26. 3. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 12. 3. 2019

Vážení čtenáři, Strana zelených se sice do zastupitelstva MČ Prahy 5 nedostala, ale nadále se účastní politického života. I za vás docházíme na jednání výborů a komisí, hlavně těch, které řeší územní rozvoj, životní prostředí, apod. Chceme, aby i široká veřejnost byla o dění v naší městské části pravidelně informována, a proto jsme se rozhodli na našem webu zveřejňovat vlastní zprávy z jednání vybraných komisí a výborů, které budou pro občany Prahy 5 snad čitelnější a více zasazené do souvislostí než strohé oficiální zápisy, které jsou k dispozici na webu radnice. Sledujte web Strany zelených a dozvíte se víc!

Přítomni byli členové výboru: Ing. Milan Kryl, Bc. L. Herold, Ing. M. Černý, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, M. Slabý – místostarosta MČ, Ing. Arch. Z. Hamanová, Ing. Arch. Lukáš Vacek + tajemnice Ing.arch. Lampová

Waltrovka – umístění mateřské školy

Výbor jednal pouze o formálním přizpůsobení tzv. značek v Územním plánu skutečnému místu stavby mateřské školy. Změnu odsouhlasil v poměru hlasů 8 – 0 – 0.

Rezidence Na Loužku – tři bytové domy místo jedné vily

Základní fakta viz kauzu Na Loužku.
VÚR novou zástavbu odsouhlasil již 22. 1. 2019. Nyní reagoval na nesouhlasná stanoviska spolků působících v tomto území – Přátelé Malvazinek a Spolek za zelené Malvazinky a posoudil stavební záměr podle „Pravidel pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích MČ Praha 5“
Nejprve stanovil převažující charakter zástavby v dané oblasti –posoudil 53 domů v okolí z hlediska způsobu využití pozemků, zastavěné plochy, podlažnosti, architektonického stylu (šikmé/ploché střechy, apod.) zde např. 81% budov je celkově 4-podlažních, 70% s plochou střechou, kód využití území OB-E má 18 staveb …
Podle „Pravidel“ je možné při přestavbě budov v rezidenčních čtvrtích navýšit míru využití pozemku o jeden stupeň (v tomto případě tedy z OB – D na OB – E), zvýšit zastavěnou plochu o 30%, příp. zvýšit budovu o jedno podlaží. Výbor konstatoval soulad s Pravidly.
Přítomní zástupci spolků a též aktivisté politických stran stojících mimo radnici namítají rozpory ve výpočtech míry využití území a poukazují na nadměrný objem stavby složené ze třech budov propojených podzemní garáží.
Ing. arch. Hamanová zdůvodňuje objem stavby jako přijatelný, neboť se prý nachází na třech samostatných stavebních parcelách. Bohužel se nevyskytl žádný pohotový oponent – další využitelné samostatné parcely se totiž v dotčené parcele kolem domu nenacházejí, resp. jejich výměra a poloha další samostatnou zástavbu neumožňuje!
Zástupci radnice přislíbili, že se nevypořádanými námitkami jmenovaných sdružení budou dále zabývat a doporučili případným oprávněným účastníkům uplatnění námitek k charakteru stavby a jejího vlivu na okolí v budoucím stavebním řízení. Zda se stavba skutečně nevymyká územnímu plánu, posoudí dále stavební odbor MHMP.
VÚR má vyhodnotit připomínky podané oběma jmenovanými spolky a schválil projednání tohoto bodu hlasy všech přítomných členů (7 – 0 – 0).

Pod Kesnerkou 2354/41 – terasový viladům

Podívejte se na mapu, kde to je.
Výbor posuzoval návrh novostavby terasového viladomu Pod Kesnerkou 2354/41 na pozemcích 1037, 1038/1, 1038/2 v k.ú. Smíchov, která se má postavit po zdemolování současných funkčních staveb (vily a garáží) na uvedených pozemcích. Současná vila o celkově čtyřech podlažích je v zachovalém stavu, stejně jako později zbudované garáže u vzdálenějšího okraje chodníku. Uvedené stavby nejsou památkově chráněny.
Nový viladům je navrhován jako moderní šestipodlažní stavba (včetně podzemní garáže v suterénu pro 18 aut), výměra stavby se zvýší o 30% a dojde tím k zastavění více než poloviny stavebního pozemku, na kterém se nyní nacházela terasovitá zahrada. Obytná podlaží budou doplněna využitelnými terasami a budou po svém obvodu směrem do zahrady prosklená. Nejvyšší patro sice nepřesáhne hřeben původní valbové střechy, ale bude podstatně objemnější. Prezentace byla velmi rozsáhlá (akad.arch. V. Hodan) a následná diskuze také.
Nejbližší sousedé a další obyvatelé z této lokality vyjádřili svůj nesouhlas s tímto způsobem zástavby.
Nejpádnější námitku předložil ve formě analýzy současného projektu soused z domu níže po svahu (pan Dočekal) a poukazoval především na významný dopad vlastní stavby na všechny okolní nemovitosti včetně okolních komunikací a hlavně na to, že navržené prosklené byty a terasy budou vážným narušitelem soukromí na sousedních pozemcích. Původní stavba byla svým provedením mnohem diskrétnější (menší počet oken běžné velikosti, žádné vnější terasy).
Ing. arch. Čechová ze stavebního odboru poukázala na závazné stanovisko MHMP, kterým je plošně umožněna změna charakteru zástavby v původních pražských rezidenčních čtvrtích a stavebně stabilizovaných územích – jinými slovy Magistrát nepovažuje zahradní bydlení za udržitelnou kvalitu zástavby v Praze a v mnoha jiných stavebních řízeních námitkám podobného charakteru zpravidla nevyhoví.
VÚR konstatoval splnění Pravidel pro zástavbu a s mírnou výhradou pro úpravu profilu posledního podlaží směrem do ulice návrh jednomyslně přijal.

Poznámka pozorovatele jednání

K oběma předchozím kauzám chci jako občan a člen Strany zelených v Praze 5 zaujmout kritické stanovisko. Nesouhlasím s postojem Magistrátu, který ignoruje kvality pražské vilkové zástavby, a vyjadřuji podporu těm účastníkům stavby, kteří se budou proti takovým záměrům bránit. Všem vlastníkům těchto nemovitostí přeji, aby dokázali své domy udržet ve spokojeném rodinném vlastnictví – jedině tím se ubráníme postupnému ničení těchto kvalitních obytných lokalit v Praze!

Karel Kocman