9. 6. 2016

Reaguji touto cestou na tiskové prohlášení „Lanovka Barrandov – Butovice“, zveřejněné včera (8. 6. 2016) na webu MČ Praha 5: http://praha5.cz/cs/dokument/pelmel-aneb-zajima-vas/211661-lanovka-barrandov-butovice.

Toto prohlášení považuji především za laciný útok, jak očernit nejen moji osobu, ale celou Stranu zelených na Praze 5. Celé vyjádření je tendenčně upravené a mystifikuje čtenáře o průběhu přípravy, tvorby a zpracovávání Metropolitního plánu.

Jsem zvyklý, a vždy jsem to přecházel, na podobné pomluvy, polopravdy až lži týkající se mé osoby, které byly vyřčeny v rámci politického soupeření. Každý máme své způsoby. Mně osobně tyto opravdu nejsou vlastní, o čemž se každý může přesvědčit. Kdo mě zná, tak ví.

Nicméně nastalá situace, kdy se na webu MČ Praha 5 objevilo výše zmíněné sdělení, které je čistě personifikováno vůči opozičnímu politikovi, je situace jiná. Takovéto vyjádření vnímám jako oficiální postoj vedení Prahy 5 a zde už musím reagovat a bránit se, a to i právní cestou. Celá zpráva je totiž plná manipulativních vývodů, tedy účelově upravených, a odvážím se říci, i plná lživých informací.

Evidentně někomu vadím nejen já, ale i Strana zelených. O tom, jaké jsou důvody, lze pouze spekulovat: strach, msta, neschopnost, hry zákulisních hráčů ovládajících většinu stran nového vedení, odvádění pozornosti od úspěchů, kterých dosáhli radní za Stranu zelených v předešlém vedení? Či snad vnést sváry a nedůvěru dovnitř SZ?

V prohlášení se píše, že je reakcí na dotazy občanů, proč chce MČ Praha 5 realizovat tento projekt. A zároveň se v ní píše, cituji: „Lukáš Budín nikdy za dobu svého působení nepředložil do výboru územního rozvoje a ani do Rady MČ P5 žádnou informaci o projednávání „svých osobních“ námětů, připomínek a návrhů do Metropolitního plánu. Resp., vše proběhlo bez vědomí občanů a orgánů MČ Praha 5.“ Nejedná se zde o logický nesmysl? Jak se mohli občané dotazovat, když vše proběhlo bez jejich vědomí, takže nemohli ani tušit, že někdo něco chce realizovat? Nebo se ptá někdo jiný? Není se co divit, že toto vše působí jako politicky motivovaný článek na objednávku.

K tvrzením a nařčením v něm zmíněných mohu napsat toto:

  1. Obě dvě jednání na Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy (dále IPR), kterých jsem se účastnil, nebyla svolána z důvodu vyjádření a stanoviska MČ Prahy 5 k Metropolitnímu plánu Prahy (dále jen MPP), protože jsme kromě jedné obecné mapy na druhém jednání neobdrželi žádné podklady. Nebylo tedy ani možné se připravit, celou věc předem projednat a relevantně se vyjádřit. Jednání byla ryze informativní a s cílem seznámit MČ s aktuálním vývojem. Mluvit o předkládání připomínek či oficiálních stanovisek Prahy 5 lze považovat za lži.

 

  1. 2.       Nikdy jsem nenavrhoval, nezmiňoval ani neprosazoval lanovku do MPP. Všechna tvrzení uvedená v tiskovém prohlášení Prahy 5 v tomto duchu jsou lživá a nepodložená, jsou prostě v duchu „jedna paní povídala“!

 

  1. Nikdy nebyla MČ Praha 5 oslovena k oficiálnímu připomínkování MPP, nikdy jsme neobdrželi žádné podrobné podklady k vyjádření. Žádné oficiální ani neoficiální stanovisko k MPP ze strany MČ Praha 5 tedy neexistuje, protože zatím není k čemu ho zaujímat. Bez konkrétních podkladů (donedávna ani Magistrát hl. m. Prahy neměl výsledky práce IPR k MPP, natož pak MČ Praha 5) přece nejde projednávat nic ve výborech ani jiných dalších orgánech obce. Tvrzení z uvedeného prohlášení na webu Prahy 5: „Dne 6. 5. 2015 se na jednání k Metropolitnímu plánu na IPR dostavili Lukáš Budín, Jiří Tuvora a Jan Skalický a předložili řadu připomínek za Městskou část P5“ je tedy od začátku až do konce lživé! Nepředložili jsme žádné připomínky, natož pak za Prahu 5. Stejně tak je lživé tvrzení: „Skutečnost, že Lukáš Budín prosazoval lanovku do Metropolitního plánu, vyplynula v polovině května 2016 při jednání starosty Radka Klímy na IPR. Tehdy byl seznámen s návrhem Metropolitního plánu na Praze 5 s tím, že tento návrh byl již počátkem dubna 2016 presentován Lukáši Budínovi.“ Pan starosta Klíma byl IPR i osobně mnou informován a zván na toto druhé setkání, na které ovšem bez omluvy nedorazil; škoda, mohl se tak přesvědčit o mých výrocích a postojích osobně. Nevím, z jakých informačních zdrojů čerpá „nezávislé“ tiskové oddělení podklady pro své vyjádření a čím je má podložené? Mě ani tehdejšího vedoucího pana Tuvory se nikdo nedotazoval.

 

  1. Lanovka byla pouze při prvním jednání na IPR (květen 2015) zmíněna prověření. Na této první schůzce byl přítomen i pan Skalický, v té době můj poradce, což je nicméně všeobecně známo. Útoky na mou osobu prostřednictvím Jana Skalického jsou již laciným koloritem.

 

  1. Sám osobně jsem se logicky v souladu se stanoviskem Strany zelených (viz http://praha5.zeleni.cz/lanovka-z-novych-butovic-na-barrandov/) vyjadřoval proti této variantě, s čímž se ostatně ztotožnil i IPR, když ji neakceptoval do návrhu MPP. Tedy tvrzení ze včera zveřejněného článku: „Jednou ze zásadních připomínek předložených v květnu 2015 Lukášem Budínem k Metropolitnímu plánu byl záměr vybudování lanovky mezi Barrandovem a Butovicemi“, je jednoznačná lež!

 

  1. Lanovka byla pouze uvedena v územně analytických podkladech jako možnost další dopravní obsluhy, nikoli jako podnět či návrh kohokoli z MČ Praha 5.

 

  1. Při druhém jednání (duben 2016) nebylo téma lanovky vůbec zmíněno a už vůbec ne požadováno či navrhováno z mé či kohokoliv jiného strany. Hlavními tématy této schůzky bylo vysvětlení principu fungování nového MPP, dále diskuze nad zelení, parky, dopravou a mírou zástavby. Pro tuto schůzku jsme konečně dostali jednu obecnou mapu bez písemných podkladů. Na toto jednání, jak jsem výše zmínil, byl pozván i pan starosta Klíma, ale bez omluvy nedorazil.

 

  1. Někdy na začátku jara 2016 jsem se dotazoval i tehdejší gesční radní Plamínkové, kdy dostaneme podklady k návrhu MPP, abych mohl nechat zpracovat podklady k projednání ve výboru. Bylo oficiálně písemně sděleno, že ani MHMP nic z IPR zatím neobdržel, což platilo až do mého odvolání. Nebylo tedy možné zařadit téma MPP na jednání výboru.

 

  1. Samotný proces tvorby MPP probíhá v několika vlnách a samotné připomínkování návrhu ještě ani nezačalo, tedy ani MČ Praha 5 nebyla oslovena. Vyjádření tendenčně uvádí, že jsem snad podával oficiální stanoviska za MČ Praha 5, která byla nenávratně zapracována do návrhu MPP. Počítám, že až Praha 5 konečně obdrží veškeré podklady, proběhne projednání ve VÚR a následně i v RMČ Praha 5.

 

  1. Pokud lanovka zůstala v první verzi návrhu zadávacích podmínek k  Územní studii Barrandov, tak rozhodně v dalších a konečně i ve finální verzi rozhodně není, a to i na můj popud.

 

Na základě výše zmíněného mi připadá absurdní, že jsem osočován a očerňován v oficiálních radničních médiích, která by měla být nezávislá. Bohužel současné vedení brutálním způsobem zneužilo tato média k politickým a manipulativním prohlášením a napadáním. Tendenčně laděný článek je napsán evidentně na politickou objednávku. Zřejmě jsem odváděl svoji práci dobře (participace v rámci územního rozvoje, koncepce a územní studie, odvolání se proti několika projektům v rámci územních a stavebních řízení, vytvoření a rozběhnutí nového Odboru územního rozvoje).

Na květnovém jednání s IPR byl přítomen pan starosta Klíma a pan radní Homola. Čerpá snad toto vyjádření z jejich informací a bylo sepsáno na jejich popud? Logicky ano, žádný jiný zdroj mě nenapadá. Oba pánové asi nepochopili informace sdělované IPR a přetvořili si je vědomě či nevědomě k obrazu svému?

Připadá mi zcela skandální, že oficiální web Prahy 5 je takto zneužíván k politickému boji, neobjektivitě a očerňování opozičních politiků. Je toto politická kultura nového vedení, anonymně pod rouškou oficiálního sdělení, útočit a politikařit? Bojí se někdo Budína a Strany zelených, že se uchyluje k takovýmto praktikám?

Jak je možné, že na FB MČ Praha 5 je pro další informace uváděn odkaz na stránky Strany zelených Praha 5 (viz https://www.facebook.com/UMCPraha5/?fref=nf)? Již toto samotné je absurdní. Nebo byl jedním z důvodů této zprávy vnést nesoulad a rozkol do Strany zelených? Navíc tiskové oddělení, respektive Praha 5, se v žádném případě nedotázala majitele a správce webu na povolení zveřejňovat tento odkaz. Nemá snad Praha 5 dostatek svých zdrojů, že využívá ty opoziční? Jsme nicméně rádi, že jsou považovány za relevantní a paradoxně nepodporují nepravdivá tvrzení v článku.

Tento článek je zcela jednoznačně osobním útokem vůči mně a potažmo i vůči Straně zelených, o tom není pochyb. Pravděpodobně někomu vadíme. Z jakých zdrojů však tiskové oddělení čerpalo, na čí popud vydalo toto prohlášení a hlavně – proč nepožádalo o mé vyjádření či stanovisko, když je celý článek o mé osobě? Minimálně toto bych považoval za standardní postup a slušnost. Vzhledem k výše zmíněnému budu oficiálně požadovat možnost se na webu MČ Praha 5 vyjádřit k celé věci a budu požadovat smazání a omluvu. Pokud se tak nestane, nezbyde mi nic jiného, než zvážit řešení celé věci soudní cestou.

Své vyjádření v tomto duchu jsem odeslal i všem zastupitelům a zastupitelkám MČ Praha 5.