2. 3. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 19. 2. 2019

Vážení čtenáři, Strana zelených se sice do zastupitelstva MČ Prahy 5 nedostala, ale nadále se účastní politického života. I za vás docházíme na jednání výborů a komisí, hlavně těch, které řeší územní rozvoj, životní prostředí, apod. Chceme, aby i široká veřejnost byla o dění v naší městské části pravidelně informována, a proto jsme se rozhodli na našem webu zveřejňovat vlastní zprávy z jednání vybraných komisí a výborů, které budou pro občany Prahy 5 snad čitelnější a více zasazené do souvislostí než strohé oficiální zápisy, které jsou k dispozici na webu radnice. Sledujte web Strany zelených a dozvíte se víc!

Lihovar – změna územního plánu Z2772

Řeší uspořádání území pro novou zástavbu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní a vymezení stavebních úprav. Musí zohlednit řadu faktorů

  • Řešit dopravní situaci v ulici Nádražní – rozšířit ulici o 12 m a posunout tramvajovou trať ze středu ulice k západnímu okraji (podél Smíchovského nádraží)
  • Funkčně propojit ulice Nádražní a Strakonickou novou příčnou ulicí
  • Zajistit prostor pro předmostí budoucího Dvoreckého mostu v nové poloze blízko dnešní zastávky Lihovar, kam jej chce posunout Praha 4
  • Zachovat funkční plochu smíchovského přístavu, konkrétní uspořádání přístaviště dořešit s Pražskou paroplavební společností
  • Zajistit, aby nová zástavba nepřekročila koeficient využití území H, nebo pokud možno zůstala na úrovni G, kterou slíbil dodržet sousední projekt Smíchov City
  • Umístit menší plochu s funkcí ZMK (zeleň městská a krajinná)
  • Řešit rozsáhlé podzemní objekty – větrací zařízení metra
  • Řešit stavební uzávěru v ochranných pásmech I. a II. stupně vodního zdroje, který byl objeven mezi Smíchovským nádražím a Vltavou

Návrh na usnesení výboru byl dvojí:
I. Pozastavit projednávání změny a vytvořit studii řešení území
II. Nenavyšovat míru využití území a vyzvat vlastníka k ochraně podzemního vodního zdroje
Ani jeden z obou návrhů ale nebyl přijat.
Radnice zřejmě zatím nemá konkrétní vizí řešení uvedených problémů, nejsou úplně ujasněny vlastnické a organizační vztahy dotčeného území, zejména chybí definice požadovaných funkcí tohoto území po revitalizaci, tj. také obytné funkce, vybavenost zdejší zástavby, potřebná kvalita životního prostředí, vliv stavební činnosti na dosavadní funkce města …
Další okolnosti viz Zlíchovský lihovar

Rekonstrukce domu Markova 458/7 v Jinonicích

Podívejte se na mapu, kde to je. Dům (už dnes výrazně převyšující okolní zástavbu) se má zvednout o jedno podlaží, má se významně rozšířit do stran (na méně než 3 metry k hranicím pozemku) i do ulice – až na nejpřednější obrysovou hranu, kde má vzniknout 8 garáží.
Členové VUR se shodli na tom, že charakter nové stavby by výrazně narušil charakter okolí, na žádném usnesení se však neshodli. Oponenty rekonstrukce byli zejména Ing. Laciga a Ing. Kryl.

Rekonstrukce domu Nad Turbovou 1181/36 v Košířích

Podívejte se na mapu, kde to je. Původní dům se 4 byty se má zbourat a místo něj postavit nový. Majitel v minulosti předložil „megalomanský“ návrh, který je v současné době podstatně redukován – nová stavba má mít menší půdorys, počet bytů by se snižuje z 11 na 8, počet garáží z 12 na 8. I tak ale by měl být nový dům ohromný – má mít 5 pater, míru využití území E, vyšší než, je v místě povoleno. VUR hlasoval o návrhu vzít projekt na vědomí, proti se ale postavili Ing. Kryl a paní Poláková, návrh nebyl přijat.

Změna územního plánu v blízkosti ulice Lučištníků v Radlicích

Podívejte se na mapu, kde to je. Podnět provází řada pochybností, VÚR se shodl na zamítavém usnesení.

Bývalý Sanopz – Na Cihlářce 6 Smíchov

Dvě občanky z Malvazinek upozornily na záměr zbourat budovy bývalé polikliniky Sanopz v ulici Na Cihlářce 1977/6 a nahradit je masívím blokem obytných domů, který by zcela vyplnil pozemek a hrubě by narušil charakter lokality. Žádají, aby veřejná funkce pozemků zůstala zachována. Podrobnosti o projektu viz SANOPZ – budova bývalého sanatoria Na Cihlářce 1977/6
.
Karel Kocman
Drahomír Bárta