20. 6. 2017

Interpelace starosty Pavla Richtera Martinou Pokornou

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Ing. Pavel Richter, starosta MČ P5

Věc: Zeleň jako nástroj adaptace na klimatické změny a zabezpečení kvality života občanů

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci zeleně jako nástroje adaptace na klimatické změny a zabezpečení kvality života občanů.

Vizí Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu z listopadu 2016 je:
Zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření a s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel hlavního města.

Z analýzy současného stavu a projekcí projevů klimatické změny na území hl. m. Prahy do roku 2030 vychází návrh adaptačních opatření zaměřených na zvýšení odolnosti města a prvním ze strategických cílů je:

Snížit negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na zdraví citlivých skupin obyvatel Prahy.

Prvními třemi specifickými cíli jsou:

 1. Vytvořit funkční systém zelené infrastruktury, (městské zeleně), doplněný o prvky modré infrastruktury
 2. Uplatnit krajinářské hledisko při urbanistickém plánování
 3. Zakládat a revitalizovat městskou (sídelní) zeleň

V popisu problematiky je uvedeno:

 • V Praze dlouhodobě dochází ke zvyšování průměrné roční teploty vzduchu (9‚1 °C za období 1911–1960 a 10‚4 °C za období 1961–2010) a ke zvyšování počtu zejména letních a tropických dní, zvyšuje se také počet tropických nocí. Vlivem městského tepelného ostrova jsou zesíleny nepříznivé účinky stále se zvyšujícího výskytu a trvání období horka a extrémních teplot ve městě.
 • Tepelná zátěž může vést ke zdravotním potížím, zvýšené nemocnosti a úmrtnosti citlivých skupin obyvatel, zejména seniorů a lidí s kardiovaskulárními a respiračními onemocněními. Vlivem extrémních teplot se snižuje efektivnost práce, snižuje se pozornost řidičů, což může vést ke zvýšené nehodovosti. Extrémní teploty mohou negativně ovlivnit ekonomickou výkonnost a vést ke snížení kvality života.
 • Důvodem městského tepelného ostrova v Praze jsou tepelné a radiační vlastnosti materiálů v městském prostředí, jako je beton, cihly či asfalt, které mají velkou tepelnou kapacitu a dobře absorbují energii slunečního záření na rozdíl od povrchů pokrytých vegetací. Navíc městské struktury rovněž často blokují výraznější provětrávání městského prostředí prouděním vzduchu a chybí zde ochlazující účinek výparu z vegetace.

Z návrhů opatření uvádím první tři, která úzce souvisí s tématem interpelace:

 1. OPATŘENÍ PRO VYTVOŘENÍ FUNKČNÍHO SYSTÉMU ZELENÉ INFRASTRUKTURY:
 • Vypracovat a přijmout koncepci zelené infrastruktury také s ohledem na prevenci tepelného ostrova města a ochranu kvality ovzduší, na zajištění provětrávání území města zejména centrální části pomocí provětrávajících klínů, zelených svahů apod.
 • Vytvořit metodiku pro integrovanou správu a péči prvků zelené infrastruktury (sídelní zeleně),
 • Zajistit fungující koordinaci záměrů správců zelené, modré a šedé infrastruktury (již ve fázi zadávání projektové dokumentace) v rámci realizací záměrů zajištění koordinátora městských investic
 • Dále vykupovat pozemky do vlastnictví města s cílem zajistit klíčové plochy pro systém zelené infrastruktury, propojovat stávající plochy zeleně a zakládat nové
 • Postupné propojovat prvky zelené infrastruktury volné (příměstské) a městské krajiny

Co je zelená infrastruktura?
Pojmem zelená infrastruktura se označují prvky, které spojují přírodní a zastavěné prostředí a zpříjemňují život ve městech. Součástí zelené infrastruktury ve městě je široká škála prvků, které využívají přírodních procesů s cílem zlepšovat celkovou kvalitu života obyvatel. Jsou to například městské parky, stezky pro pěší, zelené střechy, zelené ulice a uliční zeleň a zeleň ve vnitroblocích, které společně s dalšími prvky mají mnohostranný pozitivní vliv na zdraví a kvalitu života lidí a na dobrý stav ekosystémů. Zelená infrastruktura jako systém a její jednotlivé složky mohou poskytovat mnoho tzv. ekosystémových služeb jako vytvářet stín, snižovat teplotu výparem, zpomalovat a zadržovat odtok dešťových vod a další ekosystémové služby.

 1. OPATŘENÍ PRO UPLATŇOVÁNÍ KRAJINÁŘSKÉHO HLEDISKA:
 • Vymezení systému městských, příměstských parků a lesů zahrnující plochy nezastavěné krajiny ve městě (při respektování přírodních parků)
 • Vymezení Zeleného pásu jako krajinného rozhraní a systému zelených svahů a klínů pro provětrávání centrálních částí města a s ohledem na vizuální charakteristiku města
 • Řešení systému parků a ploch nezastavěné krajiny ve vazbě na systém veřejných prostranství a pěších a cyklistických cest, propojování cestní sítě města a krajiny
 1. OPATŘENÍ PRO ZAKLÁDÁNÍ A REVITALIZACE MĚSTSKÉ ZELENĚ:
  Městská (sídelní) zeleň je tvořena zelenými plochami s vegetací, jako jsou trávníky, záhony, křoviny, stromy, dále zelené střechy a fasády, parky, příměstské parky a také oblasti s náletovým porostem. Stromy ve městě rozumíme dřeviny stromové formy, vysázené či náletové, které rostou v urbánním prostředí (města či předměstí). Řadí se mezi ně individuálně stojící stromy, řady stromů podél komunikací, uliční stromořadí, aleje, stromy podél městských toků, stromy v zahradách, sídlištní a firemní zeleň, parky a lesoparky. Stromy mají schopnost vypařovat zachycenou vodu, díky čemuž významně přispívají k ochlazování vzduchu.
  Také jsou schopny zadržovat vodu, snižovat podíl znečisťujících látek a skleníkových plynů (zejména CO2), tlumit teplotní extrémy a poskytují útočiště pro mnohé druhy fauny a flóry, čímž podporují zachovaní městské biodiverzity.
 • Při zpracování koncepčních materiálů hledat možnosti uplatnění zeleně, vypracovat zásady pro rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích, zejména na území se zvýšeným rizikem výskytu tepelného ostrova v rámci Pražských stavebních předpisů
 • Prosazení změny technické vyhlášky o zakládání sítí v ulicích města na zajištění dostatečného prokořenitelného prostoru pro stromy ve stromořadích a na veřejných prostranstvích
 • Vyhledávání příležitostí pro zakládání nebo obnovu uličních stromořadí
 • Stanovit priority pro investice do stromořadí ve vybraných ulicích
 • Koordinovat investiční záměry města na výstavbu především kolektorů a zajistit sdružení sítí technické infrastruktury ve vybraných ulicích, kde bude následně možná výsadba stromořadí
 • Při volbě lokalit, výběru druhů a způsobu péče o stromy je nutné vzít v úvahu specifické městské podmínky
 • Vypracovat zásady finanční podpory výsadeb a údržby zeleně
 • Vypracovat zásady pro vytváření vnitroblokové zeleně
 • Zakládání nových a revitalizace stávajících parků a ostatních vegetačních ploch v místech s jejich největším deficitem při zohlednění žádoucí velikosti ploch zeleně na obyvatele v lokalitě a výskyt tepelného ostrova
 • Podporování vzniku nezastavěných přírodních ploch mezi zástavbou a zvláště chráněným přírodními územími

Je více než zřejmé, že je nesmyslné zbavovat se stávajících zelených ploch. Naopak je žádoucí, aby se zakládaly nové zelené plochy a území určená k zástavě se měnila na využití pro zeleň, vytvářely se nové parky a trvalé travní porosty apod. nejen pro čistší a chladnější vzduch v létě, ale o pro relaxaci a podporu komunitního života, aby se lidé jen nepotkávali ve dveřích svých domů, ale také setkávali ve veřejném prostoru. Zatím však dochází pouze ke změnám z funkce zahrnující Příroda, krajina a zeleň a Pěstební plochy na funkci čistě obytnou či smíšenou.

Investoři se snaží získat pozemky za každou cenu, bez ohledu na stávající zeleň, krajinu a přírodu včetně tradičních ekosystémů. Jako příklad bych mohla uvést bod projednávaný na posledním zasedání Výboru územního rozvoje – ulice Nad Mrázovkou, kdy investor žádal o změnu využití ze Sady, zahrady, vinice na funkci OB, tedy určenou k obytné zástavbě. V tomto případě je investorem akciová společnost Kumpera Smíchov a.s. Její statutární ředitel a předseda správní rady Ivan Sequens je zároveň jednatel a společník s vkladem společnosti IC Software s. r. o., se kterou MČ uzavřela licenční smlouvu na užívací právo uživatele k softwarovému produktu Building Manager, dále je jednatelem společnosti CENTRA PRO společenství vlastníků, s.r.o. a v neposlední řadě je členem představenstva Centra a.s., která dodává MČ služby za poměrně signifikantní částku. Změna ze zelené plochy na obytnou nemůže být považována za běžný postup, což vyvolává otázku, zda jeho kolega a šéf Michal Čamek, předseda představenstva akciové společnosti Centra, a. s., nemá s někým ze zastupitelů nadstandardní vztahy a nespoléhá na to, že mu změnu pomohou protlačit.

Dalším příkladem, jak mizí zbytečně menší zelené plochy, že na nich jako v případě barrandovských Kaskád IV a V, kdy investor místo parkové zeleně postavil parkoviště a parkovací plochy umístil mimo zastavěnou plochu. Místo aby parkovací plochy byly pod domem podle idey stavebních předpisů a územního plánování, přesahují značně v podobě otevřených drátěných klecí půdorys domů. V letních měsících a dnech, zvláště jako je ten dnešní, se plocha parkoviště a střecha parkovací plochy mezi domy rozpálí, místo aby tam rostly stromy poskytující stín a ochlazující okolí. Dokážeme si sami představit, jaký je to rozdíl, když si sedneme na žhnoucí parkoviště nebo pod strom.

Ptám se Vás, pane starosto:

 • Je Rada MČ P5 ochotná zmírňovat dopady změny klimatu a celkově díky realizovaným opatřením strategie zlepšovat život nejen obyvatel Prahy 5, ale de facto i celé Prahy?
 • Existuje nebo je plánována pro MČ Praha 5 koncepce zelené infrastruktury a metodika pro integrovanou správu a péči prvků zelené infrastruktury spolu s vypracováním zásad pro rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích?
 • Jsou vypracovány nebo se plánují vypracovat  zásady finanční podpory výsadeb a údržby zeleně a zásady pro vytváření vnitroblokové zeleně?
 • Hodlá RMČ P5 i nadále vykupovat pozemky do vlastnictví města s cílem zajistit klíčové plochy pro systém zelené infrastruktury, propojovat stávající plochy zeleně a zakládat nové?
 • Vyhledává RMČ P5 příležitosti pro zakládání nebo obnovu uličních stromořadí spolu se stanovením priorit pro investice do stromořadí ve vybraných ulicích?
 • Podporuje RMČ P5 aktivně zakládání nových a revitalizaci stávajících parků a ostatních vegetačních ploch v místech s jejich největším deficitem?
 • Podporuje RMČ P5 aktivně vznik nezastavěných přírodních ploch mezi zástavbou a zvláště chráněným přírodními územími
 • Zasazuje se a bude se zasazovat RMČ P5 o změnu ploch určených k zastavění na funkci určenou pro zakládání nových zelených ploch, a rozšiřovat tak potřebné plíce celé Prahy i místa pro relaxaci a setkávání občanů Prahy 5.

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď na interpelaci