window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

21. 12. 2014

Poslední aktualizace: 08.07.2018

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Podle katastru nemovitostí je firma A a C Příbram, s. r. o. vlastníkem zalesněných svahů nad Jinonickou ulicí, parcel
[table tablesorter=“1″]Parcela’Druh pozemku – způsob využití’Výměra
č. 1107’zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště‘ 202 m2
č. 1108’zahrada‘ 670 m2
č. 1109’zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště‘ 186 m2
č. 1110’zahrada‘ 743 m2
č. 1111’zahrada’1191 m2
č. 1112’zahrada‘ 219 m2
č. 1113’zahrada’1829 m2
č. 2027’zahrada‘ 192 m2
celkem’*’5232 m2
[/table]

Ve skutečnosti už po stavbách (které zabíraly jen asi 7% celkové plochy) ani zahradách nezůstaly žádné stopy a celé území je od roku 1991 součástí Přírodního parku Košíře-Motol. Jeho funkci a ochranu definuje Nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy takto:

§ 15
Omezení využití území přírodních parků
(1) Krajinný ráz celého území přírodního parku je chráněn před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní kvalitu, harmonické měřítko a vztahy v rámci krajiny, kterou tvoří prostor formovaný terénními útvary, údolími vodotečí, lesními komplexy, plochami rybníků a mokřadních společenstev, jakož i dalšími ekologicky významnými segmenty krajiny včetně rozptýlené zeleně a dřevin rostoucích mimo les.
(2) Na území přírodních parků nelze umisťovat nové stavby s výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále s výjimkou dostavby podle odstavce 3.
(3) Na území přírodních parků se připouští pouze dostavba stávajících sídelních útvarů, prováděná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to za podmínky, že nenaruší charakter lokality a bude plně respektovat jak její architektonicko-urbanistické hodnoty a kulturní identitu, tak osobité krajinné a přírodní znaky včetně zachovaných pohledových horizontů, typických siluet jednotlivých panoramatických plánů krajinných dominant a podobné charakteristiky místa i oblasti. Sídelním útvarem se rozumí každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar.

Ani územní plán Prahy neumožňuje na těchto pozemcích stavět. Ale vlastník nyní žádá o změnu „funkčního využití ploch“ LR (lesní porosty) na OB (čistě obytné). A netají své záměry – na ploše 5 627 m2 (což je ještě o 400 m2 víc, než má ve vlastnictví!?) připravuje stavební projekt Bytové domy Jinonická.

Podnět k pořízení změny územního plánu se dostal do V. vlny Celopražsky významných změn a dostal tam pracovní číslo 200. Nepodpořila jej Komise pro územní plán (KUP), ale podpořil jej Výbor pro územní rozvoj (VURM) a v květnu 2014 jej schválila rada i zastupitelstvo hlavního města Prahy pod vedením primátora a radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09). V závěru roku 2014 se tedy začal projednávat už návrh zadání změny s označením Z 2899.

S touto změnou nelze souhlasit. Přírodní park a jeho zelené plochy jsou nezbytné pro trvale udržitelné přijatelné životní podmínky v Praze 5. Rozsáhlá výstavba by zcela změnila přírodní ráz krajiny. Odřízla by východní část přírodního parku od rozsáhlejší západní části (zahrnující kopec Vidouli a okolí), což by znemožnilo migraci živočichů a vedlo by to k jejich degeneraci a zániku. Zastavení změny požaduje řada spolků a obyvatel Prahy 5 i vedení radnice, rozhodovat o něm bohužel ale bude magistrátní zastupitelstvo.

V červnu 2018 Arnika vyzvala ZMHP, aby projednávání odložilo na dobu po komunálních volbách. Primátorka Krnáčová ale trvala na bezodkladném projednání a na zasedání ZHMP dne 14.6.2018 změnu vehementně podpořila. Pro se pak vyslovilo

17 zastupitelů za Ano (Bendová, Grabein Procházka, Hadrava, Haramul, Hašek, Kaplicky Fuchsová, Kislingerová, Krnáčová, Lacko, Lébl, Nacher, Nepil, P. Novotný, Plesníková, Prokop, J. Štěpánek a Veselá)
8 zastupitelů za ČSSD (Březina, Dolínek, Hodek, Kaucký, Nováková, Ropková, Slezák a Štěpán)
8 zastupitelů za ODS (Bellu, Fifka, Humplík, Janderová, Martan, Svoboda, Švarc a Udženija)
2 zastupitelé za TOP09 (Bříza a Richter)
3 nezávislí zastupitelé (Hášová, Hrabák a Vorlíčková).

Proti byli

4 zastupitelé za koalici Zelených, KDU-ČSL a STAN (Čižinský, Kolínská, Mirovský a P. Štěpánek)
3 zastupitelé za KSČM (Briardová, Hrůza a Šimůnek).

Zdrželi se zejména Piráti. Podrobnosti viz stránku Jak ZHMP převálcovalo Prahu 5.

Zastupitelstvo tedy odhlasovalo, že proces postupuje do poslední fáze – IPR vypracuje zadání změny a předloží ho ke konečnému schválení. Považujeme to za nedemokratické pohrdání místní samosprávou a projevem arogance moci. Co je pražským zastupitelům do toho, jak bude vypadat svah nad Jinonickou ? Drtivá většina z nich tady nežije a v přírodním parku Košíře Motol ani nikdy nebyla, takže nemá morální právo rozhodnout proti vůli místního zastupitelstva. Neexistuje oprávněný důvod, proč by nás Praha měla válcovat.

Odkazy na další informace

Obecné informace o „celopražsky významných“ změnách územního plánu a jejich V. vlně
Návrh zadání změny Z 2899

Významné události a dokumenty

08.07.2018 Petice Proti omezování přírodního parku Košíře – Motol
14.06.2018 Pavel Štorch: Jinonická: Les za byty ? Ne !
14.06.2018 ZHMP: schvaluje zadání změny Z 2899 (1 MB) Podívejte se, jak kdo hlasoval
14.06.2018 Arnika: Zastupitelstvo řeší významné změny ÚP. Do voleb to odložte, požaduje Arnika
20.12.2017 RMČ P5: Souhlas s pořizováním změny Z 2899 jen v úzkém pásu u Jinonické 
13.10.2016 VURM: VURM souhlasí s návrhem zadání změny Z 2899
20.06.2016 KUP (Komise Rady hl. m. Prahy): doporučuje schválit návrh zadání změny č. Z 2899
03.01.2015 Lidovky.cz: Praha 5 odmítá změny v územním plánu. Nechce nové bytové domy
22.12.2014 Drahomír Bárta: Námitky proti návrhu zadání změny Z 2899 ÚP hl. města Prahy
18.12.2014 Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí: Námitky proti změnám ÚP
17.12.2014 Obyvatelky domu Jinonická 22: Připomínky k návrhu zadání změny ÚP č.  Z 2899
16.12.2014 RMČ P5: Nesouhlas s návrhem zadání změny Z 2899
prosinec 2014: Dagmar Šormová: Nesouhlas s navrženou změnou územního plánu Z 2899

Fotogalerie

 

Autor: RNDr. Drahomír Bárta