24. 8. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 28. 7. 2020

Přítomní členové výboru: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová, Ing. Z. Laciga (on-line), K. Poláková, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, za stavební úřad MČ: Ing. arch. Čechová

Na Habrové (skautská klubovna)

Byla projednána studie přestavby bývalé trafostanice na Barrandově v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu – na pozemcích parc. č. 849/2, 864/4 a 863/49 v k. ú. Hlubočepy, viz přibližné zakreslení do mapy. Záměr uvedl Ing. Kryl a Bc. Herold, stavební řešení popsal projektant, autor studie. Původní stavba má půdorys 10 x 7 m, rovnou betonovou samonosnou střechu, vnitřní výška haly je 5 m. Jinak je to kvádr s přesunutým stropem nad průčelím.

Nová stavba zůstane z vnějšího pohledu nezměněna. Průčelí na severní straně bude z větší části proskleno, za ním bude společenská místnost – klubovna s možností sdílení i s jinými organizacemi a subjekty. Schodištěm uprostřed bude připojeno snížené 2. podlaží, kde budou prostory pro klubovou činnost, knihovnu a kancelář oddílu. V zadní části přízemí bude kuchyňka, umývárna a WC. Zhodnocen bude i okolní pozemek, využitý jako parčík a pro sportovní činnost, bude veřejně přístupný. Celkové náklady jsou vyčísleny na 4 miliony Kč s DPH.

K záměru se vyjádřil (i psanou připomínkou) Ing. Laciga, který navrhoval zvážit stavbu nové klubovny, aby náklady byly nižší. VÚR tuto možnost zpochybnil – jen demolice původní stavby by si vyžádala značnou část předpokládaných nákladů.

Zástupce Zelených se za veřejnost zeptal, zda je současná stavba staticky v pořádku, zda nejsou porušeny základy a stropní plášť. Byl projektantem ujištěn, že původní podlaha haly je na mohutném betonovém základu a strop není poškozen, obvodové stěny jsou pevné a celistvé, příčky mezi bývalými transformátory mohou být odstraněny. Rekonstrukcí by se stav budovy ještě zlepšil.

VÚR návrh schválil, Ing. Laciga se zdržel hlasování.

Tento záměr lze vyhodnotit jako všeobecně prospěšný a v souladu s funkcemi okolního osídlení.

Císařská louka západ

Projektanti prezentovali záměr soukromého investora zastavět téměř celý západní břeh Císařské louky – viz přibližné zakreslení do mapy. V přízemí domů by měla převažovat veřejná vybavenost, v nadzemních podlažích byty, v severní části zástavby by měla být výstavní síň. Záměr zdůvodňovali nutností „zlepšit“ uvedený prostor. Břeh dnes lemuje přístaviště, které by se v budoucnu mělo stát pouze ochranným přístavem pro ukotvení větších plavidel v případě zvýšeného průtoku Vltavy.

Aby mohl projekt realizovat, dává investor podnět na pořízení změny ÚP zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 5049/1, 5049/2, 5049/4, 5049/5, 5049/6,7, 5047/1, 5047/2, 5047/3, 5048/2, 5048/10, 5048/13, 5048/16 a 5048/17 v k. ú. Smíchov, kde žádá funkci území SV (smíšené využití) s vysokou mírou zastavění F.

VÚR tuto změnu územního plánu zatím nepodpořil a rozhodnutí odložil na některé z dalších jednání.

Zástupce Zelených se přihlásil s připomínkami, v nichž upozornil na to, že už si většinově nepřipouštíme ohrožení osídlení v záplavových územích Vltavy a že takovou zbytečnou a nebezpečnou zástavbou jdeme naproti obrovským škodám. Dále se zeptal, jak bude vyřešen odvod splašků v případě realizace této zástavby. Projektanti byli chvilku v rozpacích a pak se vyjádřili, že ve všech podobných případech jsou splašky nuceně přečerpávány do nejbližší kanalizační stoky a zde to bude také tak. Odpadové potrubí bude zřejmě vedeno v konstrukci lávek (přibyla by jedna nová v severní části ostrova), která bude min. 5 m nad normální výškou hladiny. Názor zástupce Zelených: Vjezd velkých plavidel při zvýšené hladině Vltavy by za nepříznivějších okolností byl při uvedené průjezdné výšce komplikovaný a spíše dokonce nemožný. Celý projekt je ukázkou nezodpovědného developerství, které nehledí na možné následky.

Pod Tratí (BD Strakonická)

Společnost Loxia chce mezi ulicí Pod Tratí a tělesem železnice, viz přibližné zakreslení do mapy, postavit obří až 12 podlažní bytový dům (3 suterénní podlaží s garážemi a až 9 podlaží nadzemních) !! Má být rozdělen do pěti samostatných sekcí s různobarevnými fasádami, s rozmístěním oken podobným jako v současné okolní zástavbě. Mělo by dojít k „revitalizaci“ dnes zanedbané lokality – v souladu s chystanou modernizací širšího okolí Smíchovského nádraží (projekty Smíchov City, Zlatý lihovar, atd.). Dům by měl korespondovat s půdorysem ulice Pod Tratí, která má dostat dlážděné chodníky a stínící stromy. Společnost předložila VÚR dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích parc. č. 5030/3, 5030/4, 5030/5, 5030/21, 5030/31 v k. ú. Smíchov.

VÚR požaduje dořešit dopravní připojení do ulice Nádražní funkčním přípojným pruhem – jinak nemá zásadní námitky. Vyhodnotí ještě písemné připomínky Ing. Lacigy, který se k jednání nemohl online vyjádřit z důvodu nefunkčního spojení.

Názor zástupce Zelených: Využití pozemku je nadměrné – pro únosné fungování uvedené části města by byla přijatelná budova s maximálně šesti nadzemními a dvěma podzemními podlažími.

Podbělová

Byla představena studie „Nájemné bydlení Podbělová“. V čistě obytné lokalitě na Barrandově na zastavitelných pozemcích parc. č. 920/1 a 920/2 v k.ú. Hlubočepy, viz přibližné zakreslení do mapy, by měl vyrůst dům s 12 bytovými jednotkami a garáží v suterénu. Měl by mít 3 nadzemní podlaží s ustupujícím nejvyšším podlažím, svým objemem by neměl významně rušit okolní urbanistický celek.

VÚR požaduje aby suterénní parkoviště mělo počet stání odpovídající počtu bytových jednotek v domě. Při splnění této podmínky s návrhem stavby souhlasí.

Kukulova

Byla předložena podkladová urbanistická studie, která řeší využití území na východním okraji Motolské skládky, viz přibližné zakreslení do mapy. Podél ulice Kukulovy by měla vzniknout zástavba a parkoviště P+R, které by využívali návštěvníci Prahy 5. Musí se však brát ohled i na případné prodloužení tramvajové trati a na koridor pro Břevnovskou radiálu, i když tento projekt už není podporován Magistrátem hl. m. Prahy. Měla by také vzniknout plocha pro relaxaci na pozemcích dřívější motolské skládky, až bude přiměřeně revitalizována. Projekt směřuje k projednání návrhu změny ÚP č. Z 2927/00, který je zatím ve fázi zadání.

Slovo na závěr

Stanoviska zástupce Zelených jsou připojena k jednotlivým návrhům. Rozhodující ale vždy jsou stanoviska vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, bez jejich aktivního přístupu nemohou Zelení za současného rozložení politických sil v Praze 5 podniknout žádné účinnější kroky. Přímí sousedé jsou účastníky územního a stavebního řízení ze zákona, bez jejich připomínek se argumenty proti nevhodným projektům těžko prosazují. Bohužel je třeba také stále připomínat, že ve shodě s potřebami dotčených území a životními podmínkami sousedů by měly být hlavně závěry kompetentních orgánů.

 

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta