window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

18. 1. 2020

Poslední aktualizace: 17.02.2021

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Pod neutrálním názvem “Rezidence Erbenova” se skrývá rozměrná novostavba složená ze 6 velmi nápadných věžovitých terasových objektů, propojených podzemními garážemi. Firma Tyfon, a.s. do ní chce umístit 20 velmi luxusních bytů. V charakteru lokality navrhovaný dům působí doslova jako “pěst na oko”. Podívejte se na vizualizaci.

Před stavbou bude nutné úplně vybagrovat a odvézt celý velmi příkrý málo stabilní svah mezi Mošnovou a Erbenovou ulicí, projekt počítá s odvozem 14 000 m3 zeminy. Kvůli tomu bude muset místními úzkými svažitými ulicemi dvakrát projet cca 1 400 nákladních aut! Je to bezprecedentní hrubý zásah do geologie celé čtvrti. Pražské kopce jsou pozoruhodné přírodní útvary, které zasluhují naši ochranu. Neměli bychom dopustit, aby tady člověk za pár měsíců způsobil větší erozi terénu, než všechny živly dohromady za milion let.

Stavbě má padnout za oběť také skoro 90 vzrostlých stromů a to v těsném sousedství mateřské školky. Její hřiště by tím přišlo o své jedinečné zelené zázemí. Stavba se má realizovat na hranici oblasti s nejhorším ovzduším v Praze 5.

Místní obyvatelé hodnotí stavbu pro Smíchov a Prahu 5 jako vyloženě negativní. V řízení o umístění stavby podali obsáhlé námitky, další námitky podaly místní občanské spolky Občané pro Prahu 5 a Za život lidskej.

Stavební úřad všechny námitky smetl a vydal územní rozhodnutí. Občané se mohou ještě odvolat.

Nadějný zásah Ministerstva kultury

Dne 20.1.2016 konečně zasáhl nadřízený odbor památkové péče Ministerstva kultury a zvrátil dosavadní smířlivé stanovisko odboru památkové péče MHMP. Ve svém závazném stanovisku uvádí, že příprava navrhovaných prací v rozsahu předložení projektové dokumentace pro územní řízení „Rezidence Erbenova“… je z hlediska zájmů státní památkové péče vyloučena!

Ve zdůvodnění najdeme mnoho myšlenek a argumentů, které konečně systém památkové ochrany staví zpátky na nohy a mohou být inspirací pro řadu jiných kauz:

Národní památkový ústav … ve svém odborném vyjádření uvedl, že realizace bytové novostavby popsané v projektové dokumentaci … v památkové zóně Smíchov je z hlediska zájmů chráněných státní památkovou péčí absolutně vyloučená. V případě realizace předmětného projektu by došlo ke znetvoření a znehodnocení projektem dotčené části památkové zóny Smíchov … Bylo by v hrubém rozporu s veřejným zájmem na zachování památkové zóny, aby hodnotný historický park a biotop v památkové zóně byl odstraněn realizací předmětného developerského projektu …

Úlohu pozemku jako městské zeleně se návrh snaží replikovat členěnou hmotou objektu plnou zazeleněných teras. Tak vzniká koncepce šesti úzkých a vysokých hmot z exponovaných pohledů vnímaná jako zubatá silueta, která je v sousedství historické zástavby stylově cizí, a proto nepřijatelná. Obdobné stavby se vyskytují až za hranicemi památkové zóny. Avšak i ty návrh výškou 7 nadzemních pater výrazně převyšuje a nerespektuje tak drobnější měřítko a zcela odlišný charakter okolní zástavby solitérního typu v lokalitě. Realizací návrhu by se zásadně změnily objemové poměry respektované více než století v této části památkové zóny. Tato skutečnost spolu s likvidací městské zeleně je pro památkovou péči neakceptovatelná. Vzhledem k výše uvedenému je předložený návrh v rozporu s režimem ochrany dané lokality…

Realizace novostavby na parcelách … by z dotčených parcel odstranila 14 tis. m3 zeminy, zeleň a cca 86 vzrostlých stromů. Nežádoucím způsobem by zrušila stávající urbanistické uspořádání. Dosavadní přímou linii řady starších obytných domů by neorganicky zlomila k severovýchodu. Vysoce invazivním terénním zářezem v úbočí smíchovského údolí by se pak táhla podél Mošnovy ulice k ulici Erbenově. Jihovýchodní volné průčelí obrácené do smíchovského údolí by bylo zalamované arytmicky, což popírá modelaci terénu a zvyšuje disharmonii…

Novostavba by krom toho vytvořila v památkové zóně rozměrově a tvarově křiklavou dominantu … Tato velikost stavby, obzvláště pokud navržená stavba svou pozicí popírá urbanistický systém Smíchova, by rušila prostředí zóny… Jihovýchodní volné průčelí vykazuje sedm nadzemních podlaží; ta jsou poskládaná vždy po třech do dvou schodovitě koncipovaných bloků, což se vymyká řešením vhodným pro dotčenou památkovou zónu.

Ochranu dotčené památkové zóny upravuje … rovněž Úmluva o architektonickém dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. … která je v souladu s ustanoveními čl. 10 … Ústavy České republiky … a patří k těm mezinárodním smlouvám, u kterých platí, že stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva… Podle čl. 1 Úmluvy se architektonickým dědictvím rozumí nejen památky a jejich soubory, ale také chráněná místa jako kombinovaná díla člověka a přírody, jimiž jsou oblasti částečně zastavěné a dostatečně charakteristické … pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem. Těmto místům Úmluva přiznává stejně intenzivní ochranu jako památkám a jejich souborům…. Jelikož pod rozsah ochrany architektonického dědictví tak, jak ho definuje čl. 1 Úmluvy, patří i … celé území památkové zóny Smíchov, předložený projekt zřejmě koliduje s platnou právní úpravou.

Je pravdou, že předmětná plocha nemá charakter „historického parku“ ani „historického parčíku“, přesto se jedná o plochu chráněnou, neboť se nachází na území památkové zóny, na které jsou chráněny jak jednotlivé objekty, tak i všechny plochy, neboť se jedná o území s plošnou památkovou ochranou. Neprováděná údržba daného pozemku ještě neznamená, že pozemek je „nehodnotný“ z hlediska území památkové zóny, a tudíž je možno ho zastavět. Z hlediska kulturněhistorických hodnot jeho hodnota spočívá v kontinuální funkci zeleně … která se zde dochovala … Dotčená plocha není potenciální stavební parcelou, ale pozemkem, plochou zeleně, která má v daném území své opodstatnění. Pozemek nikdy nebyl stavební parcelou a ani nemůže být, neboť tato změna by byla v rozporu s předmětem ochrany památkové zóny (chráněny jsou všechny plochy tak, jak byly dochovány ke dni prohlášení území za památkovou zónu – tzn. plošná ochrana).

Část památkové zóny Smíchov, kde by měla být navrhovaná novostavba umístěna, je tvořena převážně vilovou zástavbou v zahradách, bytové domy předkládaného typu, objemu a proporcí se v této části památkové zóny nevyskytují… Posuzovaný záměr prezentuje atypicky objemný, předimenzovaný objekt, jehož realizace by si vyžádala značné technické nároky nejen na vlastní provádění, ale též na zajištění parkovacích míst v dané lokalitě. V tomto ohledu se nadřízený správní orgán ztotožňuje se závěry odborných vyjádření NPÚ ÚOP a NPÚ GŘ, které i z těchto důvodů považují realizaci navrhovaného záměru za vyloučenou.

Situace v roce 2020

Navzdory všemu a všem rozzlobeným obyvatelům Hřebenek developer získal stavební povolení a chystá se stavět. Podívejte se na web Rezidence Erbenova. V nabídce jsou super luxusní byty, například byt 5+kk velikosti 247 m2, který zabírá celá tři patra budovy, za 44.990.000 Kč !! Taková stavba věru nepomůže řešit bytovou krizi v Praze a prospěje jen hrstce nejvyvolenějších.

Už před léty jsme upozorňovali na to, že v Erbenově ulici se chystá „bezprecedentní hrubý zásah do geologie celé čtvrti“. A nyní v únoru 2021  hamižnost developera zaplatil životem nevinný ukrajinský dělník, kterého zasypal podmáčený narušený svah. Spoluviníkem této tragédie jsou stavební úřady Prahy 5 a MHMP, které stavbu rezidence v tak nevhodném terénu povolily.  

Odkazy na další informace

EBM Group: Rezidence Erbenova

Významné události a dokumenty

17.02.2021 iRozhlas.cz: Hasiči v Praze šest hodin vyprošťovali zasypaného dělníka. Muž ve výkopu nepřežil
08.02.2020 iRozhlas.cz: Hřib o stromech, které ustoupí luxusní rezidenci: Už s tím nic neuděláme, ale je to pro nás poučení
00.02.2020 M. Ščur: Pohádka o nepropojenosti velkého byznysu a státní moci
18.01.2020 iRozhlas.cz: Luxusní rezidenci ustoupí stovka stromů. Magistrát kácení zdůvodňuje bytovou krizí, místní jsou proti
07.01.2020 Adam Zdeněk: Residence Erbenova – zpráva o přípravě zničení pěkného místa
27.12.2019 Frank Bold Advokáti: Odvolání proti rozhodnutí o vydání stavebního povolení
27.09.2019 Stavební úřad MČ P5: Oznámení o zahájení stavebního řízení
19.03.2018 MHMP: Zamítá odvolání proti územnímu rozhodnutí
20.01.2016 Ministerstvo kultury: Závazné stanovisko, které realizaci předloženého projektu vylučuje
19.09.2014 Lukáš Budín: Zelení zastupitelé uspěli: Praha 5 odmítla projekt Rezidence Erbenova a výstavbu OC Kaufland na Barrandově
16.09.2014 Pražský patriot: Kvůli domu v Praze 5 by prý padlo 90 stromů, radnice se postavila proti projektu
01.09.2014 Odbor stavební a infrastruktury MČ P5: Územní rozhodnutí (1,8 MB)
04.07.2014 Účastníci stavby – vlastníci sousedních pozemků: Námitky k územnímu řízení
02.07.2014 Spolek Za život lidskej: Námitky k územnímu řízení
29.06.2014 Spolek Občané pro Prahu 5:  Námitky k územnímu řízení
04.06.2014 Odbor stavební a infrastruktury MČ P5: Oznámení o zahájení územního řízení
06.02.2014 VÚR P5: Doporučuje RMČ vzít na vědomí umístění stavby Rezidence Erbenova
08.08.2013 Komise pro územní rozvoj MČ Praha 5: Přerušení projednání záměru stavby

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta