28. 12. 2020

Zpráva z jednání VÚR dne 1. 12. 2020

Přítomní členové Výboru pro územní rozvoj:Ing. arch. Zuzana Hamanová předsedkyně VÚR, Bc. L. Herold, Ing. Milan Kryl, Ing. arch. Vacek, Ing. arch. Jobová. Ing. Z. Laciga, Ing. Richter, K. Poláková, RNDr. Radomír Palovský, JUDr. Tomáš Homola, Bc. Martin Slabý, za stavební úřad MČ Ing. arch. Kábrt.

Jednání probíhalo podle vládních pokynů k zabránění šíření infekce Covid-19 za omezené přítomnosti předkladatelů návrhů a zástupců veřejnosti. Tyto podmínky ztěžovaly účast v diskuzi i dokumentování celého jednání.

Ubytovací zařízení v tenisovém areálu Motol

Bod programu byl odložen, neboť předkladatelé se omluvili a vzali návrh zpět.

BD Malá Houdova

Restituent pozemků kolem starších obytných domů bývalého podniku Motorlet chce postavit bytový dům v nezastavěném cípu mezi ulicemi Houdova a Malá Houdova na pozemcích parc. č. 1479/98 a 1479/5 v k. ú. Košíře přibližně zde.

Záměr byl na VÚR projednáván již 29. 6. 2020, nyní projektant předložil upravenou objemovou studii stavby. Došlo ke změnám půdorysné stopy vzhledem k uličním čarám a změně odstupu domu od křižovatky s ulicí K Popelce. Dům má mít srovnatelný objem s původní okolní zástavbou, má obsahovat jedno podzemní podlaží s 5 parkovacími místy a 3 nadzemní podlaží s 5 byty, poslední podlaží má být ustupující s rovnou střechou ve výšce hřebenu střechy sousedního domu. V nezastavěné části parcely č. 1479/98 má být veřejně přístupná zeleň ve správě města.

V diskusi Ing. Karel Kocman (Strana zelených) zhodnotil stavbu sice jako přiměřenou, ale málo respektující starší zástavbu stabilizovaného území. Vyjádřil obavy, aby na jižní straně sousedního domu (v těsné blízkosti obývacích pokojů tamních obyvatel) nevzniklo vnější parkoviště pro nově navrhovaný bytový dům. Žádal, aby projekt řešil i tuto plochu, a aby stavební úřad nedopustil odchylky, které by vedly k nadměrné zástavbě celého pozemku a narušení urbanistického charakteru lokality.

VÚR vyhodnotil návrh i odstup od původních domů v ulici Houdova jako přijatelný.

Nádraží Stodůlky

Uprostřed rekreačního území Cibulka u železniční stanice Stodůlky za pozemcích parc. č. 1853/2, 1853/7 a 1858 v k.ú. Košíře přibližně zde je nedokončená nepovolená rozsáhlá stavba jakéhosi penzionu. Tuto velmi problematickou kauzu sledujeme na Mapě horkých míst už řadu let, viz stránku Nádraží Stodůlky.

Nyní vlastník dává podnět na změnu územního plánu – žádá využití pozemků SV-E pro výstavbu domu s pečovatelskou službou, zřejmě se záměrem černou stavbu legalizovat. Rada MČ údajně hodnotí záměr a legalizaci zástavby v tomto místě jako pozitivní.

V diskusi členové VÚR formulovali řadu výhrad, např. Ing. arch. Jobová považuje navrhovanou míru využití území za nepřiměřenou, pro navržený záměr by byla dostatečná funkce SV-D. Zpochybnila také možnost dobré dopravní obslužnosti takové stavby.

VÚR jednání odložil s tím, že žadatel musí předložit studii zástavby s kódem využití SV (všeobecně smíšeným) s mírou využití maximálně D. Součástí studie musí být i řešení dopravního připojení.

Blue Future Barrandov

VÚR projednal doplnění podnětu P 33/2020 pro pozemky parc. č. 887/1, 887/4 a 887/5 v k. ú. Hlubočepy přibližně zde. Vlastník chce „revitalizovat“ zdejší zastavitelné území – scelit tři parcely, na území s kódem využití SV-E realizovat tři samostatné krychlovité bytové domy s cca 4 nadzemními podlažími a vybudovat místní dopravní infrastrukturu. Na zbývající plochu navrhuje veřejné sportoviště.

VÚR tento záměr jednomyslně schválil.

Obcházení pravidel zástavby

Problém účelového dělení pozemků otevřel Ing. Milan Kryl na minulém jednání VÚR, viz podklady. Na konkrétním stabilizovaném území s příkladným původním urbanistickým řešením okolí Barrandovské ulice, která v serpentinách stoupá k ulici Lumiérů, je demonstrováno nežádoucí zahušťování zástavby cestou dělení již zastavěných parcel (resp. zahrad ve vilové zástavbě) a umístění dalších staveb do nově vzniklých zastavitelných pozemků. Nová zástavba významně překračuje míru zastavění ve zmenšených zahradách původních staveb. Z původní zastavěnosti pozemků cca 15% se míra obvyklého zastavění sousedních původních parcel zvedla na víc než dvojnásobek. To umožňuje návrhy zastavěnosti nově vzniklých stavebních parcel na hodnoty i 40%. Dochází zde také k významnému porušování původní dispozice zástavby, resp. také uliční čáry. Je zde prokázán nežádoucí jev porušování Pravidel pro výstavbu v Praze 5. Vznikly zde i precedentní případy realizace černých staveb ve stavebně stabilizovaném území. Tím, že dělením původních pozemků, např. zahrad u rodinných domů, mohou vzniknout nové parcely pro nežádoucí zahuštění zástavby, je překročena zastavěnost i míra využití pozemků a původní zástavba v dané lokalitě mění nežádoucím způsobem svůj urbanistický charakter. Výrazně se tedy mění zastavěnost v původně stabilizovaném území – často i s narušením památkově chráněné architektury.

VÚR doporučil ustanovit pracovní skupinu k prosazování Pravidel pro výstavbu v Praze 5 ve složení: Ing. arch. Hamanová, Ing. arch. Kábrt, Bc. Doležal, Ing. arch. Novotný, Ing. arch. Jobová, Ing. Kryl a Ing. Laciga

Aktualizace územně analytických podkladů

Do 15. 1. 2021 musí MČ Praha 5 podat připomínky k připravované aktualizaci matariálů MHP. Sestavením připomínek byl pověřen Ing. arch. Vojtěch Novotný a vedoucí odboru územního rozvoje Ing. arch. Kábrt.

Různé

VÚR měl odsouhlasit připomínky k on-line připojení dne 3. 12. 2020.

Ing. Karel Kocman
RNDr. Drahomír Bárta