19. 4. 2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Byla podána žaloba proti udělení stavebního povolení s odkladným účinkem, ve které příslušný soud rozhodl v lhůtě, která přesahovala zákonnou lhůtu 30 dnů. Žaloba byla podpořena mj. odbornými posudky, které dokazovaly, že stavební povolení nemělo být na stavbu toho typu a rozsahu vůbec vydáno. SOUD SE PŘIKLONIL NEPOCHOPITELNĚ NA STRANU BEZOHLEDNÉHO A NENASYTNÉHO DEVELOPERA.

Na stranu občanů se nečekaně (možná s ohledem na blížící se volby 2014) postavila i Rada MČ P5. Skutečnost, že stavba „OS Nová Nikolajka“ nerespektuje územní plán, hodnotí jako závažnou pochybnost (viz důležité odkazy ke kauze). Měla by z toho vyvodit i personální důsledky! 

Občané zorganizovali petici, text viz Důležité odkazy ke kauze. Vzbudila ohromný zájem veřejnosti na Praze 5. NIC Z TOHO VŠAK NEPOMOHLO.

Central Group chce v zahradách na konci ulice U Nikolajky postavit dva obří šestipatrové bytové domy zahrnující 110 bytů a 140 garážových stání. Projektované stavby svojí výškou i délkou fasád vůbec nerespektují charakter lokality. Územní plán Prahy zde předpokládá izolované domy a činžovní vily nepřevyšující čtyři nadzemní podlaží, stávající převážně vilová čtvrť by se brutálně změnila. Hrozí nebezpečí, že sousední centrální část Smíchova přijde o své „zelené plíce“.

Místní občané se obávají výrazného zhoršení životních podmínek i poklesu cen svých bytů. Už od roku 2004 s nepodařeným projektem bojují – sepisují námitky a petice. Developer si ale opatřil posudky, které účelově zkreslují fakta. Např. světelně-technická studie od firmy STOPRO, s. r. o. používá nereálné koeficienty odraznosti světla a podíl zasklených ploch v sousedních domech tak aby míra zastínění „vyšla“. Hrozbu, že nové stavby zastíní sousední domy pod přípustnou mez, bagatelizuje argumentem, že sousední bytový objekt  je „nevhodně“ postaven.

Kauza má dlouhou a smutnou historii.

Ještě v roce 2001 pozemky patřily městu Praha. Dne 15. 11. 2001 zastupitelstvo MČ schválilo návrh Milana Jančíka, tehdy teprve zástupce starosty Miroslava Škalouda, požádat zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření pozemků za účelem zachování zeleného pásma! Kozla udělali zahradníkem! A ten tady začal hospodařit po svém. Netrvalo ani rok, a ZHMP  už převádí zelené pásmo na predátora vší zeleně Central Group. To je podvod jako hrom, který ještě po letech volá po trestním oznámení na „neznámého pachatele“.

Při prodeji byly stanoveny určité podmínky, např. že nová zástavba musí splňovat koeficienty územního plánu,  musí reagovat na charakter stávající zástavby v okolí (činžovní vily a viladomy) a na výškovou hladinu zástavby, je třeba zachovat místní komunikace i cyklistickou trasu. Jak bude developer tyto podmínky dodržovat?

V roce 2008 se případem zabývat Odbor ochrany prostředí MHMP. V Závěru zjišťovacího řízení je sice popsána celá řada námitek a ohrožení (zeleně, ovzduší, vody, oslunění, přijatelné hladiny hluku, dopravy, statiky svahů atd.). Na straně 4 materiál konstatuje, že Česká inspekce životního prostředí „s výstavbou obytného souboru nesouhlasí do doby zpracování a komplexního vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí v celém územním bloku, že toto hodnocení musí uceleně zhodnotit veškeré záměry, které budou ovlivňovat stav životního prostředí tohoto území a proto zpracování pouhých dílčích záměrů nepovažuje za objektivní“. Navdory všemu ale OOP paradoxně dochází k závěru, že „záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví“, takže podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebude posuzován. Nebude posuzován podle zákona, protože OOP ho umí (nebo chce) posoudit sám.

Po letech tahanic developer nyní získal stavební povolení a zahájil kácení stromů. Lidé jsou zděšeni obrovským rozsahem devastace zeleně a chystají další vlnu protestů. O projekt se konečně začala zajímat média. Solidaritu s obyvateli Nikolajky a nabídku pomoci vyjářila i platforma ZaPět občanských sdružení Prahy 5.

Některá fakta o chystaných stavbách

[table tablesorter=“1″]
Parametr’Objekt A’Objekt B
Počet bytových jednotek’67’37
Podlaží’2PP až 6 NP’2PP až 6 NP
Celková užitná plocha objektu’9 298 m2’5 093 m2
z toho byty’5 484 m2’2 960 m2
Velikost bytů’1kk až 5kk’1kk až 4kk
Obestavěný prostor’36 504 m3’19 488 m3
[/table]

Založení na monolitické betonové základové desce + piloty, nosný systém monolitický, stěnový příčný systém + monolitické stropy, obvodové zdivo betonové popř. zděné, vnitřní zdivo a příčky zděné.

Ohlasy veřejnosti

4. 12. 2013. To co v těchto dnech provádí developer Central Group se zahradami v ulici U Nikolajky je  n e s k u t e č n é, vykácel přes 4 000 m2 plochy na pražském Smíchově?! Tohle se děje v roce 2013! v době, kdy je znám prokazatelně pozitivní vliv stromů a keřů na zdraví obyvatel měst. Stovky vysokých stromů všeho druhu v těchto dnech Central Group nechal vykácet, dostal stavební povolení pro předimenzované stavby. Kvůli nějakému papírů vydanému úředníkem si necháme likvidovat naše okolí KUS PO KUSU?! Vždyť tohle se děje a tolerance lidí se takto posouvá dál a dál a lidé by si zvykli nakonec i na zastavěný park Na Pláni, zahrady Na Farkáně, s věžáky a „ZOO“ na Šalamounce, anebo zastavěnou Vidouli, je to permanentní posouvání tolerance obyvatel Prahy jedním směrem, K HORŠÍMU. Vážení představitelé občanských iniciativit v Praze, nenadešel už čas, kdy bychom měli tuto nespokojenost vyjadřovat ne pouze cestou nekonečných úředních odvolání a dovolání, ale v ulicích a demonstrovat přímo na místech v Praze, kde je životnímu prostředí a obyvatelům města ubližováno? Vše za přítomnosti televize. Dnes je silně ubližováno zelenému místu Smíchova U Nikolajky. V Kyjevě demonstrovat za svoje věci umí, pomyslete, prosím, tímto směrem. Nejedná o nějaký zarostlý malý plácek někde na periferii, ale Central Group  likviduje rozsáhlé zalesněné místo blízko jednoho z rušných center Prahy. Tak to je tak na zorganizování protestů i s lidmi, kteří přímo na Nikolajce nebydlí. K čemu jsou studie o vlivu městské zeleně jako přirozeného filtru na zdraví obyvatel měst, tohle, co se děje se zalesněným prostorem na Smíchově, by mělo zajímat Magistrát, Komisi pro životní prostředí akademie věd (Dr. Radim Šrám) ale i hygieniky a ministerstvo životního prostředí! KK

4. 12. 2013. Dobrý den, dozvěděl jsem se, že Central Group se už vrhl na rozsáhlé kácení na Smíchově u ulice U Nikolajky. Byl jsem se tam právě podívat a každý, kdo to tam zná, musí uznat, že je to strašná devastace. Proti mašinerii správních řízení a územních rozhodnutí lidé-sólisti v bezprostředním okolí nic nezmůžou a málokdo těmto úředním a právním věcem rozumí. Mám zkušenost z praxe, že spousta lidí tady na Praze 5 nemá na to, dopředu sledovat co se má dít s krajinou v jejich okolí, ale přesto nesouhlasí s tak rozsáhlým zničením zeleně, když se pak tito lidé obcházejí a oslovují o podporu na petici. V komentářích na internetu se lidé zmiňují, že tohle už je ta situace, kdy jít do ulice, nehledě na to, jak je území bráno v ÚP a jaká potvrzení nějaký úředník vydal. Tohle, co se tam děje, by měla zveřejnit veřejnoprávní televize. V okolí U Nikolajky jsou především činžáky, nefunguje tam tolik pospolitost jako u „domkařů“ v klidnějších částech Prahy 5, proto by tento protest měla zorganizovat skupina, občanská sdružení v lokalitě a lidem spřízněné politické strany za podpory médií. Jedná se o Prahu, hlavní město, a k tomu čtvrť, která v Praze vede ve znečištění ovzduší. Sice tam už bagry jsou, ale je to tak rozsáhlá devastace v lokalitě, že by to mohla být ona poslední kapka, vedoucí k pozitivní změně zacházení s obyvateli a krajinou v Praze. Prosím, připravte nějaký viditelný a slyšitelný protest, rád pomohu. AJ

9. 1. 2014 Smíchov je čtvrť, která vede v žebříčcích znečištěného ovzduší a kde se paradoxně vynakládaly finanční prostředky na pořízení betonových truhel s vysázenými stromky, aby lapaly prach, je to nedávná kauza
Stromy v obřích květináčích z betonu v Praze 5 trpí a ovzduší nepomáhají
Květináče na Smíchově ? Ošklivé, drahé a bez povolení
A teď se tam během pár dní vybagrovala zeleň přes 4 000 m2, přes 400 stromů a nespočet keřů. Vybagrování plochy zasáhlo do biotopu populace největšího českého brouka, ohroženého roháče obecného, rarity v Praze. Byla zde zahradkářská kolonie se stromy, na které je roháč vázaný, z této nyní zpustošené oblasti roháč za teplých podvečerů vylétával, jak potvrdí obyvatelé v okolí a jak lze zjistit i z médií
V Praze na Smíchově našli roháče, ohroženého brouka bojovníka
Roháč je chráněný dle nařízení vlády 166/2005 Sb. a jinými zákony Evropské Unie. Tady jsou všechny ochrany roháče. Je s podivem, jak je možné, že státní orgány spolu se samosprávou neudělaly maximum pro zajištění ochrany ohroženého druhu, na to ostatně upozorňuje vyjádření ČIŽP z 27. 12. 2013. V lokalitě zásahu žil i slepýš křehký, označený jako silně ohrožený druh, a byla zničena oblast plná zazimovaných ježků. Pozemek Central group má přes 1 hektar a i zbylá zeleň je v ohrožení. GK

Spisovatelka a ilustrátorka Edita Plicková nakreslila obrázek s textem:
… před SAMETOVOU REVOLUCÍ jednoznačně vítězila komunistická strana…
Po revoluci jsme si mysleli, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí…
ale společnosti, jako je Central Group ukazují, že vítězí podvody, lži a korupce!
Budu věřit, že zvítězí zdravý rozum a cit k přírodě a danému území!

Odkazy na další informace

Za zelenou Nikolajku – facebook občanů, kteří nesouhlasí s výstavbou megalomanského projektu CG
Občanský monitoring.cz: Fotografie lokality před kácením a po něm
Web developera Rezidence Park Nikolajka

Významné události a dokumenty

19.04.2017 KauzaFarkáň.cz: Arnika kritizuje jednání společnosti Central Group
10.01.2017 Arnika.org: Nová Nikolajka
02.06.2014 Pražský deník.cz: Stavbu Nikolajka povolil soud. Na Smíchově zavládl smutek
20.05.2014 Stavební odbor MČ Praha 5: Zahájení stavebního řízení – prodloužení a rozšíření ulice U Nikolajky
10.03.2014 A2alarm.cz – Martina Faltýnová: Central Group: byty na úkor obyvatel
08.03.2014 Pražský patriot.cz: Petici proti domům U Nikolajky podepsalo 2000 místních obyvatel
07.03.2014 České noviny.cz: Petici proti domům U Nikolajky podepsalo 2000 místních obyvatel
07.03.2014 Archiweb.cz – ČTK: Petici proti domům U Nikolajky podepsalo 2000 místních obyvatel
07.03.2014 Metro.cz: Nechceme zastavěnou Nikolajku! Proti novým domům už bojují tisíce lidí
07.03.2014 Za zelenou Nikolajku: TZ Boj za zelenou Nikolajku pokračuje – Firma Central Group překročila limit míry využití území o 2 700 m2
12.02.2014 RMČ P5: Praha 5 se připojuje k žalobám sp. zn. 3 A 9/2014 a 8 A 26/2012 – stavba Nová Nikolajka
09.02.2014 Za zelenou Nikolajku: Petice říká jasné NE výstavbě smíchovských dvojčat na Nikolajce
06.02.2014 RMČ P5: Praha 5 se připojuje k žalobě sp. zn. 3 A 9/2014 – stavba Obytný soubor Nová Nikolajka
03.02.2014 Pětka pro vás: Prohlášení radnice k výstavbě na Nikolajce
31.01.2014 Krajské listy.cz: Zase ty hnusné paneláky! To naši developeři nic lepšího neumí, aneb megalomanský projekt Nová Nikolajka
20.01.2014 Občané Nikolajky: Petice proti realizované podobě projektu „Nová Nikolajka“
17.01.2014 Český rozhlas.cz: Nová Nikolajka údajně nesplňuje limity. Vše je v pořádku, tvrdí developer
14.01.2014 RMČ P5 konstatuje závažnou pochybnost: Stanovisko MČ P5 k Obytnému souboru Nová Nikolajka
11.01.2014 Lidovky.cz: Obyvatelé protestují proti stavbě Na Nikolajce. Chtějí podat žalobu
07.01.2014 Pětka pro vás: Komise územního rozvoje pozvala na své jednání obyvatele z okolí Nikolajky
27.12.2013 Česká inspekce životního prostředí: Odpověď na podnět paní G. Kučerové
20.12.2013 5plus2.cz: Developer vykácel 400 stromů, lidé se bouří
19.12.2013 Pražský deník.cz Obyvatelé Smíchova protestovali proti výstavbě domů U Nikolajky
10.12.2013 Halónoviny.cz: Nová Nikolajka – staré problémy
05.12.2013 Metro.cz: Na Nikolajce se kácí ve velkém. Kvůli nové stavbě padlo 400 stromů
04.12.2013 Pražský deník.cz: Lidé v Praze 5 protestují proti kácení developerem U Nikolajky
01.11.2013 Magistrát HMP potvrzuje stavební povolení
22.01.2009 Český rozhlas Regina: Obyvatelé ulice U Nikolajky v Praze 5 nechtějí v sousedství mrakodrapy
26.11.2008 ekolist.cz Klára Nademlýnská: Obyvatelé protestují proti zohavení pražské čtvrti „U Nikolajky“
04.04.2008 Informační systém EIA: Obytný soubor Nová Nikolajka, ul. U Nikolajky, Praha 5, k. ú. Košíře
03.04.2008 Odbor ochrany prostředí MHMP: Závěr zjišťovacího řízení (4 MB!)
27.10.2004 Český rozhlas Regina: Starousedlíci na Nikolajce se bouří
27.10.2004  HNByznys.cz: Usedlíci z Nikolajky protestují proti výstavbě nového bytového komplexu
17.10.2002 ZHMP: Prodej_pozemků společnosti Central Group
15.11.2001 ZMČ P5: Usnesení k žádosti o svěření pozemků za účelem zachování zeleného pásma!

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta