že Central Group uzavřel s občany dohodu o nějaké blíže nespecifikované kompenzaci za výstavbu. To je samozřejmý nesmysl, protože zásadní zhoršení životního prostředí se kompenzovat nedá a už vůbec ne nějakou almužnou. Přesto však starosta Klíma, radní Richter, radní Čahoj (všichni TOP 09) a místostarosta Smetana (ČSSD) otočili o 180 stupňů a schválili nejen „dohodu o využití pozemků“, která firmě umožní stavět, ale navíc ještě „smlouvu o spolupráci ve věci kácení stromů“ a to ještě za cenu podstatně nižší, než je obvyklé. Proti byli jen místostarosta Budín (SZ) a místostarosta Šolle (KDU-ČSL), hlasování se bohužel zdržel radní Hnyk (SZ).

Současná turbulentní a nepřehledná situace ve vedení samosprávy na Městské části Praha 5 tak už má zcela konkrétní nepříznivé dopady na občany městské části. Nejistota, jak dlouho dosavadní koalice ještě vydrží, patrně vedla část rady v čele se starostou Klímou ke krokům, které jsou v příkrém rozporu s jejím programovým prohlášením. V něm se rada zavazuje chránit tzv. stabilizovaná území a jejich architektonické a urbanistické hodnoty před necitlivými stavebními zásahy, které by měnily jejich charakter, ujišťuje, že bude prosazovat citlivý územní rozvoj, prohlašuje, že bude aktivně využívat legálních možností zasahovat do územních a stavebních řízení a tím prosazovat zájmy obce a jejich obyvatel s respektem k jedinečným lokalitám Prahy 5 a s důrazem na jejich ochranu, atd. Ti čtyři členové rady, zřejmě při vědomí, že jim hrozí ztráta pozic zajišťujících přístup k rozhodování, popřeli svoje dosavadní postoje a sliby, občany v podstatě hodili přes palubu a vyšli vstříc společnosti Central Group. A snad jí ještě budou pomáhat kácet stromy!

Snahu starosty Klímy vyhovět společnosti Central Group navíc kryje Mgr. Jakub Lapáček, pověřený funkcí tajemníka MČ Praha 5. Panu ing. Formánkovi, předsedovi spolku Pro ochranu příznivých životních podmínek v prostoru od Bulovky po Šalamounku, kam lokalita spadá, totiž odmítl následně zpřístupnit radou schválené texty obou smluv, viz Odpověď na žádost k nahlížení. Čtyři družstva se sídlem v Mikšovského ulici a spolek Pro ochranu příznivých životních podmínek obratem podaly radě MČ podnět, v němž ji upozorňují, že jednala v rozporu s usnesením zastupitelstva MČ i s vlastním programovým prohlášením a navíc se dopustila protiprávního jednání tím, že svůj záměr nezveřejnila předem.

Věc má ještě další podivné souvislosti: Jakub Lapáček je také člen TOP09, Radek Klíma je jeho stranický šéf. Kromě funkce tajemníka MČ P5 Lapáček současně vykonává funkci zastupitele za TOP09 v Praze 13, což je podle zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praha neslučitelné (viz § 81 odst.5 a § 103).

TOP09 v Praze 5 už zřejmě ztrácí půdu pod nohama a s tím i veškeré zábrany. A naši důvěru nám bere opravdu víc než jsme si mysleli.

Vasi_duveru_bereme_zodpovedne_vic_nez_si_myslite

Odkazy na další informace

Webové stránky Kauza Viladomy Farkáň
Webové stránky ViladomyFarkáň.cz – Zastavme stavbu, prosaďme zeleň pro všechny
Webové stránky Central Group

Významné události a dokumenty

01.09.2019 estav.cz: Úřad dodatečně povolil místními odmítanou stavbu domů v Praze 5
10.04.2017 Arnika.org: Arnika kritizuje developerský slovník českých poslanců
12.01.2017 Informační systém EIA: Viladomy Na Farkáně I, viladomy B1 a B, Praha 5, parc. č. 1475/5, 1475/6, 1475/429, k.ú. Košíře
04.01.2017 Odbor ochrany prostředí MHMP: Posouzení vlivů na životní prostředí
07.11.2016 Stavební úřad MČ Praha 5: Výzva k bezodkladnému zastavení prací
20.10.2016 Odbor stavebního řádu MHMP: Odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 5
27.09.2016 VáclavLáska.cz: Dopis starostům o praktikách Central Group
21.09.2016 Usnesení Rady MČ Praha 5: Výpověď smlouvy o nájmu pozemku Central Group 23. investiční a. s. – stavební zábor na pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře
02.06.2016 Praha5.cz Radní požádali o přezkoumání situace na stavbě Viladomy Na Farkáně
16.05.2016 MHMP: Příkaz ke zrušení územního souhlasu s umístěním protihlukové stěny
20.04.2016 ČT Události v regionech: I přes dlouholetý odpor místních začíná stavba dvou byt. domů Na Farkáně
15.04.2016 Právo: Máme ze života peklo, tvrdí místní
14.04.2016 Blesk: Zastupitelstvo P5 provázely slzy a emoce: Lidé se s výstavbou viladomů na F. nechtějí smířit
14.04.2016 Občanka MŘ: Emotivní vystoupení na jednání zastupitelstva
14.04.2016 Jan Formánek: Interpelace na jednání zastupitelstva
14.04.2016 jednání Zastupitelstva MČ P5: stenozáznam (viz strany 29-36 a 61)
14.04.2016 Právo: Lidé protestují proti stavbě Na Farkáně
13.04.2016 Blesk: Boj lidí proti stavbě viladomů Na Farkáni vygradoval: Na zastupitelstvu vytasí žluté karty
12.04.2016 Pražský deník: Místním se nelíbí nová výstavba v ulici Na Farkáně, kritizují úřady
11.04.2016 Blesk: Hněv lidí dopadá na Prahu 5: Před okny nám vyrostou viladomy, zlobí se
11.04.2016 Spolek POPZP: tisková zpráva Central Group brutálně terorizuje místní obyvatele při nelegální výstavbě Viladomů Na Farkáně
10.04.2016 Spolek POPZP zve: shromáždění občanů proti výstavbě 12.4. a 14.4.2016
10.04.2016 Žluté karty: CG ničí PrahuCG nám ničí životCG na Farkáni nechceme, CG staví na Farkáni bezohledně, CG už na Praze 5 nechceme
07.04.2016 Hygienická stanice HMP: Vyjádření k žádosti: oplocení stavby „Viladomy Na Farkáně I“ – objekty B1, B2
07.04.2016 místní obyvatelka: Páni mistři od stavebního dozoru zkouší, co všechno si ještě necháme líbit
09.03.2016 RMČ P5: schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1484/81 … společnosti Central Group … (5/0/2)
09.02.2016 RMČ P5: schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1484/81 … společnosti Central Group … (5/0/3)
09.02.2016 RMČ P5: schvaluje dohodu o využití pozemku parc. č. 1484/81 … na oplocení stavby … (5/0/3) 
26.11.2015 Blog radního Petra Hnyka: Zubatého, zahrádky a viladomy na Farkáni
21.09.2015 Družstva v ulici Mikšovského a Spolek POPŽP: Podnět radě MČ P5 k dohodám s Central Group
21.09.2015 Ing. Jan Formánek: Žádost o kopie smluv a Odpověď na žádost k nahlížení
15.09.2015 RMČ P5: schvaluje dohodu o využití pozemků parc. č. 1484/81 … s Central Group … a kácení (4/1/2)
16.12.2014 RMČ P5: neschvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1484/81 … firmě Central Group
23.11.2014 Družstva v ulici Mikšovského a Sdružení POPŽP: Podnět radě MČ P5 k záměru pronájmu staveniště
říjen 2014 stavební úřad MČ P5: pravomocné stavební povolení
14.07.2014 RMČ P5: neschvaluje vstup na pozemky parc. č. 1484/81 … pro ELPO kabelové sítě …
18.03.2014 RMČ P5: neschvaluje pronájem pozemku parc. č. 1484/81 … , schvaluje aby MČ P5 vstoupila do správních a soudních řízení … a v případě zjištění rozporu … s právními předpisy využila veškeré dostupné právní prostředky … schvaluje odvolání všech plných mocí a souhlasů MČ P5 udělených CG … !!
18.04.2013 ZMČ P5: Nesouhlas s masivní výstavbou v oblasti ulic Na Farkáně a Mikšovského
18.04.2013 Ing. Karel Kocman: Výzva k nesouhlasu se zástavbou
15.04.2013 Otevřený dopis zastupitelům – Žádost o deklaratorní vyslovení nesouhlasu
13.04.2013 Krajskélisty.cz: Při obraně domova se málem zmrzačila. Bude teď žít za zdí?
09.04.2013 Informace o minulých a především budoucích újmách obyvatel kolem staveb Viladomy Farkáň
07.04.2013 RNDr. Drahomír Bárta: Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999
02.04.2013 Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek: Nesouhlas s kácením
02.04.2013 Metro.cz: Malvazinky obsadí developeři. Místní obyvatelé se bouří
14.03.2013 Miluše Říhová: Otevřený dopis zastupitelům a RMČ Prahy 5
02.03.2013 Aktuálně.centrum.cz: Občané Prahy 5 marně bojují s úřady. Kvůli developerovi
15.02.2013 Miluše Říhová: Příběh obyvatel domů n. p. Motorlet
05.02.2013 Starosta MČ P5 Ing. Zelený: Odpověď na petici týkající se záměru stavby „Viladomy Farkáň“
11.12.2012 Ing. Karel Kocman: Interpelace zastupitelstva MČ Praha 5 – Petice občanů proti nevhodným stavbám a výzva ke zlepšení koncepce zástavby v Praze 5
29.11.2012 MČ P5 – Central Group: Smlouva o právu provést dočasnou stavbu
05.04.2012 MČ P5 – Central Group: Smlouva o právu provést stavbu
2012 Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek: Requiem za jedli stejnobarevnou
2012 Viladomy Farkáň – otazníky a vykřičníky spojené s kauzou
2012 Leták občanské iniciativy – Zastavme masivní stavby!
2012 Rada MČ P5: Smlouva o smlouvě budoucí s Central Group
březen 2012 Pražan: Před domy jim pokáceli stromy – tak se dověděli, že se bude za jejich okny stavět
12.01.2011 Central Group – MHMP: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací
29.10.2009 Stavební úřad MČ Praha 5: Rozhodnutí o umístění stavby o dělení a scelování pozemků

Fotogalerie

Autoři: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta