window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

11. 1. 2014

Poslední aktualizace: 03.12.2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Na maličkou zelenou louku na západní straně ulice Česká chce skupina soukromých majitelů pozemků umístit stavbu nazvanou „Řadové bytové domy Košíře“. Mělo by se sem vejít 6 řadových domků a jeden izolovaný bytový dům.

Pro okolní obyvatele by to znamenalo další úbytek zeleně a znepřístupnění pěšiny, která vede po stráni mezi ulicí Českou a Černochovou. Pěšina umožňuje příjemné vycházky zdejším úžasně členitým terénem a zajímavou „off-road“ zkratku vedenou mimo běžné asfaltové komunikace.

Stupňuje se tlak na další zahušťování oblasti mezi Farkání a Malvazinkami. Širší souvislosti viz článek Oblast Farkáně a Malvazinek je ohrožena masivní výstavbou.

Řízení o umístění stavby

Stavební úřad Prahy 5, který je velmi příznivě nakloněn jakékoliv výstavbě, vydal 26. 2. 2012 územní rozhodnutí. Někteří obyvatelé z okolních domů a občanské sdružení Pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku vznesli řadu námitek, týkajících se např. nesouladu s územním plánem a vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, nedostatečného odstupu garáží od vozovky, způsobu řešení parkovacích stání apod.

Odvolali se i ke stavebnímu odboru Magistrátu Hlavního města Prahy, který všechny připomínky zamítnul nebo spíše odbyl. Námitkami se vůbec nezabýval a plně se ztotožnil se stanoviskem Stavebního úřadu Prahy 5, že „námitky nesouvisí s účelem, pro nějž bylo občanské sdružení zřízeno, tedy s ochranou přírody a krajiny“.

Obyvatelé a občanské sdružení se odvolali ještě výš na Ministerstvo pro místní rozvoj a tam konečně uspěli. Ministerstvo kauzu neodbylo, v postupu Magistrátu nalezlo řadu pochybení a porušení právních předpisů a celé územní rozhodnutí 19. 12. 2013 zrušilo a vrátilo Magistrátu.

Průlomové rozhodnutí MMR

Rozhodnutí Ministerstvo pro místní rozvoj je „průlomové“. Přiznává občanskému sdružení právo chránit nejen přírodu a krajinu (tj. volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny, nerosty a horniny, vzhled a přístupnost krajiny atd.) ale veřejný zájem vůbec. Uvádí např.

…když … lze předpokládat, že se námitky občanského sdružení dotýkají veřejného zájmu, byl stavební úřad povinen se jejich obsahem zabývat podrobněji a své záměry dostatečně zdůvodnit. Výše uvedený názor má oporu též v ustálené soudní judikatuře, která mj. zdůrazňuje, že zákon č. 114/1992 Sb. vymezuje dotčené zájmy velmi široce a to, zda argumentace ekologického občanského sdružení souvisí se zájmy vymezenými citovaným zákonem, je třeba vykládat extenzivně.

Další vývoj

Stavebníci chtěli prodloužit lhůtu k doplnění žádosti o umístění stavby, ale Stavební úřad Prahy 5 dne 15.9.2014 usnesením č.j. OSI.Koš.p.1475/204-20772/2011-Pka-Z toto řízení zastavil. Stavebníci pak 13.10.2014 podali odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy, který jej 3.12.2014 zamítl jako opožděné.

Významné události a dokumenty

03.12.2014 Magistrát hl. m. Prahy: Rozhodnutí o odvolání proti usnesení stavebního úřadu
19.12.2013 Ministerstvo pro místní rozvoj: Zrušení územního rozhodnutí
11.01.2013 Magistrát hl. m. Prahy: Potvrzení územního rozhodnutí

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta