10. 1. 2014

Praha 10. 1. 2014 – Tisková zpráva (Praha 22. 12. 2013 – Společná tisková zpráva zástupců platformy ZaPět, Strany zelených a KDU-ČSL z Prahy 5 a o. s. Cibulka)

Platforma ZaPět zásadně nesouhlasí se skandálním, netransparentním a nehospodárným prodejem pozemků pod sportovním areálem Nad Hliníkem č. p. 1186 a 1202, který se nachází v přírodním parku Košíře-Motol. Považujeme za zcela nepřípustné jak způsob tohoto prodeje, tak samotný obsah usnesení, tedy prodej pozemků v přírodním parku. Vnímáme za podezřelou obrovskou rychlost, jakou byla celá transakce provedena, v jak rychlém sledu na sebe jednotlivé kroky navazovaly, že zastupitelé dostali tak obsáhlý a významný materiál na stůl a hlasovali o něm, aniž by měli možnost si jej prostudovat. Současně tento prodej doprovází několik dalších podivných okolností, např. nesrovnalosti ocenění území ve znaleckých posudcích, opomenutí ocenění trvalých porostů, nízká cena prodeje, nestandardně napsaná kupní smlouva a další. Tento prodej je tedy z formálního, ekonomického a především z veřejně prospěšného hlediska zcela nepřípustný až zločinný, a ZaPět proto jednoznačně požaduje jeho zrušení. K tomuto cíli využijeme veškeré legální dostupné prostředky včetně stížností, podnětů na nadřízené orgány, tedy MHMP, případně MMR a případně i trestní oznámení na konkrétní osoby.

Jak jsme již informovali v předešlé TZ, Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo těsně před půlnocí na svém prosincovém zasedání prodej pozemků v rozsahu cca 6 ha, a to přímo uvnitř území chráněného Přírodním parku Košíře-Motol na úbočí stolové hory Vidoule. Celková prodejní cena byla 51,6 milionu Kč, přičemž kupujícími byl Český cyklistický svaz a firma Lalasa.

Platforma ZaPět považuje tento prodej za zločinný vzhledem k veřejným zájmům obce, které by měli zastupitelé a zastupitelky ctít a které se zavázali dodržovat ve svém zastupitelském slibu. Prodej pozemků v přírodním parku je výhodný pro soukromé zájmy, nikoliv ty veřejné a firma Lalasa může být spokojena, jak lehce a levně získala cenné pozemky. Prodej obecních pozemků v takovéto lokalitě jde proti veškeré logice. Navíc existují oprávněné obavy, že v budoucnu může být změněn územní plán a na pozemcích vyroste další sídliště. Mnohé příklady z pražských městských částí jsou toho důkazem.

Rada schválila prodej 19. prosince a tentýž den předložila bez předchozího ohlášení (tzv. na stůl) ke schválení prodej zastupitelstvu. Jedná se přitom o pozemky zcela zásadního významu pro dlouhodobý rozvoj veřejného parku. Samotné hlasování probíhalo těsně před půlnocí, prokazatelně někteří zastupitelé již byli unaveni a nehlasovali jak zamýšleli. Vinu za ukvapené hlasování nese Rada městské části.

Spěch, se kterým byl tento prodej schválen, nebyl nikterak relevantně vysvětlen a argumentace novým občanským zákoníkem je zcela lichá. Netransparentnost, neinformovanost ZMČ a přílišný spěch jsou zcela nestandardní a značně podezřelé.

Vedle nesmyslnosti a nestandardnosti tohoto prodeje jsou zde i faktická pochybení a podezřelé okolnosti, které platformu ZaPět vedou k názoru, že se jednalo o záměrnou a předem připravenou akci sledující soukromé nikoliv veřejné cíle, tedy snaha jak rafinovaně vyzískat z obecního majetku co nejvíce finančních prostředků, nikoliv však do obecného rozpočtu.

Jedná se především o:

  • Posudky na oba areály byly objednány MČ Praha 5 bez ocenění trvalých porostů, ačkoliv v kupních smlouvách je uvedeno, že se nemovitosti prodávají včetně porostů.
  • V obou materiálech k prodeji pozemků není uvedeno stanovisko odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5, ač se tak běžně požaduje.
  • V materiálech není uvedeno, že pozemky se nacházejí v přírodním parku Košíře-Motol.U tenisového areálu znalcem uvedená cena nestavebních pozemků v zastavitelném území 720 Kč/m2 a v nezastavitelném území 240 Kč nám připadá velmi nízká. Domníváme, že cca 52 milionu korun za tyto pozemky je cena pro město nevýhodná. Pozemky mají obrovskou hodnotu. Kdyby se zastavěly, může jejich cena přesáhnout půl miliardy korun. Pro občany Prahy však mají cenu mnohem větší, penězi nevyčíslitelnou, protože se nacházejí ve zvláště významné části přírodního parku.
  • Zarážející je i rozdílná cena za pozemky pro jednotlivé kupující. Český cyklistický svaz kupuje zhruba 13 000 m2 za 30 mil Kč a firma Lalasa zhruba 48 000 m2 za 21,6 mil Kč.
  • U cyklistického areálu je v posudku oceněna plocha 12 947 m2. V kupní smlouvě se ale prodává za původní cenu 13 147 m2. Oceňovaná rozloha pozemku se liší od skutečně prodávané rozlohy, kupní cena však upravena nebyla. Rozdíl je v neprospěch města.
  • V kupní smlouvě na tenisový areál je uvedeno, že kupující je si vědom faktických a právních vad mj. vyplývajících ze znaleckých posudků a je zde uveden neúplný odkaz pouze na jeden posudek.

Vzhledem k výše zmíněnému budeme usilovat o zrušení tohoto prodeje. Připravujeme stížnost příslušným orgánům státní správy a samosprávy, kde upozorníme na nestandardnost, nevýhodnost prodeje a na možná právní a správní pochybení. V krajním případě zvažujeme podat trestní oznámení za porušení povinnosti při správě svěřeného majetku, s kterým nenakládá s péčí řádného hospodáře.

Ještě 19. 12. byli občané Prahy 5 vlastníky zmíněných pozemků, ale o půlnoci je o ně zastupitelé připravili, tedy uloupili. Tento a jiné podobné prodeje je třeba rozhodně odmítnout a říci jednoznačné NE.

Signatáři tiskové zprávy:
Jaroslava Kroupová a Jan Kremer za Radu platformy ZaPět
Kateřina Adámková a Pavel Peterka, o. s. Cibulka
Lukáš Budín, předseda ZO Strany zelených Praha 5
Petr Bučil, předseda OV KDU-ČSL Praha 5

Pro více informací:
22. 12. 2013 Tisková zpráva: Skandální prodej obecních pozemků v přírodním parku pod Vidoulí
Mapa horkých míst: Sportovní areál Nad Hliníkem
12. 1. 2014 Cibulky.info: Stížnost na způsob prodeje městských pozemků Radou MČ Praha 5 a podnět k zachování pozemků v majetku města