13. 12. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 1. 9. 2020

Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová – předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová, Ing. Z. Laciga, K. Poláková, Bc. Slabý, JUDr. Tomáš Homola, za Radu MČ: Mgr. Doležal, za stavební úřad MČ: Ing. arch. Čechová

Rezidence Hansfalkovský dvůr

Projektanti z MPA studio, s.r.o. představili záměr realizace nového obytného areálu na pozemcích parc. č. 150 a 154 v k. ú. Hlubočepy, přibližně tady.
Místo původních hospodářských objektů, které byly doposud památkově chráněny a jsou často využívány k filmařským účelům, by zde měly být budovy výškově srovnatelné s okolní zástavbou, ale zapuštěné v širokém příkopu. Horní z obou suterénů by pak byl okolním terénem zakrytý jen částečně a mohl by být využíván už jako první nadzemní podlaží. Nesplňoval by tak podmínky pro suterénní část stavby a ta by ve skutečnosti převyšovala výškovou hranici o jedno patro. Obyvatelé z okolí se také obávají hustšího provozu v přilehlé ulici.
Přítomní členové výboru (např. Ing. arch. Vacek a Ing. arch. Jobová) poukazují na příliš velký rozsah zástavby a na nesoulad s počtem nadzemních podlaží. Navržené řešení nebere ohled na památkově chráněný objekt a je necitlivým řešením pro danou lokalitu – historické jádro obce.

VÚR doporučuje úpravu studie a její pozdější projednání v samostatném územním řízení.

BD Nad Klamovkou

Projekt kanceláře ADR s.r.o. umisťuje novou stavbu na pozemky parc. č. 4041, 4042 v k. ú. Smíchov, přibližně tady. Předpokládá demolici původní prvorepublikové vily, která přes ulici Nad Klamovkou sousedí s budovou základní školy v Podbělohorské ulici. Navrhuje sem třípatrový bytový dům s půdorysem cca 30 x 10 m, ve třech nadzemních podlažích má být sedm velkoplošných bytů a pod valbovou střechou ještě obytné podkroví. V suterénu mají být parkovací stání pro 14 vozů s výjezdem do ulice Podbělohorské. Stavba má mít uprostřed široké schodiště a okna v průčelí má mít rozmístěna tak, aby se velmi podobala školní budově. Investor se zřejmě snaží využít proporce sousední základní školy a získat tím co největší obytné prostory, na budoucí návštěvníky školy to ale může působit zmatečně. Velmi problematická by byla dopravní obslužnost z velmi frekventované Podbělohorské ulice.

VÚR se přes vyslovení různých kritických námitek (i ze strany veřejnosti a zástupce Strany zelených) rozhodl pro vyslovení souhlasu se záměrem této stavby – avšak s podmínkou, že návrh dopravního řešení bude projednán ve výboru dopravním ZMČ Praha 5. Doporučil také radě MČ zahájit jednání s investorem o spolupráci na rozvoji veřejné infrastruktury MČ Prahy 5.

Holyně

VÚR projednal návrh změny územního plánu U1329/04 pro pozemek s parc. č. 1792/66 v ulici U Náhonu na okraji Holyně v k.ú. Hlubočepy přibližně tady. Na dosud nezastavěné parcele o výměře 860 m2, využité dosud jako orná půda, je navrženo nové využití OB-B, které by umožnilo výstavbu obytného domu.

VÚR vzal návrh na vědomí bez připomínek.

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta