21. 6. 2020

16. zasedání Výboru životního prostředí, 11. června 2020
Prezentace projektu úpravy veřejného prostranství projektu s názvem „Top Rezidence Pomezí“ od společnosti KKCG
Řešení veřejného prostoru kolem projektu Top Rezidence Pomezí představil zástupce developera KKCG. Projekt zahrnuje výstavbu 4 obytných domů, 5 viladomů, 38 rodinných domů a 5 vil. Uprostřed projektu bude umístěn park s retenčním jezírkem na dešťovou vodu ze střech a komunikací. Podle memoranda z roku 2017 bude park a sportoviště po realizaci převedeno na městskou část. Park zachová některé ze vzrostlých stromů na pozemku, doplní jej výsadba trvalek.  U projektu bude umístěno sportoviště (hřiště s travnatým povrchem a dřevěné venkovní fitness) a dále dětské hřiště s piknikovými stoly a ohništěm. Území je nyní odděleno od ulice Beníškové plotem, soukromý majitel odmítá s KKCG jednat o zajištění prostupnosti území. Výbor pověřil předsedu iniciací jednání investora s majitelem stezky a s Magistrátem hlavního města Prahy ve věci svěření hřiště do péče MČ.
Projekt ochlazování a ozeleňování ulic Prahy 5: studie, Praha 5, Smíchov
Zástupkyně řešitele Living in Green s.r.o. představily studii s cílem existenci studie připomenout, aby s ní bylo počítáno i v rámci úřadu. Studie zkoumala možnosti dosadby na cca 77 ha území Smíchova. Vegetační doprovod je na tomto území jen v osmi ulicích. Podmínky pro dosadbu jsou ale nepříznivé kvůli velké koncentraci inženýrských sítí pod zemí a tedy nedostatku místa pro kořeny. Dále vadí zhutnění půdy a nedostatek vod, v zimě pak posypové soli. Podle studie by šlo téměř čtvrtinu tras ulic ozelenit bez přeložení sítí nebo jen s malou úpravou.
Zastupitelka pí. Hamanová (STAN): V roce 2018 už zastupitelstvo schválilo projekt regenerace pražské památkové zóny (tzn. je to závazný materiál), který mapoval co se inženýrských sítí týká celou památkovou zónu. Dle diskuze je třeba koordinovat oba materiály.
Projekt hřiště Pod Žvahovem
  • Připravena dokumentace pro stavební povolení.
  • Diskuze o hlavní příchodu a průjezdu pro techniku ze spodní cesty (nepatří městské části).
  • Hřiště by po řádném zapracování požadavků mohlo být otevřeno už letos.
  • VŽP doporučuje zapracovat úpravy a projednání se stavebním úřadem.
Problematika skládky EkoMotol
O současném stavu, resp. stanovisku České geologické služby, měl informovat místostarosta Brož (ANO), který je ale na mimořádném jednání zastupitelstva Magistrátu HMP.  Dle zastupitele p. Slabého (ANO) stanovisko potvrzuje už dříve navrženou variantu B. Je nutné mít stanovisko městské části, o kterém se pak dá jednat z Magistrátem HMP a Ministerstvem životního prostředí.  Zastupitelka pí. Svobodová (TOP09): Studie říká, že rizika je vhodné spíše nadhodnocovat, v okolí není voda jímána pro žádné účely, nedochází k uvolňování nebezpečného metanu, preferuje tedy minimální variantu monitoringu. Monitoring už probíhá, jeho výsledky budou poskytnuty členům Výboru. Diskuse se odkládá.
Plnění úkolů
  • Projekt participativního rozpočtu –  klubovna na Dívčích Hradech – stále není realizován.
  • Zastupitel p. Cuhra (KDU) navrhuje razantnější usnesení, aby k realizaci došlo co nejdříve.
  • Diskuze o tom, jak bude probíhat spolupráce s novým oddělením realizace investic.
Postřehy ze zasedání sepsala naše předsedkyně Mgr. Hana Heringová.