window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

17. 3. 2013

Poslední aktualizace: 27.02.2013

Územní plán před lety změnil pozemky určené pro sportoviště a parkování na pozemky pro bytovou výstavbu. Úřady přitom slibovaly zachovat ráz původní výstavby a zajistit komplexní občanské vybavení i pro širší okolí. Nyní se ale v plánech objevilo něco zcela jiného – šest domů s 5 nadzemními podlažími uprostřed a kolem nich další obytné budovy natěsnané tak, že na občanskou vybavenost už nezbývá místo a nebude ani kde zaparkovat.

Změna územního plánu

Měla úřední číslo Z-1203/06 a byla zahájena v roce 2010.  Byla navržena ve dvou variantách, které se značně lišily rozsahem.

Varianta 1 byla šetrnější – předpokládala pás čistě obytného území jen podél ulice Na Stárce a na části stávajícího škvárového hřiště. Nové obytné domy by výškou odpovídaly okolní zástavbě, zachovalo by se menší tréninkové hřiště (jen by se pootočilo do směru sever – jih), tenisové kurty apod. Pro západní část území (parkoviště) byla navržena funkce SP (sport), aby sportovní areál mohl být doplněn o nové hrací plochy, které by alespoň částečně nahradily zrušené škvárové hřiště.

Varianta 2 navrhovala pro celé území funkci OB (čistě obytné území) a využít jej pro výstavbu bytových domů s koeficientem míry využití území C. Stávající škvárové hřiště i parkoviště podél železniční trati by bylo zrušeno bez náhrady. V jihovýchodní části redukované funkční plochy SP (sport) by vzniknul nevyužitelný výběžek, sportovní areál by byl zrušením tréninkového hřiště bez náhrady silně znehodnocen. Změna by přispěla ke zhoršení komplexní občanské vybavenosti obytné zóny.

Výběr od deseti k pěti

Varianta se vybírala ve fázi tzv. konceptu. Tehdejší odbor ochrany prostředí (OOP) magistrátu posuzoval vliv změny na životní prostředí. Změnu vyhodnotil jako „… problematickou, v konceptu nedořešenou v důsledcích funkční transformace na rovnováhu dotčené části organismu města, a to v kontextu sportovně rekreačních ploch a ploch pro dopravu v klidu …“ Vydal souhlasné stanovisko s variantou 1 s doporučením: prověřit únosnou míru narušené rovnováhy dotčených funkčních složek.

Tehdejší zastupitelé ale usoudili, že varianta 2 je vhodnější a doporučili ji k dalšímu zpracování. Ke stanovisku OOP uvedli, že odbor tímto vlastně neříká, že by s variantou 2 nesouhlasil. Pro variantu 2 bohužel lobbovalo i tehdejší vedení MČ Praha 5, které navíc navrhlo ještě další rozšíření území změny. To už ale akceptováno nebylo.

V pozdější fázi tzv. návrhu byla schválena varianta 2. Při projednávání byla zvažována i možnost zvýšení koeficientu míry využití území na hodnotu D, kterou požadoval investor a vedení MČ Praha 5. Navýšení ale již nebylo akceptováno a zastupitelstvo ho zamítlo.

Změna nakonec ani nebyla navržena ke schválení, ale po pozměňovacím návrhu Ing. Jana Svátka z Prahy – Kolovrat, tehdejšího poměrně vlivného člena ODS, ke schválení nakonec přecejen došlo !!

A to ještě není všechno

Prakticky obratem po přijetí změny také ještě došlo k navýšení koeficientu na hodnotu D a to na základě úpravy územního plánu U-909/2010. Úpravy se tehdy nemusely projednávat s veřejností a daly se udělat velmi rychle. Stačilo jen aby magistrát byl dostatečně „motivován“ a bylo to. V roce 2014 ale správní soud na základě žaloby jednoho z okolních obyvatel úpravu U-909/2010 zrušil, takže celá věc se znovu projednává.

Odkazy na další informace

Adr, s.r.o.: Obytný park Na Stárce
Casua.cz: Obytný soubor Na Stárce
AtelierKunc.cz: Obytný soubor Na Stárce
KnKarchitekti.cz: Bytový areál Na Stárce Praha
Příloha návrhu zadání úpravy U 909/01

Významné události a dokumenty

27.02.2013 Věciveřejné.cz: Cibulka už není dobrá adresa
30.12.2012 Cibulka.info: Bytový park Na Stárce: názorný příklad změny územního plánu
18.12.2012 RMČ P5: Souhlas s umístěním stavby „Obytný park Na Stárce“
10.09.2012 Informační systém EIA: Informace o závěru zjišťovacího řízení
10.09.2012 Informační systém EIA: Závěry zjišťovacího řízení
07.06.2012 Informační systém EIA: Informace o obdržení oznámení záměru
07.06.2012 Informační systém EIA: Obdržení oznámení záměru (soubor ve formátu .pdf, 333 stran)
21.10.2004 Škaloud.net: Podnět na pořízení změny Z 20/06 „Na Stárce“

Fotogalerie

Autoři: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta