24. 3. 2021

Poslední aktualizace: 20.01.2022

Kde to je ? Podívejte se na mapu.

Západní konec ulice U Blaženky sestupuje ostrými serpentinami na dno údolí, kde v minulosti stála usedlost Popelka. Údolí otevřené na sever je sevřené strmými svahy – svah na východě patří do katastrálního území Smíchov, protější svah do katastrálního území Košíře a je součástí Přírodního parku Košíře – Motol. Oba svahy jsou zalesněné, takže lokalita je velmi stinná, slunce tam svítí minimálně.

Majitelem pozemků parc. č. 2499 (zastavěná plocha a nádvoří), 2500/1 (ostatní plocha), 2500/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a 4896/3 (ostatní komunikace) v k. ú. Smíchov, U Blaženky 51, je dnes společnost Gartal U Blaženky s.r.o., u které v obchodním rejstříku figurují osoby s východoevropskými jmény. Takže jejich stavební záměr zřejmě bude „investiční“, spekulativní.

A nebude nijak skromný – podle územního rozhodnutí by zde měl vzniknout obří bytový dům U Blaženky s půdorysem 30 x 32 m (opět viz zákres do mapy), na výšku má mít jedno podzemní a šest nadzemních podlaží !! Bude tedy půdorysně 3-4x a na výšku nejméně o polovinu větší než stávající již notně zchátralý bytový dům. Značná část svahu pod cestou pro pěší, která spojuje ulice K Popelce a Na Popelce, bude muset být brutálně vybagrována a místo zeminy bude postaven celý systém opěrných zdí o celkové délce 65 metrů, to vše jen několik metrů od hranice Přírodního parku Košíře – Motol ! Alarmující je i to, že ve třech (!) podlažích (jednom podzemním a dvou nadzemích) má dohromady vzniknout 43 parkovacích stání !!

Je třeba důrazně upozornit na to, že lokalita je velmi špatně přístupná. Hlavní příjezdová ulice Na Popelce, ústící do Vrchlického třídy, je v jednom úseku široká jen 4 m, že dvě auta se tam ani nevyhnou (viz druhou část fotogalerie dole), a chodníky tam nejsou vůbec, protože pro ně už není místo, lidé tedy musí jít po vozovce. Často tam chodím a každému projíždějícímu autu musím ustoupit na obrubník, otočit se rameny podélně a počkat, až auto přejede. To je velmi nekomfortní a také nebezpečné. Člověk s kočárkem tam ani nemůže jít, protože by neměl kam uhnout. Naprosto nechápu, jak Stavební úřad MČ Prahy 5 mohl do takové lokality, která nesplňuje ani minimální požadavky dopravní dostupnosti, povolit umístění tak velkého objektu a ještě s parkovišti pro 43 aut. Zřejmě vůbec nezná a nechápe místní poměry a souvislosti.

Už od roku 2012 jsme v tomto místě sledovali jinou velmi problematickou stavbu Rezidence Na Popelce a kritizovali jsme nedostatečnou kapacitu a průchodnost příjezdové komunikace, ale tento nový projekt ji svým rozsahem mnohonásobně překonává a průchodnost ulicí Na Popelce pravděpodobně zcela znemožní. Jak se pak ale obyvatelé nového bytového domu dostanou k tramvaji, jak se jejich děti dostanou do školy, atd. ? To naše úředníky nenapadlo ??

Členy strany Zelených i místní obyvatele rozzlobilo také pokácení 19 krásných vzrostlých stromů na místě budoucí stavby, které neproběhlo zcela korektně. V metodickém materiálu „Dřeviny rostoucí mimo les – jak je chránit a co dělat, když je nutné kácet“ (který schválilo MŽP) na straně 14 dole je uvedeno „Povolování kácení dřevin má být vždy řešeno ještě před zahájením stavebního řízení – tedy ve fázi územního řízení před vydáním územního rozhodnutí nebo jej nahrazujících postupů podle stavebního zákona. Okamžik, kdy je žadatel oprávněn kácení dřevin provést, určí orgán ochrany přírody jako podmínku ve výroku rozhodnutí o povolení kácení (viz kap. 2.1.4.). Tímto okamžikem by mělo být nabytí právní moci stavebního povolení nebo jiného konečného správního aktu vydaného postupem nahrazujícím řízení o povolení stavby, na základě něhož může být zahájena realizace záměru (stavby).“ Takový okamžik ale U Blaženky ještě nenastal, investor ještě nemá povolení, na jehož základě může být zahájena realizace stavby. Takže se domníváme, že kácení v této chvíli ještě nebylo oprávněné.

Co říci závěrem. Městská část a stavební úřad MČ umožňuje velmi necitlivou výstavbu, která podstatně zhoršuje životní podmínky místních obyvatel. Nehledí přitom na kvalitu dopravní obslužnosti ani na kvalitu života vůbec.

Stanoviska místních občanů

JH: V souvislosti s plánovanou (a  radnicí silně protlačovanou) přestavbou  Sanopzu v ulici Na Cihlářce má být vybudováno cca 100 nových parkovacích stání. A právě ulice U Blaženky je únikovou trasou automobilů vyjíždějících z této oblasti v případě, že je ulice Peroutkova ve směru  Anděl  díky pravidelným ranním zácpám neprůjezdná. Tento  problém bude ještě gradovat tím, jak budou přibývat byty v lokalitě Waltrovka. Někdy mám pocit, že oblast Malvazinek trhají developeři na kusy. Dosáhli jsme nové úrovně: vybydlujeme krajinu…

BV: Když si člověk přečte v článku o tom, co je v plánu na místě stavět, neví, zda se má smát nebo brečet při vzpomínce na tzv. Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích, kde je jasně psáno: „Zastavěná plocha by neměla být navýšena více, než o 30%. Podlažnost by měla být stejná, výjimečně vyšší o jedno podlaží“. 

KL: Posílám v příloze ještě další fotografie z místa činu. Je tam vidět, že některé zdravé stromy byly přímo na hranici pozemku, ne-li lehce za hranicí. A také nafocený dub zimní, kde je jasně vidět, že šlo o úplně zdravý strom. Dále bych chtěla poukázat na fakt, že se v lokalitě nacházejí vzácné druhy rostlin a zvířat. Vyskytuje se zde hojně například chráněný roháč obecný, slepýš křehký, puštík obecný a netopýři. V lese žijí také srny a byl viděn i větší dravý pták, pravděpodobně káně lesní. Z historických dokumentů lze také dohledat, že se v místě nacházejí podzemní prameny. Býval zde i mokřad a jezírko s čolky.

HT: Měla jsem možnost sledovat celou záležitost od počátku a snažila se dozvědět více, protože jako obyvatelé U Blaženky 2850 jsme neměli ani tušení, že se něco z toho připravuje. Stromů bylo podstatně více než se uvádí (okna ze 4.patra poskytovaly výhled na celou tu zkázu). Navíc v současné době je okolí stavby velmi poznamenané, obyvatelé domu parkovali svá vozidla totiž po jedné straně cesty, protože zde není mnoho možností, nyní díky obrovskému záboru z této strany je toto nemožné, takže místní parkují v horní lesnaté části, po stranách stromů, kde travnatá místa jsou již úplně bez zeleně. Těžké stroje, které zde již pracují a hloubí kopec parku, ničí také silnici, po které nešetrně tahají obrovské kontejnery, narušují tím její povrch, tzn. že po příští zimě bude silnice zničená, což stojí nemalé peníze. Jsme velmi rozhořčeni, při kácení stromů se mi chtělo vysloveně brečet a celá věc velmi „zavání“ viz. moje komunikace s MÚ. Dokonce mi bylo odpovězeno, že vy jako společnost jste byli informováni a nevznesli žádné námitky ani vyjádření, a potom jsem dohledala tenhle Váš článek, který mě ještě více posílil v odhodlání, že je nutné něco udělat, že přece nelze takto beztrestně ničit přírodu, která je zde desítky let, že přece chceme něco z ní zachovat pro naše děti, příští generace. Jsem rozezlena a nejsem sama a proto cokoli bude třeba nebo byste měl nějaké informace, prosím, počítejte s námi. Děkuji Vám a přikládám také své fotografie z „místa činu“, které jsem posílala bez odezvy na MÚ Prahy 5. V den, kdy začalo kácení (mimochodem včera 29.4.2021 byly odstraněny, pokáceny další vzrostlé stromy, které si myslím již nepatřily do vytčeného pozemku), začala jsem osobně s šetřením od zaměstnanců, kteří prováděli kácení, a ti mi ukázali rozhodnutí ke kácení stromů, bylo to k pláči, následně jsem psala, jak na Odbor životního prostředí, tak na stavební úřad pro Prahu 5, v obojím jsem nějak neuspěla a ani vysvětlení nebylo příliš plnohodnotné. Je to smutný boj s větrnými mlýny, kdy tohle celé je pro mě naprosto nepochopitelné, co se může dít v současném moderním svobodném státě, který neuznává a nezachovává jeho skutečné hodnoty a vlastnictví, které lze jen těžko nahradit. Jak lze nahradit tolik desítek let starých zdravých stromů za 4 roky po dostavbě pár stromky, které mají být vysazeny a které „možná“ budou vysazeny? A co okolí? Na podzim bylo možno  potkat v parku dokonce i srny, nyní? Pochybuji… Je to velmi smutné a neumím si představit, jak obrovská budova, ruch apod. ovlivní okolní život. Ráda bych se přidala do skupiny lidí, kteří hájí zájmy ostatních, budoucího života, protože v tom vidím smysl a nyní ještě mnohem více než, kdy jindy, protože se nemohu smířit s tím, co se děje a nemohu nedělat vůbec nic. Je důležité myslet na budoucnost, naše děti, na život po našem životě. 

A hned vedle vznikne ještě jeden bytový dům

V lednu 2022 bylo na webu MČ zveřejněno schválení dalšího stavebního projektu Bytový dům Blaženka v těsném sousedství přibližně zde. Na ploše 290 m2 má vyrůst rozměrný dům s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími s ohromným obestavěným prostorem 4529 m3. Užitná plocha domu tedy může být kolem 1500 m2, bytů tam ale má být jen 5. Na jeden byt tedy vyjde v průměru užitná plocha 300 m2 (z toho bude asi 125 m2 obytné plochy) a dvě garáže. Rozhodně tedy nepůjde o byty, které by mohly pomoci řešit současnou bytovou krizi, spíše tady vzniknou jen další spekulativní byty, které bohatým, možná cizincům, umožní ještě více zbohatnout. Stavbě v těsné blízkosti Přírodního parku Košíře – Motol má tady padnout za oběť dalších nejméně 18 vzrostlých stromů.

Významné události a dokumenty

20.01.2022 Stavební úřad MČ P5: Společné povolení pro Bytový dům Blaženka
13.05.2021 Hana Heringová: Zpráva z jednání Výboru životního prostředí MČ P5
30.03.2021 Ing. Marie Kašparová: Záznam ze setkání občanů se starostkou a zástupci Úřadu MČ
24.03.2021 Zelení: Dopis starostce Zajíčkové s žádostí, aby nechala prověřit povolení kácení
23.03.2021 AK Chrenek Kotrba: Odvolání SVJ domu čp. 3310 proti stavebnímu povolení
07.01.2021 Stavební úřad MČ P5: Vyrozumění o obsahu odvolání ke stavebnímu povolení
11.06.018 Odbor ochrany ŽP MČ P5: Povolení kácení stromů
26.03.2018 Stavební úřad MČ P5: Územní rozhodnutí

 

Autor: RNDr. Drahomír Bárta

Fotogalerie