2. 3. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 22. 1. 2019

Vážení čtenáři, Strana zelených se sice do zastupitelstva MČ Prahy 5 nedostala, ale nadále se účastní politického života. I za vás docházíme na jednání výborů a komisí, hlavně těch, které řeší územní rozvoj, životní prostředí, apod. Chceme, aby i široká veřejnost byla o dění v naší městské části pravidelně informována, a proto jsme se rozhodli na našem webu zveřejňovat vlastní zprávy z jednání vybraných komisí a výborů, které budou pro občany Prahy 5 snad čitelnější a více zasazené do souvislostí než strohé oficiální zápisy, které jsou k dispozici na webu radnice. Sledujte web Strany zelených a dozvíte se víc!

Rezidence Na Loužku – 3 bytové domy místo jedné vily

Jde o návrh zástavby v ulici Na Loužku v k.ú. Smíchov, na parcelách náležející k původní vile z počátku 30. let minulého století, ve které dříve mj. bydlel bývalý prezident ČSSR Antonín Novotný a další prominenti socialistického státního aparátu. Vila je sice v provozuschopném stavu, ale nyní už ji vlastní developer, jehož záměrem je, tuto stavbu bez památkové ochrany zbourat se vším, co se na parcelách č. 1393, 1394, 1408/14, 16 nachází, a místo toho tam realizovat trojici bytových domů se společnými podzemními garážemi. Funkční využití území na těchto parcelách je OB – což je v souladu s novým návrhem. S konkrétním provedením stavby zde přítomné hosty seznámil architekt z ateliéru KAAMA, který patří k autorům některých odvážněji pojatých staveb v Praze (rezidence Kavčí Hory, rezidence Záběhlice, apod.).
Stavba má být dopravně napojena do oblouku ulice Na Loužku, kde je v sousedství stavby nejníže. Bude nepochybně velmi náročná na založení a stabilizování tělesa výše položené ulice. Rozsah zemních a stavebních prací bude velký a nejbližší sousedé se obávají vlivu na své nemovitosti a zhoršení kvality bydlení při průběhu stavby, i jejím následném provozu. Nepochybně dojde ke změně krajinného rázu v blízkém okolí – bude zničena současná kvalitní zeleň – např. vzácnější jehličnany. Nové domy budou vyšší než domy v sousedství, ale využívají výhodu svého umístění na nižší terénní úrovni, takže vizuálně nepřesáhnou výšku domů na protější straně ulice.
Někteří členové výboru vyslovili dílčí námitky k tomuto záměru, které byly konstatováním neúcty k funkční stavbě a k charakteru okolní zástavby. Ing. Laciga vyjádřil nespokojenost s nadměrnou zastavěností pozemku (podlažnost 0,92) a výškou stavby – za vhodné by považoval stavbu o jedno patro nižší. Návrh stavby naopak obhajovala jako zdařilý a šetrný k okolí Ing. arch. Hamanová.
Prostor k vyjádření názorů dostali též zástupci veřejnosti. Předsedkyně spolku Přátelé Malvazinek Jolana Dočekalová zde vybízela k důsledné ochraně současné flory i fauny a poukázala také na to, že tato rozsáhlejší stavba bude jednou z několika dalších, které by tuto stabilizovanou lokalitu významně zatížily. Odvolávala se na svůj dopis s námitkami, který poslala zastupitelstvu a členům VÚR. Apelovala na neschválení tohoto návrhu zástavby. Obavy o narušení svých vlastnických zájmů s uvedením případných rizik poškození svých staveb přednesli také sousedé této plánované stavby.
VÚR návrh schválil – hlasování se zdržel Ing. Z. Laciga.
Další souvislosti viz kauzu Rezidence Na Loužku

Jinonice Botanické náměstí – převod pozemku

Podívejte se na mapu, kde to je. Jedná se o převod pozemku č.p. 1342/818 k.ú. Jinonice do vlastnictví a správy MČ Praha 5. Se současným stavem pozemku, který má zůstat veřejně přístupný, seznámil přítomné místostarosta Martin Slabý. Jde o pozemek, který po dokončení svých stavebních aktivit předala do vlastnictví hl. města (Výstaviště Praha) společnost SKANSKA. Došlo by k sjednocení vlastnictví veřejně přístupných pozemků v uvedené lokalitě.
Výbor odsouhlasil, aby zastupitelstvo projednalo převedení pozemku a požádalo Magistrát o bezúplatný převod uvedeného pozemku do vlastnictví MČ Prahy 5.

Košíře Na Stárce – úprava územního plánu U0909

Podívejte se na mapu, kde to je. Projednávala se již před řadou let, souvisela s projektem výstavby obytného souboru na jihozápadní straně ulice Na Stárce v Praze 5 Košířích. Měla změnit kód míry využití území C na D, rozhodnutím soudu však byla zrušena. Nyní se snad jedná o možnost stavby tělocvičny pro ZŠ Beníškova.
Historii kauzy viz Na Stárce

Jinonice Novoveská – úprava územního plánu U1217

Podívejte se na mapu, kde to je. Úprava souvisí s projektem výstavby obytného souboru Bydlení Jinonice. Původní škvárové hřiště u ulice Novoveská má změnit na stavební pozemek s kódem míry využití území D. Sousední pozemky patří městské části a je potřeba řešit dopravní napojení i na novou Radlickou radiálu.
VÚR se seznámí s dalšími podklady na příštím jednání, zatím vzal návrh na vědomí.

U Dívčích Hradů – návrh stavby na hranici PP Ctirad

Ing. arch. Čechová (vedoucí stavebního odboru ÚMČ) požádala o posouzení návrhu. Na pozemku s funkčním využitím OB na hranici s Přírodní památkou Ctirad v sousedství fungující vily (bytového domu) Leoše Mareše je navržen nový obytný dům s neobvykle vysokým koeficientem podlažnosti (mírou využití území) cca 1.7, navíc rozsáhlým balkonem zasahuje nad sousední pozemek s funkčním využitím ZMK (zeleň městská a krajinná). Protože stavební odbor nemá možnost účinného zásahu proti tomuto návrhu, který by se stal precedentem pro jiné návrhy staveb v této oblasti, žádá VÚR o návrh řešení.
Výbor se usnesl, že doporučí Radě MČ, aby se MČ jako účastník stavby proti tomuto návrhu odvolala.

Výsledný dojem

Všiml jsem si, že současné vedení stavebního odboru ÚMČ lépe než dřív chrání funkce okolního města a přihlíží k poměrům území, jichž se nové návrhy staveb týkají. Doufejme, že se bude jednat o dlouhodobější trend.
.
Karel Kocman