14. 6. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 26. 5. 2020

Přítomní členové výboru: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. L. Herold, Ing. arch. Vacek, Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, Ing. arch. Barbora Jobová, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, za stavební úřad MČ: Ing. Kábrt

Rugby Club Tatra Smíchov na Skalce

Vedení Rugby Clubu Tatra Smíchov (RC) a projekční kancelář Bogle Architects představili projekt „Rekonstrukce sportovního areálu RC Tatra Smíchov“ na pozemcích parc. č. 4673/6, 673/7, 4673/8, 4673/9 v k.ú. Smíchov, přibližně zde.

Projekt zahrnuje výstavbu nové tribuny u hlavního hřiště a nového moderního zázemí pro trénink a hygienu situovaného do půdorysu tribuny. Mělo by být lépe vyřešeno i parkoviště v prostoru areálu. Zamýšlené stavební práce jsou srovnatelné s rozměry původní stavby a jsou úměrné prostředí, do kterého jsou situovány. Využití pozemku zůstává nezměněno a návrh je zřejmě bezkonfliktní ve vztahu k okolí. V přiložené.

VÚR souhlasí se záměrem stavební činnosti dle studie Bogle Architects.

Koupaliště Motol

Byla předložena společná dokumentace pro vydání ÚR a SP na pozemcích parc. č. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/6, 51/7, 51/9, 51/10, 51/12, 51/13, 51/14 a 486/3 v k. ú. Motol, přibližně zde .

Záměr je součástí studie Motolka – revitalizace Motolského údolí, do jehož hodnotných lokalit patří právě i současné přírodní koupaliště na Motolských rybnících. Původní již špatně fungující zázemí pro návštěvníky má být nahrazeno moderní stavbou se sociálním zázemím a bufetem s posezením na terase. Budou zde i prostory pro technické vybavení a nutnou údržbu. Architektonicky se jedná o stavbu se zajímavými dekoračními doplňky, které také přispějí k účinnějšímu oddělení tohoto místa pro relaxaci od intenzivního provozu v blízké dopravní infrastruktuře. Součástí stavby je také úprava dna a břehů tohoto přírodního koupaliště. Čistota vody má být zlepšována i vodními pobřežními rostlinami a také přiměřenou obsádkou vhodných druhů ryb.

V rámci připomínek a dotazů byla řešena především čistota vody.

Zástupcem Zelených byl vznesen dotaz na předpokládanou čistotu vody v Motolském potoce na přítoku do koupaliště – může být negativně ovlivněna rozsáhlou okolní zástavbou, nečistotám v ulicích a nedalekou motolskou skládkou. Další dotaz směřoval k zajištění kvality vody v koupališti při malém průtoku (nebo téměř žádném) v letním období.

Vliv motolské skládky na motolský potok je údajně naprosto vyloučen, testy prý nepotvrdily únik škodlivých látek do okolí skládky. Přítomný zástupce MHMP, oddělení životního prostředí argumentoval tím, že Motolský potok je v zástavbě nad koupalištěm veden pod povrchem, dešťová voda je čištěna v několika usazovacích nádržích a pak teprve v přiměřené kvalitě vpouštěna do potoka. Dostatečná vydatnost přítoku je údajně zaručena i vydatným pramenem potoka v pískovcích na východním okraji Zličína.

VÚR záměr na modernizaci koupaliště schválil a vzhledem k rostoucímu zájmu o letní koupání v Praze předpokládá, že finanční prostředky (zřejmě i MHMP) na modernizaci koupaliště budou vloženy efektivně.

Z pohledu SZ se jedná o zlepšení životního prostředí a podporu aktivit prospěšných zdraví, tedy vítané funkce města. Předpokládá se, že další existencí koupaliště bude také zajištěn lepší monitoring čistoty vody v horním toku Motolského potoka.

Nad Hliníkem

Firma Lalasa, s.r.o. navrhuje změnu způsobu využití území na parcelách č. 1863/9, 1863/18 a dalších v k.ú. Košíře přibližně zde z původního SP na území smíšené a bytové zástavby (SV-E a OB-C). Chce tím změnit podmínky Podnětu na změnu ÚP č. 34/2020.

VÚR zaujal k návrhu jednoznačně zamítavé stanovisko – chce udržet pozemky pro sportovní aktivity.

Firma Lalasa požádala o přeložení jednání na pozdější termín.

Stanovisko Zelených: Území je součástí přírodního parku Košíře – Motol, kde je zástavba tohoto druhu zcela nepřijatelná. Podrobně jsme se touto kauzou už zabývali v článku Sportovní areál Nad Hliníkem – Půlnoční loupež.

Pod Lipkami

Kancelář A69-architekti představila koncepční studii „Novostavba viladomy Pod Lipkami“ na pozemcích parc. č. 3851 a 3852 v k. ú. Smíchov přibližně zde.

Na zahradě o ploše cca 2000 m2 se původně nacházela jedna větší vila, která již byla zdemolována, sousední pozemky jsou zastavěny funkčními obytnými domy, zpravidla vilami se zahradami. Studio A69 sem navrhuje tři objemné obytné domy na společných základech s dvěma podzemními podlažími pro parkování 33 aut. Funkční zeleň má být realizována mezi domy nad garážemi nebo na terasách navrhovaných domů. Navrhovaná zástavba se třemi nadzemními podlažími by tedy již nebyla v urbanistickém souladu se zdejším bydlením ve vilách se zahradami a došlo by k výraznému překročení míry zastavění ve vztahu k okolí.

VÚR vznesl námitky na překročení míry zastavění a nesouladu urbanistického charakteru s okolním územím.

Zástupce Zelených v rámci připomínek apeloval na nežádoucí vliv předpokládané nadměrné stavební činnosti na okolí, narušení kvalit bydlení v sousedních stavbách a velké zahušťování osídlení v této lokalitě. Nabádá navrhovatele i kompetentní orgány, aby bylo dosaženo snížení zastavěnosti – tj. např. dva domy se samostatnými podzemními garážemi, větší podíl rostlé zeleně na přirozeném podloží – a aby byly respektovány kvality zdejšího životního prostředí.

VÚR jednomyslně doporučil navrhovatelům upravit projekt tak, aby odpovídal průměrné zastavěnosti v okolí. Prezentován má být v některém příštím zasedání.

Výše uvedené rozhodnutí považujeme za správné.

 

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta