window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

7. 9. 2015

Poslední aktualizace: 06.10.2015

Kde to je? Podívejte se na mapu.

V současné době je požádáno o povolení ke stavebnímu záměru „Bydlení – Vinice“ v ulici Naskové 1189/1, Praha 5, k. ú. Košíře. Záměr je to obrovský.

Stavba má mít 7 nadzemních podlaží a dosáhnout výšky 352 m n. m. – skoro stejné jako severní hrana Vidoule (ve výšce 358-360 m n. m.). Má zde vzniknout 171 bytových jednotek:  170 bytů pro 700 osob a stání pro 350 automobilů!

Plocha řešeného území 19 660 m2. Plánky záměru jsou zde.

Proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby (UR) podalo námitky OS Jinonice-Vidoule pro:
– nesoulad záměru s platným UP
– kolizi s hranicí Přírodního parku Košíře – Motol
– trvalý zásah do krajinného rázu
– zásah do biokoridoru č. 242
– zásah do ochranného pásma pásma Přírodní památky Vidoule
– zásah do ochranného pásma pozemků s funkcí lesa 1354/2 a 1365, k. ú. Jinonice
– nesoulad s požadavky na veřejnou dopravu, technickou infrastrukturu a občanskou vybavenost.

Tyto námitky byly zamítnuty, ale zamítnutí nebylo řádně odůvodněno.

Staveništní doprava záměru bude dlouhodobá (2 roky) a velkoobjemová (80 000 m3 zeminy) a vzhledem k nefunkčnímu mostu v ulici U lesíka bude vedena po jediné možné trase: Naskové-Beníškové-Nad Turbovou-Nad Kavalírkou-Musílkova.

Není prokázána dostatečná kapacita infrastruktury a služeb (MŠ, ZŠ, mimoškolní zařízení pro děti a mládež).

Projektová dokumentace záměru řeší odtok splaškových a dešťových vod do společné(!) kanalizace s napojením do veřejné kanalizace Dn 400 v ulici Naskové, která již dnes vykazuje poruchy. Při přívalových deštích, vzhledem ke skokovému nárůstu zpevněných a betonových ploch, by bezpochyby docházelo k havarijním situacím.

Odkazy na další informace

Projekt Aalto Cibulka

Významné události a dokumenty

06.10.2015 Úřad MČ P5: Stavební povolení pro stavbu „Bydlení Vinice, Naskové 1189/1, P5 Košíře“
06.08.2015 Občanské sdružení Za život lidskej: Námitka účastníka ve spojeném stavebním řízení

Fotogalerie

Autor: Dagmar Šormová, Drahomír Bárta