13. 12. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 6. 10. 2020

Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj: Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. Lukáš Herold, Ing. Richter, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. Z. Laciga, Bc. M. Slabý, RNDr. Palovský, JUDr. Tomáš Homola, za stavební úřad MČ: Ing. arch. Kábrt.

BD Výhledová – Prosluněná

Záměr zastavět prostor mezi ulicemi Výhledová a Prosluněná není nový, psali jsme o něm již v letech 2013 – 15, viz článek Bytový dům Hlubočepy, ulice Výhledová a Prosluněná. Zástupci ateliéru Aulík-Fišer nyní představili nový projekt bytového domu na tomto místě – dokumentaci ke společnému řízení pro územní rozhodnutí i stavební povolení.

Cílem projektu údajně je „dotvořit“ obytnou čtvrť pod železniční zastávkou Praha Žvahov. Na pozemcích parc. č. 1562/35 a dalších v k. ú. Hlubočepy o výměře 2469 m2 má být zastavěno 1187 m2. Komplex tří budov má mít hrubou podlažní plochu 3036 m2, v suterénech mají vzniknout  garáže pro 33 aut, v nadzemních podlažích 26 bytů. Část na jihu má mít 4 nadzemní podlaží, na severu 3 a na západě 2 nadzemní podlaží. Půdorys objektu respektuje uliční čáru výše položené ulice Prosluněné.

Občané z okolních domů opakovaně vyslovují obavy ze zhoršení životních podmínek během stavebních prací. Stavba v tomto místě bude velmi náročná na mechanizaci, která sem bude mít komplikovaný přístup úzkým podjezdem pod spodní železniční tratí a strmými místními komunikacemi. Okolí stavby bude také nepříznivě ovlivňováno hlukem a prachem. Bude nutné zorganizovat stavební práce s ohledem na osídlení v okolí.

Člen VÚR Bc. M. Slabý projekt velmi intenzivně hájí, podporuje ho také JUDr. Homola, který však předeslal, že kvůli místnímu střetu zájmů se zdrží hlasování.

Výbor konstatoval, že podmínky pro provedení stavby jsou v tomto místě skutečně složité, že bude nutné omezit váhu a výšku dopravních prostředků, a proto jednomyslně doporučuje podrobně řešit projekt organizace výstavby, zejména z hlediska dopravy.

Zástupce stavebního úřadu Ing. arch. Kábrt přislíbil, že provádění výstavby bude dále zvažováno na základě generelu dopravy pro Prahu 5 a že omezující podmínky pro organizaci výstavby budou zahrnuty do stavebního projednání a povolení.

VÚR navrhuje radě MČ souhlasit se záměrem a zahájit jednání s investorem o součinnosti při úpravách okolní infrastruktury.

BD V Roháčích – Karlštejnská

VÚR projednal dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (od Ing. arch. MgA. Petra Pinkase, 10/2020), ke stavbě na pozemcích parc. č. 651 a 652 v k. ú. Jinonice přibližně tady.

Na pozemku parc. č. 651 má dojít k rekonstrukci obytného domu, resp. poloviny dvojdomu, na dosud nezastavěném pozemku parc. č. 652, zahradě přiléhající k původní stavbě, má být postaven ještě jeden nový dům se třemi nadzemními podlažími (přízemím a dvěma patry), třetí NP bude ustupovat směrem od sousedního domu v ulici Karlštejnské. Nová stavba má být objemově srovnatelná s okolní zástavbou. Parkování má vyřešit 5 + 5 vnějších parkovacích stání na pozemku společném pro obě stavby. Úbytek dosavadní zeleně, tj. převážně ovocných a okrasných dřevin má být řešen travnatými plochami na zpevněných příjezdových cestách, tak aby se dešťová voda souvisle vsakovala na celém volném pozemku a byla zajištěna závlaha i pro obnovenou zeleň. Výstavba má zachovat urbanistický charakter okolního území souvisle zastavěného vilkami a řadovými domky v zahradách.

VÚR doporučuje radě MČ souhlasit se záměrem BD v ulici V Roháčích a zahájit jednání s investorem o spolupráci na rozvoji veřejné infrastruktury dle „Zásad pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části Praha 5“. A doporučuje prověřit možnosti řešení parkování a v maximální možné míře zachovat zeleň na pozemku.

Připomínky k aktualizaci ZÚR HMP

Společné jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR HMP) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), které zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, se konalo dne 9. 9. 2020.

VÚR dospěl k závěru, že celá aktualizace č. 5 je předložena nedostatečným způsobem, že záměr je spíše politickou proklamací. Obsah ZÚR komentoval a připomínky navrhl Ing. arch. Vojtěch Novotný:

Aktualizace by komplikovala rozvoj dopravní sítě, ignoruje objemovou koncepci města, ohrozila by se potřebné klíny zeleně – není komplexně a optimálně řešen nadregionální plán zeleně. V obecných požadavcích není řešeno území Hlubočep. Koncepce vodní dopravy předpokládá posílení úlohy přístavu v Radotíně, Smíchovský přístav se zásadně měnit nemá.

VÚR doporučuje radě MČ nepřijmout navržené změny územního plánu – 8 členů pro

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta