26. 1. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 24. 9. 2019

Přítomní členové „popřevratového“ výboru: Ing. arch. Z. Hamanová předsedkyně VÚR, Ing. M. Kryl, Bc. L. Herold, Ing. M. Černý, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, Ing. arch. B. Jobová, RNDr. R. Palovský, JUDr. T. Homola, za úřad MČ Ing. Kábrt

Nad Turbovou

Upravený projekt bytového domu Nad Turbovou – na rozhraní ulic Nad Kavalírkou a Nad Turbovou na parcelách č. 1037/2, 1037/4, 1037/7, 1037/9, 1037/13 (2053/2) k.ú. Košíře, viz katastrální mapu.

Stavba má mít jen 3 nadzemní podlaží. VÚR doporučil předložit projekt radě MČ s podmínkou, že investor bude spolupracovat na rozvoji veřejné infrastruktury – poměrem 7/2/2.

Smolíkova

Projekt bytového domu Cibulka – Háj na slepém konci ulice Smolíkova – na parcelách č. 1739/2, 1748/45 a 1748/55 k.ú. Košíře, viz katastrální mapu.

Pozemek je zastavitelný, ale VÚR zpochybnil výpočet míry využití území a schválení návrhu odložil. Míra využití území musí být přepočtena bez sousední plochy LR, která do zastavitelné plochy nepatří, nebo musí být snížen objem nově navržené stavby.

Hlaváčkova

Projekt Polyfunkční domy Hlaváčkova mezi ulicemi Hlaváčkova a Plzeňská počítá s výstavbou souboru objemnějších staveb na parcelách č. 1151 a dalších v k.ú. Košíře, viz katastrální mapu.

Má zahrnovat bytový dům 7 NP + budovy pro účely školství (VŠ koleje). Zatím ještě nejsou vyjasněné současné ani budoucí majetkové poměry některých sousedních pozemků, potřebných pro realizaci návrhu, konfigurace budov nezaručuje potřebnou míru oslunění pro některé části staveb a jejich předpokládané funkce. VÚR zpochybnil i architektonický soulad s okolím a jednomyslně navrhl projednání odložit až do zpřesnění pohledových výkresů a ujasnění budoucích majetkových vztahů k předpokládaným objektům a příslušejícím pozemkům (p.č. 1161/1, 1166, 1167 a 1168) ve správě MČ Praha 5.

Kurandové

Bytový komplex Barrandez Vouz má vzniknout mezi ulicemi Kurandové a K Barrandovu na parcelách 954/2 a 954/13 k.ú. Hlubočepy, viz katastrální mapu.

Projekt je podmíněn změnou územního plánu Z 3365/19, která by využití území VV (veřejné vybavení), ZMK (zeleň městská a krajinná) a SV-E (všeobecně smíšené) změnila na SV-G (všeobecně smíšené s vyšší zástavbou).
VÚR konstatoval, že dodnes nebyla městské části představena studie, zdůvodňující smysl a potřebu této změny územního plánu, a navrhl Radě MČ nesouhlasit s návrhem změny Z 3365/19 – poměrem 11/0/0.

Rozkošného

Podnět na pořízení změny ÚP na území bývalé Radlické mlékárny na rohu ulic Rozkošného a Strakonická – na pozemcích parc. č. 631/4, 634/3, 635/1, 635/2, 635/3, 635/10 a 637/1 v k. ú. Smíchov, viz katastrální mapu.

Podnět žádá zkráceným postupem zvýšit míru využití plochy všeobecně smíšené SV-G na SV-I.
VÚR požaduje doplnit objemovou studii a odložil projednání podnětu.

Lochkovská

Podnět na pořízení změny ÚP u křižovatky ulic Lochkovská a Kosořská – na pozemcích parc. č. 224, 1649/2, 1653/3 a části 1648/1, 1648/3 v k. ú. Hlubočepy, viz katastrální mapu.

Podnět žádá změnit plochy LR na OB, jedná se o lesní pozemek a celoměstský systém zeleně.
VÚR doporučil řešit odstranění oplocení pozemku a radě MČ doporučil nesouhlasit se změnou ÚP – poměrem 10/0/0.

Kříženeckého náměstí

Společnost AHK architekti s.r.o. představila investiční záměr Barrandov studia a.s. na parcelách č. 1646/1 a části poz. parc. č. 883/1, 883/10, 885/28, 1644/1, 863/4 v k. ú. Hlubočepy, viz katastrální mapu.

Studie řeší rekonstrukci Kříženeckého náměstí na Starém Barrandově, která bude navazovat na připravovanou rekonstrukci komunikací Lumiérů a Skalní. Jedná se o významné veřejné prostranství, které společně s objektem Barrandovských studií ukončuje pohledovou osu komunikace Lumiérů. Předmětem rekonstrukce bude řešení nového konceptu náměstí, návrh nového vstupu do areálu FA Barrandov i úprava zastávky autobusových linek 230 a 105.
VÚR doporučil radě MČ souhlasit se studií „Barrandov – Kříženeckého náměstí“ za podmínky dořešení dopravy v klidu s ODP – poměrem 11/0/0.

Barrandovské ateliéry

Byla předložena podkladová studie Rozvoj komplexu barrandovských filmových ateliérů na pozemcích p.č. 886/7, 886/13, 886,14 a část 886/1 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví Barrandov Lands, a.s. a Barrandov studio, a.s., viz katastrální mapu.

Podmínkou je změna územního plánu Z 3127/12, která by funkce pozemků NL/ZKC, NL-ZMK, IZ, ZMK a ZVO-F změnila na VN-E, VN-A a NL. Celková plocha pro změnu ÚP byla z původních cca 25,4 ha zmenšena na cca 13,7 ha. Návrh odpovídá požadavku z usnesení, viz níže, aby změna nezasáhla do celoměstského systému zeleně v jižní části řešeného území.
VÚR doporučil radě MČ souhlasit se změnou ÚP dle podkladové studie Rozvoj komplexu barrandovských ateliérů, zpracované ateliérem Casua, s. r. o. v srpnu 2019, a zahájit jednání s investorem o spolupráci na rozvoji veřejné infrastruktury MČ Praha 5 dle „Zásad pro spolupráci s investory“ – poměrem 10/0/0.

Hübnerové

Záměr dostavby bloku bytového domu mezi ulicemi Hübnerové, Nedošínské a Kvapilova na parcelách č. 955/29 a 2041/5 v k.ú. Košíře, viz katastrální mapu, nebyl v rámci tohoto jednání VÚR projednán.

Nad Konečnou

Návrh Bytového domu Hlubočepy při ulici Nad Konečnou na parcelách č. 501, 502, 503 a 504/1 v k.ú. Hlubočepy, viz katastrální mapu.

VÚR doporučil radě MČ souhlasit se záměrem dle předložené studie, zpracované ateliérem Casua, s. r. o. v září 2019 a zahájit jednání s investorem o spolupráci na rozvoji veřejné infrastruktury MČ P5 dle „Zásad pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury“ – poměrem 9/0/1.

Waltrovka a Ženské domovy

Změna ÚP číslo Z 3103 se týká navýšení míry využití území (též i podlažnosti) v části zástavby SV v bývalém areálu Waltrovky z kódu G na H – umožnila by objemnější všeobecně smíšenou zástavbu.
Změna ÚP číslo Z 3113 mění způsob využití území z OV na SV (všeobecně smíšené) v části komplexu Ženských domovů – zde se jedná o přesnější označení již současného reálného užívání stavby.
VÚR vzal na vědomí informaci o společném jednání o návrzích změn územního plánu číslo Z 3103 a Z 3113.

Sanopz

Změna UP číslo Z 3104 má změnit způsob zástavby v místě zdravotnického areálu Sanopz v ulici Na Cihlářce.

Pozemek cca 4400 m2 má mít již využití OB (čistě obytný) místo původního VV (veřejné vybavení), z něho má být zachována pouze lokální pevná značka – jednalo by se např. o malou část stavby pro služby (zdravotnické nebo jiné).

VÚR vzal na vědomí informaci o veřejném projednání návrhu na vydání změny ÚP zkráceným postupem číslo Z 3104.

Různé

VURM ZHMP vydalo pro městské části usnesení a metodické doporučení o stop stavu změn územního plánu. VÚR vzal informaci na vědomí – poměrem 8/0/0.

Názor pozorovatele SZ

VÚR přistupoval ke všem projednávaným bodům s potřebnou obezřetností, aby nebyly nepříznivě ovlivněny funkce okolního osídlení. Zástavba, která atakuje veřejnou zeleň a životní prostředí nebo by významně zhoršila dopravní situaci v daném místě, by neměla být povolena, resp. neměla by být doporučena k dalšímu projednání kompetentními orgány MČ. Většina projednávaných návrhů byla s výhradami pozastavena, nebo přímo odmítnuta. Navrhovatelům byly jasně formulovány důvody nepřijatelnosti. Radnice musí hledat nejsprávnější cesty a přijatelnou míru územního rozvoje, aby nedošlo k neočekávaným kolapsům celkových funkcí města – podpořily se takové stavby, které jsou existenčně potřeba.

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta